Sykefravær: En blid mann i samtale med en annen.
SYKEFRAVÆR

En god samtale kan hjelpe medarbeideren tilbake

Før en medarbeider har vært sykmeldt i fire uker er det ditt ansvar som leder å ta initiativ til å lage en oppfølgingsplan. Målet er klart: å få ham eller henne tilbake i jobb. Da blir det avgjørende å få til et konstruktivt møte der dere sammen finner gode løsninger.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Sist oppdatert

For å nå målet om en god oppfølgingsplan, er det viktig at du som leder viser medmenneskelighet, og finner ut av om sykefraværet på en eller annen måte kan skyldes forhold på jobben. For å oppnå tillit og trygghet i samtalen kan det være lurt å få den sykmeldte til å fortelle, og så stille spørsmål til det det som kommer fram. Det merkes når du er genuint interessert ved å lytte mer enn du prater.

Det er fort gjort i en travel hverdag å komme med løsninger i stedet for å invitere medarbeideren til å finne svarene selv. Det kan være godt ment, men dersom du hører godt etter, kan det være mange ledetråder til en løsning i det som blir sagt. Om medarbeideren for eksempel ikke tror det nytter å forbedre situasjonen som har ført til sykmelding, må du grave i det med gode spørsmål: Hva har du forsøkt å gjøre?  og Hvorfor tror du det er nytteløst? Det dere kommer fram til i fellesskap vil oppleves mer forpliktende for den som skal tilbake i jobb.

Nysgjerrig på medlemskap i Lederne?

Registrer deg, og få mer informasjon om medlemsskapet.

Forberedelser

Sykefravær kan fort bli unødig langvarig hvis samtalen ikke leder til tro på at endring er mulig. Det blir rett og slett lederens jobb å slå sprekker i en sementert oppfatning.  Dersom du kjenner bakgrunnen for sykmeldingen fra før, er det lurt å bruke den kunnskapen i gode forberedelser.

Du kan for eksempel tenke gjennom hva som kan påvirkes og hva som ikke kan i den gitte situasjonen. Vurder også hva som ligger i fortiden og hva som betyr noe framover. Det er også viktig å være bevisst på hva som kan løses gjennom jobben og hva som kan løses i privatlivet eller helsevesenet.

Disse lederne har flest friske medarbeidere

Sykefravær kan være komplisert

Det kan være en utfordring å forstå sin egen rolle i sykefraværssamtalen. Som leder er du verken terapeut eller venn, men du må vise medmenneskelighet og ville vel. Det kan være en vanskelig balansegang, og du må være forberedt på sterke følelser. Her er noen gode tips til hvordan du kan håndtere ulike reaksjoner:

Stillhet
 • Ikke bryt stillheten med en gang. Gi rom for refleksjon.
 • Gjenta eventuelt at du ønsker å finne gode løsninger
 • Oppfordre medarbeideren til å komme med forslag til løsninger
 • Få fram at det er viktig å forstå hverandre
Gråt
 • Det er lov å felle noen tårer, tilby tørkepapir og fortsett nennsomt
 • Vis hensyn, men ikke bryt intimsonen med å ta på personen
Sinne
 • Behold roen og dropp motargumenter
 • La den sykmeldte tømme seg
 • Vent til medarbeideren roer seg slik at samtalen kan fortsette

Det viktigste er at du som leder klarer å ta tak i det som kommer fram og bruker det konstruktivt. Dernest må oppfølgingsplanen få realistiske mål. Å komme delvis tilbake, eller jobbe med noe annet en periode, kan være løsninger på veien mot målet.

 

Kilder: idébanken.org og leder.no

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 190 kr/mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år).

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten er fradragsberettigetmed inntil 3850 kr/år.