mann med psykiske problemer på jobb
Lytt, støtt, vis tillit

Psykisk helse på jobb – et lederansvar?

Dårlig ledelse tredobler risikoen for at ansatte utvikler depresjon. Slik kan du som leder ta bedre vare på dine ansattes psykiske helse.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Getty Images
Dato

Det psykososiale miljøet på arbeidsplassen påvirker både helse, trivsel og produktivitet. Psykologiske arbeidsfaktorer handler om hvordan vi opplever jobbsituasjonen og innholdet i arbeidet. Sosiale arbeidsfaktorer handler om det mellommenneskelige samspillet på jobb. Som leder spiller du en viktig rolle i å bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Hvis du som leder er bekymret for den psykiske helsen til en ansatt er du pliktig å kalle inn vedkommende til en samtale.

Forskere ved University of South Australia har sett på arbeidssituasjonen og den psykiske helsen til 1084 australiere med fulltidsjobber.

– Dårlig mental helse på arbeidsplassen kan spores tilbake til dårlig ledelsespraksis, prioriteringer og verdier som deretter fører til høye jobbkrav og lave ressurser», uttaler studiens hovedforfatter dr. Amy Zadow i en pressemelding.

– Resultatene viser at selskaper som ikke belønner eller anerkjenner sine ansatte for hardt arbeid, stiller urimelige krav til arbeidere og ikke gir dem autonomi, setter dem i en mye større risiko for depresjon, fastslår hun.

Visste du at Lederne tilbyr arbeidsrettslig bistand til sine medlemmer? Les mer om det her. 

Psykisk uhelse, et økende problem 

Manglende støtte fra ledelsen, høyt press og lange arbeidsdager øker risikoen for depresjon. Menn er mer utsatt for å bli deprimert hvis arbeidsplassen tar lite hensyn til deres psykiske helse. Høye nivåer av utbrenthet og mobbing på arbeidsplassen er også knyttet til selskapers manglende støtte til ansattes psykiske helse.

Dårlig mental helse på arbeidsplassen kan spores tilbake til dårlig ledelsespraksis, prioriteringer og verdier som deretter fører til høye jobbkrav og lave ressurser.

Arbeidsmiljøloven krever at det psykososiale arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Det innebærer at arbeidstakere ikke skal utsettes for negative psykososiale forhold, og at summen av ulike belastninger ikke må bli for stor.

Konsekvensen av et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan være helseplager og sykefravær for den enkelte, og redusert effektivitet og lønnsomhet for bedriften. Ifølge NAV skyldes én av fem sykemeldinger i Norge psykiske plager, og tallene er økende. Å prioritere ansattes psykiske helse er derfor en god investering både i den enkelte ansatte og for virksomheten.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Forebygg mot psykisk sykdom på jobb 

En støttende og rettferdig ledelse påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet positivt.

Forskning på norske yrkesaktive viser at bestemte faktorer på arbeidsplassen er forbundet med lavere risiko for psykiske plager, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Forebyggende faktorer kan være:

 • Kontroll over avgjørelser knyttet til eget arbeid
 • Positive utfordringer i jobben
 • Støtte fra nærmeste leder
 • En rettferdig leder
 • Tilhørighet til organisasjonen
 • Et godt sosialt klima
 • En opplevelse av at organisasjonen vektlegger menneskelige ressurser

Medarbeiderundersøkelser et godt verktøy for å avdekke psykiske plager blant de ansatte. Ved å inkludere spørsmål om kjente risikofaktorer kan ledelsen lettere identifisere utfordringer i arbeidsmiljøet og iverksette tiltak.

Vær obs på faresignaler

En trygg relasjon mellom leder og ansatte øker sannsynligheten for en åpen dialog om psykiske plager på et tidlig tidspunkt. Både gjennom medarbeidersamtaler og i den daglige kontakten kan du som leder være oppmerksom på ulike tegn og faresignaler. Det kan være endret atferd som:

 • Konsentrasjonsvansker
 • Å trekke seg unna det sosiale arbeidsmiljøet
 • Være mer oppfarende
 • Økt fravær

Hvis du som leder er bekymret for den psykiske helsen til en ansatt er du pliktig å kalle inn vedkommende til en samtale. Det er viktig at du går varsomt frem og ikke spør etter diagnoser eller årsaker til oppførselen – det er alltid opp til den ansatte hvor åpen han eller hun ønsker å være.

Å invitere til kurs om psykisk helse og informere på intranettet om hvor man kan få støtte viser også at dette er noe som prioriteres i bedriften. Ved å jevnlig gjenta et slikt budskap i dialogen med medarbeiderne, både enkeltvis og i plenum, på intranettet, i personalhåndboka og i selskapets HMS-strategi, vil ansatte oppleve at ledelsen tar deres mentale helse på alvor.

Boktips: 

 • Paul Newton: «Hvordan utvikle emosjonell intelligens»

Dersom du prioriterer å jobbe med din emosjonelle intelligens kan du implementere endringer og takle konflikter mer effektivt enn om du simpelthen ber folk om å følge instruksjoner.

 • Paul Newton: «Ferdigheter og modeller for suksessfull coaching»

Boken beskriver essensielle egenskaper som aktiv lytting, å stille ulike typer spørsmål som bidrar til økt fokus, nye ideer, en mer aktiv og utforskende holdning og økt forpliktelse.

 • MTD Training: «Effektive kommunikasjonsferdigheter»

Boken tar for seg hva effektiv kommunikasjon faktisk er, hvordan informasjon behandles av hjernen, hvordan du kan få poenget ditt levert på en nøyaktig og effektiv måte og mye mer.

Medlem i Lederne? Last ned e-bøker gratis her.

Publisert i Arbeidsmiljø, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.