Hvordan utarbeide lønnskravet

Lokale forhandlinger gjennomføres ofte på bakgrunn av disse kriteriene: Bedriftens økonomi, produktivitetsutvikling, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Videre skal lønnsnivået tilpasses bedriftsmessige, bransjemessige og lokale forhold. Partene bør gjennomgå dette og ha en felles forståelse for kriteriene for å unngå at de brukes forskjellig fra år til år.

Bedriftens økonomi

Når kravene skal utarbeides er det naturlig å ta utgangspunkt i bedriftens økonomi. Hva viser driftsregnskapet? Er inntjeningen tilfredsstillende? Hvis bedriften oppnår gode resultater bør arbeidstakerne ha sin rettmessige andel av de verdier de har vært med på å skape.

Fremtidsutsikter

Fremtidsutsikter bør handle om forholdsvis nær fremtid. Styrets årsberetning og bedriftens budsjetter vil som regel si noe om bedriftens fremtidsutsikter.

Konkurranseevne

Konkurranseevne kan blant annet være utviklingen av markedsandeler sett i sammenheng med fortjenestemarginer. Denne utviklingen er viktig informasjon i forkant av forhandlingene.

Bransjemessige og lokale forhold

Det kan være vanskelig eller umulig å sammenligne seg med andre i bedriften. Da er det ekstra viktig å vektlegge lokale forhold, dvs. hva tilsvarende stillingsgrupper tjener i andre bedrifter innen samme område/lokalisering. Om mulig bør bransjemessige forhold trekkes frem, dvs. hva tilsvarende stillingsgrupper i andre bedrifter tjener.

De fleste bedrifter er opptatt av å ha et ”konkurransedyktig lønnsnivå” for å beholde og skaffe seg kvalifisert arbeidskraft. Særlig i et stramt arbeidsmarked er arbeidsgivere derfor redde for å bli utkonkurrert på lønn.

Det er lurt å knytte nettverk med andre avdelinger og bedriftsgrupper i Lederne på tvers av bransjer for å utveksle erfaringer i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger.

 

Et krav kan bestå av følgende deler:

(Man må være forberedt på å redegjøre for alle delene av kravet i det første møtet med bedriften.)

Accordion

  • Kompensasjon for prisstigningen – nødvendig tillegg som må til for å kompensere for forventet prisstigning, og som gis til alle.
  • Reallønnsøkning – tillegg for å oppnå økning i reallønnen ut over prisstigningen. Begrunnes i den generelle utviklingen i norsk økonomi og utviklingen i bedriften/bransjen. Tilfaller normalt alle.
 • Dette kan for eksempel være alders- og kvalifikasjonstillegg.

  • Feil lønnsplassering av enkelte.
  • For lav lønn sammenlignet med statistikker.
  • Utjevning av kjønnsmessige lønnsforskjeller.
  • Intern skjevhet, for eksempel at andre grupper med ansatte har dratt fra eller nærmet seg Ledernes medlemmer lønnsmessig.
  • Markedstillegg, for eksempel når det er behov for å beholde spesielt etterspurt arbeidskraft, eller bedriften ikke har et konkurransedyktig lønnsnivå sammenlignet med bransjen eller distriktet.
  • Tillegg ut fra omsetning i bedrift eller avdeling.
 • Kan være effektivt for å skape motivasjon hos de ansatte, og et virkemiddel som både bedriften og den ansatte tjener på. Ulike typer resultatlønn kan for eksempel belønne

  • Forbedringer i resultat (bedriften som helhet eller enkeltresultater man er ansvarlig for).
  • At man har snudd et negativt resultat til et mindre negativt resultat.

  Vær oppmerksom på at engangs utbetalinger (bonus) kun gir effekt samme år og ikke bidrar til framtidig lønnsvekst.

 • Omsetingskrav er et tillegg ut fra omsetningen i bedriften/avdelingen.

  Andre krav kan være reisegodtgjørelse, telefongodtgjørelse, pensjonsordninger, arbeidstid, overtid, permisjonsordninger, etter- og videreutdanning osv.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om lokale forhandlinger, ta gjerne kontakt med oss på e-post: arbeidsrett@lederne.no eller ring oss på tlf. 23 68 86 86

 

Les også: