Er arbeidsavtalen i tråd med regelverket?

Hva skal arbeidsavtalen inneholde? Klarhet knyttet til lønns- og arbeidsvilkår gir forutsigbarhet og er konfliktforebyggende og viktig for deg som arbeidstaker. Det bør du tenke på allerede før du signerer arbeidsavtalen.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Getty Images
Dato

Skriftlig arbeidsavtale

Som ansatt har du krav på en skriftlig arbeidsavtale og arbeidsmiljøloven har regler for innholdet i avtalen. Men i lykkerus over å ha fått et nytt jobbtilbud er det lett å fokusere mest på lønnen og glemme andre vesentlige forhold. Det kan potensielt skape trøbbel senere i arbeidsforholdet.

Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus har lang erfaring innenfor arbeidsrett. De bistår både medlemmer og tillitsvalgte med arbeidsrettslige saker og spørsmål, og har hjulpet mange med deres arbeidskontrakter.

Nye krav til arbeidsavtaler

Vi anbefaler at du først leser: 11 tips til deg som skal signere ny arbeidsavtale

Deretter bør du sjekke om arbeidsavtalen oppfyller lovens krav. Arbeidsmiljøloven regulerer nemlig hva arbeidsavtalen skal inneholde. Sommeren 2024 kommer det nye regler. Her kan du lese mer om disse: Nye krav til arbeidsavtaler

Fra 1. juli 2024 heter det i arbeidsmiljøloven § 14-6 at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:

 1. Partenes identitet
 2. Arbeidsplassen; dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme sitt arbeidssted, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.
 3. En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 4. Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.
 5. Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9.
 6. Eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6.
 7. Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger, reglene for fastsettelse av ferietidspunktet og eventuell rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver.
 8. Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister og fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet.
 9. Den gjeldende eller avtalte lønnen ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling. De ulike elementene skal angis særskilt.
 10. Lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis eller den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen opplyse om dette og fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
 11. Lengde av pauser.
 12. Avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd.
 13. Ordninger for vaktendringer, jf. § 10-3, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid.
 14. Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.
 15. Innleiers identitet dersom arbeidstaker leies ut fra bemanningsforetak. Opplysningen skal gis så snart innleiers identitet er kjent.
 16. Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr.
 17. Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse.

Informasjon nevnt i tallene 7  til 11 samt 13, 16 og 17, kan eventuelt gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.

Hva gjør du hvis du er usikker på arbeidsavtalen din?

Som medlem i Lederne kan du få råd og juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt, slik som arbeidsavtale, stillingsendringer og oppsigelse.

Les mer om arbeidsrettslig bistand fra Lederne

Som medlem i Lederne kan du få råd og juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt, slik som arbeidskontrakt, stillingsendringer og oppsigelse.

Kilder: Lovdata.no og arbeidstilsynet.no

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Vi hjelper deg med alle arbeidsrettslige spørsmål og har en rekke gode medlemsfordeler! Les mer og meld deg inn her.

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.