Rapporter viser at bedre beredskap er nødvendig i nordområdene

Beredskapen når det gjelder skipstrafikk og transportforhold i nordområdene er altfor dårlig, mener forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne. Troms Fylkeskommune har satt i gang et arbeid for å bedre beredskapen, og har bevilget 250 000 kroner til Maritimt Forum Nord til prosjektet SARex Svalbard.

Tekst
Tor Hæhre
Foto
Tone Hertzberg/Sysselmannen på Svalbard
Dato

Turisttrafikken med cruiseskip, og andre transportformer, har økt sterkt de seneste årene, mens beredskapen i tilfelle ulykker skulle oppstå, nærmest har stått stille. Troms fylkeskommunes nye satsing på økt beredskap tas veldig godt i mot av Lederne.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Dette er et prosjekt Lederne støtter helhjertet opp om. Det er helt nødvendig å bedre beredskapen i nord. Skulle det skje en ulykke med for eksempel cruiseskip med flere hundre passasjerer om bord, er vi svært sårbare og dårlig rustet til å håndtere en slik situasjon, både når det gjelder medisinsk behandling av skadede og håndtering av eventuelt oljesøl fra skipene, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Lederne bidrar økonomisk

Fra Ledernes side deltar varamedlem i sentralstyret Terje Herland og rådgiver Sigve Medhaug med viktig kompetanse og kunnskap, ettersom begge har lang erfaring fra olje- og gassbransjen. De vil også følge opp prosjektet videre. Lederne har dessuten bidratt økonomisk til prosjektet.

Fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen.

– Selv om dette i all hovedsak er et nasjonalt anliggende, er det viktig for oss å bidra til at dette endrer seg til det bedre for oss som bor og arbeider i regionen. SARex Svalbard er et steg i retning av dette, sier fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen.

I februar 2018 ble de to omfattende SARiNOR og SARiNOR 2-rapportene om beredskap, søk og redning i arktiske strøk lagt fram under et seminar i Norges Rederiforbund. Handlingsplanen bygger på de faglige anbefalingene som er resultatet av utredningene i den første SARiNOR-rapporten om søk og redning av mennesker som forulykkes i arktiske farvann, mens SARiNOR 2 omhandler sikring av miljøet og berging av verdier på skadestedet etter at de forulykkede er reddet.

Omfattende satsing

Det toårige prosjektet er organisert med fire ulike arbeidspakker. Prosjektet omfatter aktiviteter som øvelser i arktiske farvann, videreutvikling og implementering av resultater, nasjonal og internasjonal kunnskapsoverføring og samarbeid, og prosjektledelse, akademisk ledelse, koordinering og informasjonsdeling.

Prosjektet omfatter videre en lang rekke maritimt relaterte aktører der styringsgruppen består av Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Kystvakten, Petroleumstilsynet, Norsk Oljevernforening for Operatørselskap, Norges Rederiforbund, Maritimt Forum Nord, DNV GL og en representant fra universitetssektoren. En rekke næringsaktører vil også delta i tillegg til bred universitetsdeltakelse både fra Norge og utlandet.

– Dersom man skal få til økt aktivitet og verdiskaping i nordområdene, er bedre sikkerhet og styrket beredskap innen søk og redning og akutt forurensning en forutsetning. Dette må på plass om vi skal kunne nyttiggjøre oss de mulighetene som området gir, da økt maritim aktivitet i regionen også øker faren for ulykker. Det er derfor av enorm viktighet at alle parter samarbeider og trener sammen slik at man er best mulig rustet til å takle situasjoner som måtte oppstå, sier fylkesråd Simonsen.

Statlig finansiert

Tilskuddet fra Troms fylkeskommune på 250 000 kroner inngår i et budsjett på i overkant av 35 millioner kroner, der de ulike deltakerne står for hovedvekten av finansieringen sammen med Utenriksdepartementet, som alene har bidratt med 10 millioner kroner.

– Bidraget fra Troms Fylkeskommunes er viktig for å styrke sikkerheten og beredskapen dersom det skulle oppstå en større ulykke på sjøen utenfor kysten av Troms og i Arktis. Fylkeskommunen har også tidligere deltatt i tilsvarende prosjekter som fokuserte på berging av verdier og sikring av miljø – SARiNOR 2. Vi anser derfor Troms Fylkeskommune som en sentral aktør både i form av økonomisk støtte og med tilførsel av kompetanse og kunnskap til beredskapsarbeidet i nordområdene, sier Tor Husjord, leder av Maritimt Forum Nord.