Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger

De lokale lønnsforhandlingene er en prosess som bør foregå jevnlig gjennom hele året ved møter med bedriften og de det skal forhandles for. Slik blir alle parter informert om hva som rører seg både i bedriften og blant arbeidstakerne. Forhandlingsutvalget bør utarbeide og oversende krav, og kan gjerne ta initiativet til å fastlegge dato(er) for forhandlingene.

Forhandlingene

I forkant av forhandlingene skal alle i forhandlingsutvalget være best mulig forberedt ved å ha lest all dokumentasjon, de sentrale avtalene og studert lønnsstatistikk. Dette for å kunne argumentere og delta aktivt i forhandlingene.

De lokale forhandlingene skal være reelle. Reelle forhandlinger innebærer at resultatet ikke kan være gitt på forhånd, men at det skal gjennomføres forhandlinger der dere har faktisk mulighet til å påvirke resultatet av lønnsforhandlingene. Noen bedrifter kan oppleve utfordringer med føringer fra konsernledelse og eiere, og det er da viktig at de har sørget for et visst handlingsrom for forhandlingene slik at disse blir reelle. Hastverk er lastverk, og det skal settes av nødvendig tid til forhandlingene. Hvor mange møter som må gjennomføres for å få gjennomført forhandlingene vil variere fra bedrift til bedrift.

Under møtet kan hver av partene kreve særmøter for intern diskusjon i forhandlingsutvalget eller nødvendig konsultasjon – for eksempel fra Ledernes rådgiver.

Noen tips til møtet:

 • Start gjerne møtet med ”small talk”. Avklar deretter dagens diskusjonstema.
 • Sett gjerne opp et alternativt tidspunkt for et nytt møte hvis det skulle bli behov, men la det være noe tid mellom.
 • Start med punktene dere er enige om. Det skaper fellesskapsfølelse.
 • Avklar signaler.
 • Vurder å ta en uformell prat med motpartens leder ”på gangen”.
 • Irettesett aldri en medspiller i fellesmøte.
 • Oppsummer situasjonen før dere forlater møtet. Bli enige om tidspunkt for neste møte.
 • Forklar motparten hvilke “prosesser” dere må igjennom.
 • Hev møtet i en positiv stemning, ta høflig farvel.
Avslutning av forhandlingene – protokoll

Protokoll skal alltid skrives fra forhandlingsmøter selv om det ikke oppnås enighet. Det er viktig at forhandlingsdelegasjonen stiller til forhandlingene med nødvendige fullmakter. Dette gjøres ved å avholde medlemsmøter i god tid før forhandlingene tar til. Dersom forhandlerne ikke har de nødvendige fullmaktene for å sluttføre forhandlingene, skal dette informeres om først i forhandlingene. Merk at hvis man er valgt inn i et forhandlingsutvalg, så er man gitt tillit (og fullmakt) til å forhandle på vegne av de man er valgt av.

Det avtales ved møtestart hvem som skriver protokollen. Uansett – skriv en protokoll eller forhandlingslogg/notater for dere selv under forhandlingene. Slik sikrer dere at det dere mener er nødvendig blir med i protokollen. Om dere blir enige er protokollen garantien for at begge parter har samme oppfatning om hva man er blitt enige om.

Når bør man bryte?

Blir dere ikke enige, skal det skrives uenighetsprotokoll. Ta kontakt med din rådgiver i Lederne før dere bryter forhandlingene. Ingen må ta brudd i forhandlingene før Lederne sentralt er blitt konsultert for rådgivning. Det bør vurderes å bryte forhandlingene dersom:

 • Forhandlingene ikke er reelle (for eksempel om man får blåkopi av oppgjør for andre forbund).
 • Forhandlingene ikke skjer etter bestemmelsene i sentrale avtaler.
 • Lønnsreguleringens størrelse åpenbart er urimelig i forhold til bedriftens inntjening.
 • Bedriften vegrer seg for å forhandle, eller forsøker å trenere forhandlingene.
Om man ikke kommer til lokal enighet

Om partene ikke kommer til lokal enighet kan saken bringes inn for Lederne og den respektive arbeidsgiverorganisasjonen som sammen med de lokale partene foretar en organisasjonsmessig behandling av tvisten. Det må da utformes en lokal uenighetsprotokoll som sendes til Lederne.

Merk imidlertid følgende: Denne uenighetsprotokollen vil være den mest relevante informasjonskilden for Lederne og aktuelle arbeidsgiverorganisasjon i den etterfølgende tvisten. Uenighetsprotokollen må derfor kunne dokumentere hva uenigheten består i og hvilke innspill, argumenter, tilbud og krav som er utvekslet mellom de lokale partene. Mener dere eksempelvis at det ikke er ført reelle forhandlinger må dere begrunne dette.

Uenighet om størrelsen på lønnstillegg (krav og tilbud) uten at det har vært brudd på gjeldende og tidligere avtaler er i seg selv ikke tilstrekkelig til organisasjonsmessig behandling hvis det er ført reelle forhandlinger.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om lokale forhandlinger, ta gjerne kontakt med oss på e-post: arbeidsrett@lederne.no eller ring oss på tlf. 23 68 86 86

Les også: