Nye krav til arbeidsavtaler

Endringer i arbeidsmiljøloven ble vedtatt før jul og trer i kraft 1. juli 2024. Formålet er å sikre arbeidstakere mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold. Her kan Ledernes medlemmer og tillitsvalgte lese om de viktigste endringene.

Tekst
Redaksjonen
Dato

Er det uklarhet rundt hva som er avtalt i arbeidsforholdet? De nye reglene kan være en god mulighet til å få ryddet opp. Klarhet knyttet til lønns- og arbeidsvilkår kan være konfliktforebyggende og viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Mange av de nye kravene vil kunne ha stor praktisk betydning for den enkelte arbeidstaker.

Mer informasjon:

Innholdskravene til arbeidsavtaler utvides og en rekke nye opplysninger skal inn i avtalen, herunder opplysninger om:

 • Eventuell rett til fritt å bestemme eget arbeidssted
 • Eventuell rett til fravær betalt av arbeidsgiver
 • Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet
 • Ulike lønnselementer skal angis særskilt
 • Eventuell variasjon i daglig og ukentlig arbeidstid
 • Ordninger for vaktendringer samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid
 • Innleiers identitet dersom arbeidstaker leies ut fra bemanningsforetak. Opplysningen skal gis så snart innleiers identitet er kjent
 • Eventuell rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr
 • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse.
Frister:

Regelendringene gjelder fra 1. juli 2024. Det innebærer at arbeidsgiver må følge de nye reglene for arbeidsavtaler som inngås fra og med denne datoen. Men arbeidstaker med eksisterende arbeidsavtale kan be om at avtalen oppdateres iht. de nye kravene – og arbeidsgiver må da etterkomme dette innen to måneder.

Etter de gamle reglene skal skriftlig arbeidsavtale foreligge senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Etter de nye reglene er fristen syv dager.

Hvis det gjøres endringer i arbeidsforholdet, skal dette etter de nye reglene skrives inn i arbeidsavtalen senest den dagen endringen trer i kraft. Etter de gamle reglene var fristen en måned.

Prøvetid:

Det blir også endringer i reglene om prøvetid. Ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke lenger overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet, men prøvetiden kan forlenges på visse vilkår.

De nye reglene innebærer også at det ikke kan avtales ny prøvetid dersom arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en tilsvarende stilling i samme virksomhet. Ved fast ansettelse kan ny prøvetid likevel avtales dersom arbeidstakerens tidligere ansettelsestid og ny prøvetid samlet ikke overstiger seks måneder.

Midlertidig stilling og deltidsstilling:

Dersom en arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt, ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, skal arbeidsgiver etter de nye reglene gi et skriftlig og begrunnet svar innen en måned etter at forespørselen fant sted.

Det innføres også nye presumsjonsregler knyttet til midlertidig stilling og deltidsstilling:

 • Dersom det i arbeidsavtalen ikke er opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig skal det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.
 • Dersom det i arbeidsavtalen ikke er opplyst om stillingens omfang skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.
Hvor finner jeg endringene?:

De omtalte reglene vil fremgå av arbeidsmiljøloven §§ 14-5, 14-6, 14-7, 14-8, 14-8 a, 15-6. Frem til loven trer i kraft 1. juli 2024 kan reglene leses her: Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår) – Lovdata

Les også våre to relevante artikler om “11 tips til deg som skal signere arbeidsavtale”, og “er arbeidsavtalen i tråd med regelverket.”

Publisert i Nytt fra Lederne