Hovedorganisasjonen Virke

Lederne er part i Hoved-/parallellavtalen med arbeidsgiverforeningen Virke. Denne er inngått mellom Virke og en rekke arbeidstakerorganisasjoner. Vi har i tillegg vår egen Lederavtale med Virke. Lederne er også part i fem tariffavtaler, også kalt landsoverenskomster, i Virke-HUK-området (området for helse, utdanning, kultur og frivillighet).

Rundt 1200 av Ledernes medlemmer er omfattet av vår Lederavtale med Virke, og de jobber i en rekke bransjer og virksomheter. Det er en klar overvekt av medlemmer fra varehandel.

Lederne – Hovedorganisasjonen Virke:
  1. Hoved- og Parallellavtale 2022-2025
  2. Lederavtalen 2022-2024
  3. HUK-vedlegget 2022-2025
  4. Landsoverenskomst – Virksomheter HUK 2022-2024
  5. Landsoverenskomst – Barnehager 2022-2024
  6. Landsoverenskomst – Spesialisthelsetjenesten HUK 2022-2024
  7. Landsoverenskomst – Museer og andre kulturinstitusjoner HUK 2022-2024
  8. Landsoverenskomst – Helse og sosiale tjenester HUK 2022-2024
  9. Landsoverenskomst – Høyskoler 2022-2024
  10. Tidligere SAMFO-avtaler: Protokoll fra forhandlinger mellom Lederne og Virke i 2020

Hoved-/parallellavtalen

Hoved-/parallellavtalen regulerer de overordnede spillereglene mellom partene i tariffavtalen. Den har blant annet bestemmelser om vilkår for å kreve tariffavtale, fredsplikt, forhandlingsregler ved uenighet om forståelsen av en tariffbestemmelse, fremgangsmåte før arbeidskamp kan iverksettes, adgangen til å inngå særavtaler, rettigheter og plikter for tillitsvalgte, medbestemmelse i virksomheten og permittering.

Lederavtalen

Dette er en tariffavtale som gir materielle rettigheter i arbeidsforholdet for medlemmer av Lederne. Lederavtalen inneholder blant annet bestemmelser om arbeidstid, reisebestemmelser, lønn under sykdom og lokale lønnsforhandlinger.

Avtalen reforhandles kun ved hovedoppgjør og inneholder ingen lønnsbestemmelser/lønnstabeller (utgangspunktet er individuell avlønning). Lederavtalen er det vi kaller en «rammeavtale» og gir i hovedsak minstebestemmelser og sentrale føringer for gjennomføring av lønnsforhandlinger i den enkelte bedrift. Den har blant annet bestemmelser om ferie, overtidsbetaling og arbeidstid. I tillegg er det inntatt en rekke bilag, blant annet om AFP-ordning, korte velferdspermisjoner og opplysnings- og utviklingsfond.

En slik «rammeavtale» legger til rette for at de lokale parter i de enkelte bedriftene fremforhandler en lokal tariffavtale (særavtale) som regulerer forhold som er spesielle for akkurat denne virksomheten. I særavtalen er det anledning til å avtale bedre betingelser enn det som står i Lederavtalen, men ikke dårligere. Her kan det være lønnssystemer, arbeidstidsordninger, kompetansetiltak og andre forhold som er viktig for både arbeidsgiver og Ledernes medlemmer.

I noen kjeder og virksomheter har vi tillitsvalgte som forhandler lønn på vegne av våre medlemmer. Der vi ikke har tillitsvalgte, forhandler medlemmene sin lønn direkte med arbeidsgiver.

Etter at arbeidsgiverorganisasjonen SAMFO opphørte, kom våre medlemmer i Coop inn på denne avtalen i 2020.

Hvem gjelder avtalen for?

Medlemmer av Lederne som innehar lederoppgaver og lederansvar. Med ledelse menes både personalansvar og arbeidsledelse, men også andre betrodde stillinger med særlig ansvar kan omfattes.

Lederavtalen kan opprettes på tre mulige måter:
 1. Krav til at vi organiserer 10 % av de ansatte i virksomheten
 2. Krav til at vi organiserer 10 % av de organisasjonsmulige (forutsetter at det er en tariffavtale i bedriften fra tidligere)
 3. Individuell avtale – når vilkårene over ikke er oppfylt. Slik avtale innebærer at Lederavtalen VIRKE gjøres gjeldende uten fellesbestemmelsene (dvs. uten AFP)

 

HUK-avtalene

Dette er likelydende avtaler mellom Virke og en rekke arbeidstakerorganisasjoner. Lederne har fulle partsrettigheter, og deltar i årlige sentrale forhandlinger.

Avtalene inneholder materielle bestemmelser som regulerer arbeidsvilkårene til medlemmene som omfattes, blant annet lønn, rettigheter ved omstilling og rasjonalisering, arbeidstid, lønn under sykdom, avtalefestet ferie og lønnsforhandlinger.

Disse landsoverenskomstene gjelder for våre medlemmer som jobber i virksomheter som tidligere enten har vært drevet eller eid av stat eller kommune. Avtalene har derfor gjerne likhetstrekk med tariffavtalen i kommunene (KS), eller Staten. For våre medlemmer på disse avtalene vil lønnsdannelsen som hovedregel skje lokalt i den enkelte virksomhet. Der vi har tillitsvalgte vil det være de som gjennomfører lønnsforhandlinger med arbeidsgiver. I virksomheter uten tillitsvalgte er det som regel det enkelte medlem som selv forhandler sin lønn med arbeidsgiver.