Er arbeidsavtalen i tråd med regelverket?

Hva bør arbeidskontrakten alltid inneholde, og hva gjør du dersom den er mangelfull? Vi guider deg gjennom arbeidsavtalen fra a til å.

Foto
Getty Images
Dato

Som ansatt har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Arbeidsmiljøloven definerer hva som skal stå i avtalen, og i tillegg til de absolutte kravene er det en rekke punkter som bør være inkludert.

Men i lykkerus over å ha fått et nytt jobbtilbud er det lett å fokusere mest på lønnen og glemme andre vesentlige forhold. Det kan potensielt skape trøbbel senere i arbeidsforholdet.

Ledernes avdeling for arbeidsliv og jus har lang erfaring innenfor arbeidsrett. De bistår både medlemmer og tillitsvalgte med arbeidsrettslige saker og spørsmål, og har hjulpet mange med deres arbeidskontrakter.

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Vi hjelper deg med alle arbeidsrettslige spørsmål og har en rekke gode medlemsfordeler! Les mer og meld deg inn her.

 1. Tariffavtale

Sjekk om virksomheten har en tariffavtale. Er virksomheten tariffbundet bør det fremgå i arbeidskontrakten. Sørg også for at det er spesifisert hvilke foreninger som har inngått avtale med bedriften.

 1. Særskilt uavhengig eller ledende stilling

Beskrivelsen «ledende eller særskilt uavhengig stilling» er en gjenganger i mange kontrakter. Er du en av dem som har en slik stilling, bør det spesifiseres.

Arbeidstilsynet er kjent med og skeptisk til, at mange arbeidsgivere misbruker formålet med å kunne ansette arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengige stillinger.

Det må innebære enn reell uavhengig stilling. Dersom du for eksempel fører timer eller registrerer når du kommer og går på jobb – altså en hyppig bruk av overvåkning – har du i praksis ikke en uavhengig stilling.

Har du denne beskrivelsen i kontrakten bør varsellampene lyse, ettersom dette ikke gir deg rett til overtidsbetaling.

 1. Arbeidstid

Mange går ut ifra at de har fleksitid, men i realiteten stemmer ikke dette alltid. Derfor anbefaler vi at du sjekker nøye om du er omfattet av fleksitid eller om du er pålagt å jobbe innenfor et spesifikt tidsrom, eksempelvis fra 8-16.

 1. Lønn

Det er kanskje åpenbart, men sørg for at lønnen alltid er med i kontrakten. Eventuelle tillegg til lønn må også med.

 1. Oppsigelsestid

Veldig mange tror man har krav på tre måneders oppsigelsestid. Selv om dette er vanlig praksis er det ikke lovbestemt.

Hovedregelen er én måned, med mindre du har fastsatt lengre oppsigelsestid i kontrakt eller tariffavtale. Derfor er det viktig at du får definert hvilken oppsigelsesfrist som gjelder i kontrakten.

 1. Ferie

Alle arbeidstakere har krav på 25 virkedager hvert ferieår, så lenge du har tiltrådt i stillingen senest 30. september. Dette er regulert i ferieloven. Med virkedager menes alle hverdager inkludert lørdager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Loven gir altså rett til fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Det er også slik at det er mange arbeidstakere som har en avtale- eller tariffestet rett på en femte ferieuke. Du som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har i tillegg et lovfestet krav på en uke ekstra ferie. Les mer om ferie og feriepenger.

 1. Prøvetid

Arbeidskontrakten skal inneholde informasjon om du er omfattet av prøvetid eller ikke. I denne perioden har du et litt dårligere stillingsvern.

Dersom arbeidsgiver ikke opplyser om prøvetid i kontrakt eller i annen skriftlig avtale, gjelder ikke bestemmelsen om prøvetid selv om du er nyansatt.

I tillegg til de overnevnte punktene, anbefaler vi at du tenker på følgende tre andre forhold som har betydning for arbeidskontrakten og arbeidsforholdet ditt:

 1. Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett er et ulovfestet prinsipp som gir arbeidsgiver rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Som arbeidstaker har du rett til medbestemmelse ved beslutninger som er av betydning for arbeidsforholdet.

For å bevare styringsretten er det vanlig at stillingsbeskrivelsen er generelt beskrevet.

Har du signert en avtale som for eksempel sier at du «for tiden har arbeidsplass i Oslo», har arbeidsgiver styringsrett til å flytte deg til et annet sted.

 1. Overtid

Bestemmelsene om overtid er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-6. I utgangspunktet har du krav på overtidsbetaling, men i mange kontrakter står det at «overtid inngår i lønn».

Har du en ledende eller særlig uavhengig stilling og ikke får utbetalt overtid, bør du i praksis ha en betydelig høyere grunnlønn som kompensasjon. Det er ikke lovpålagt, men det er også vanlig å få en ekstra ferieuke.

 1. Virksomhetsoverdragelse

Når virksomheten eller en del av virksomheten overdras til en annen arbeidsgiver, kalles dette for virksomhetsoverdragelse. Det er særlig aktuelt for privat sektor. Virksomhetsoverdragelse kan få betydning for deg som arbeidstaker.

Husk at du har rett til å beholde de opprinnelige betingelsene som følger den individuelle avtalen, selv om du får utstedt en ny arbeidskontrakt. For eksempel har du rett på å få videreført lønnen du hadde.

Hva gjør du hvis du er usikker på arbeidskontrakten din?

Som medlem i Lederne kan du få råd og juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt, slik som arbeidskontrakt, stillingsendringer og oppsigelse.

Les mer om arbeidsrettslig bistand fra Lederne

Ikke medlem, men kunne tenkt deg å bli det? Les mer om medlemsfordelene i Lederne og meld deg inn her.

Kilder: Lovdata.no og arbeidstilsynet.no

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.