Kvinne som sitter foran pcen på hjemmekontor.
Endringer fra 1. juli

Nye regler for hjemmekontor

Regjeringen har fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene trer i kraft fra 1. juli i år. Hvilke rettigheter har du som ansatt? Hvilke endringer bør du som leder være oppmerksom på?

Tekst
Redaksjonen
Foto
Adobe Stock
Dato

Som følge av koronasituasjonen, har arbeidsvanene endret seg og bruk av hjemmekontor økt. Dette har ført til behov for å justere regelverket slik at det er tilpasset dagens arbeidsliv. De nye reglene innebærer at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven også gjelder for arbeid hjemmefra.

Les også: Tips til ledere på hjemmekontor – Lederne

Kan ikke kreve hjemmekontor

Hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan kreve hjemmekontor. Arbeidsgiver kan ikke pålegge hjemmekontor hvis den ansatte ikke ønsker det – med mindre arbeidsavtalen åpner for dette.

Heller ikke arbeidstakere kan kreve hjemmekontor, men det kan inngås en avtale om hjemmekontor. Er ordningen fast, med hjemmekontor en eller flere ganger i uken, skal det inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Kreves skriftlig avtale

Arbeid i eget hjem, utover kortvarig og sporadisk arbeid, krever en skriftlig tilleggsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Departementet har blant annet uttalt at hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning, skal regnes som sporadisk. De som for eksempel vil ha hjemmekontor mindre enn én gang i uken i snitt, vil ikke omfattes av forskriften.

Forskriften gjelder fortsatt bare arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem. Den regulerer altså ikke andre typer fjernarbeid, som arbeid på hytta, på toget på vei til og fra jobb eller på tjenestereise. Da er det arbeidsmiljøloven som gjelder «så langt den passer».

Avtalen bør inneholde bestemmelser om omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid, eventuell varighet og oppsigelsestid. I tillegg bør drift og vedlikehold av utstyr inkluderes. Den nye forskriften har ingen bestemmelser om hvem som har ansvaret for å stille nødvendig utstyr til jobben.

Foreligger det pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, eksempelvis som følge av en pandemi, gis det unntak fra kravet til skriftlig avtale.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Arbeidstid og arbeidsmiljø

Forskriften har hatt avvikende regler for alminnelig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, overtid, søndagsarbeid og nattarbeid. Den nye forskriften innebærer at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser vil gjelde enten du arbeider hjemmefra eller på kontoret. Dette for å tydeliggjøre skillet mellom arbeidstid og fritid også på hjemmekontor.

Når det gjelder arbeidsmiljø, er kravet ikke vesentlig endret i den nye forskriften. Det er likevel presisert at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.

Endringer:

 • Unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
 • Tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
 • At Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.
 • At de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

 

Kilde: regjeringen.no

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.