Har du opplevd at en eller flere medarbeidere sluntrer unna når en oppgave skal løses i fellesskap? Det er flere ting du kan gjøre for å sikre en bedre gruppedynamikk.
SAMARBEID

Dårlig gruppedynamikk? Ta grep om unnasluntrere!

Har du opplevd at en eller flere medarbeidere sluntrer unna når en oppgave skal løses i fellesskap? Det er flere ting du kan gjøre for å sikre en bedre gruppedynamikk.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
iStock
Dato

Vi har alle vært borti dem; unnasluntrerne, eller latsabbene om du vil, som lar andre dra lasset, mens de selv distanserer seg, unngår å bidra og viser liten interesse. Unnasluntrerne er en klassisk kilde til irritasjon, frustrasjon og dårlig gruppedynamikk. Ofte er de også vanskelige å håndtere for både medarbeidere og ledere.

Fenomenet kalles «sosial loffing», og ble først beskrevet av franskmannen Max Ringelmann i 1913. Senere innførte den amerikanske sosialpsykologen Bibb Latané begrepet.

Latané mente at spredning av ansvar kunne være en årsak til fenomenet: mens man i individuelt arbeid opplever stor ansvarsfølelse, skjer det motsatte i gruppearbeid. Her oppfatter man gjerne at egen innsats ikke har så stor betydning for gruppeprestasjonen i helhet. Dermed yter man lite og lar de andre ta seg av jobben.

Interessert i ledelsesfaget?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Fem tiltak for bedre gruppedynamikk

Organisasjonspsykolog Espen Houge mener det er flere ting en leder kan gjøre for å løse problemet og sikre bedre gruppedynamikk.

På psykologisk.no peker han på fem tiltak som reduserer risikoen for at noen lurer seg unna når en oppgave skal løses i fellesskap.

1. Synliggjør den enkeltes bidrag

Ifølge en studie fra 1987 oppstår ofte unnasluntring når det ikke er mulig å identifisere den enkeltes innsats. Dersom din innsats er lite synlig i mengden, skaper det tvil om du får anerkjennelse eller belønning for stevet. Da er det mange som rett og slett ikke gidder å bidra.

Løsningen er å synliggjøre hva hver ansatt bidrar med. For å få til dette må det være mulig å identifisere det enkelte bidraget, og det må kommuniseres hva man måles opp mot, og hvilke konsekvenser unnasluntringen vil få.

2. Skap en følelse av at hvert bidrag teller

Skal man få med seg alle og skape en god gruppedynamikk, må hver enkelt føle at deres innsats har betydning for sluttresultatet. Houge skriver: «desto mindre betydning et utfall har, desto mer unnaluring blir det i gruppen.»

Derfor må lederen sørge for en felles forståelse for betydningen av oppgaven, og fremme verdien av den enkeltes bidrag. Dyrk frem lagånden!

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Les mer og meld deg inn her!

3. Vær tydelig på at resultatet ikke kommer av seg selv

Ifølge Houge oppstår unnasluntring når man forventer at alle de andre kommer til å gjøre sitt beste for å løse oppgaven.

Forventer man derimot at andre ikke vil bidra, er det større sjanse for at man selv tar i et tak. Da vil man nemlig kompensere for andres manglende innsats, forutsatt at oppgaven oppleves som meningsfull.

4. Unngå for store grupper

Størrelsen på gruppen er vesentlig, ifølge Houge. Blir gruppen for stor, er det stor risiko for at én eller flere sluntrer unna. En passe stor gruppe og en jevn aldersfordeling, øker sjansene for bedre gruppedynamikk og færre unnasluntrere.

5. Kjønnsfordeling

I grupper med kun menn oppstår unnasluntring hyppigere enn i grupper bestående av bare kvinner, eller kvinner og menn.

Houge forklarer det blant annet med at menn i større grad enn kvinner, er opptatt av synligheten av sitt eget bidrag. Løsningen er derfor en gruppe bestående av omtrent like mange kvinner som menn.

Kilder: SNL og psykologisk.no

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Ledertips, Produktivitet
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.