tre kolleger som viser glede og trivsel på jobb
Tips til trivsel

Slik finner du glede i jobben din

Mangler du motivasjon og arbeidsglede? Eller går du med tanker om å bytte jobb? Et jobbytte er ansett for å være blant de mest stressende livshendelsene, så det gjelder å tenke seg godt om. Det er mye du selv kan gjøre for å finne ny glede i jobben din, og få en bedre arbeidshverdag.

Tekst
Redaksjonen
Dato

Det kan være mange grunner til at man mangler motivasjon eller revurderer jobbsituasjonen, eksempelvis konflikter på arbeidsplassen, for høyt stressnivå, at du ikke lenger finner mening med arbeidsoppgavene, at du vil ta et steg videre i karrieren, mangler utfordringer eller føler du har for liten kompetanseutvikling. Vi tilbringer store deler av livet på jobb, og hvor godt vi trives har mye å si for hvor fornøyde vi er ellers i livet, ifølge tall fra fra SSB. 

En dansk undersøkelse fra 2018 peker på en klar sammenheng mellom trivsel på jobb og sykefravær. Trivsel og effektivitet har også en klar sammenheng. Derfor er det viktig både for din egen del, og for arbeidsgiveren din at du gjør noe med situasjonen hvis du ikke føler deg tilfreds. 

Hold motivasjonen oppe med ukentlig input

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Når du ønsker nye utfordringer

Dersom du føler at oppgavene er lite utfordrende kan det gå utover motivasjon og arbeidslyst. Start med å ta en prat med din nærmeste leder, og forklar hvordan du har det. Fokuser på at du har lyst til å bidra og utvikle deg. Umotiverte medarbeidere gir lavere effektivitet og høyere sykefravær, derfor er det også i arbeidsgivers interesse at du trives på jobb. 

Kanskje finnes det spennende kurs eller utdanninger du kan satse på for å øke kompetansen og få flere utfordringer? Harvard Business Review anbefaler deg å tenke gjennom følgende spørsmål før du møter sjefen:

 • Når føler jeg meg mest begeistret for arbeidet mitt?
 • Hvilke styrker ved meg blir underutnyttet?
 • Hvilke emner eller ideer er jeg nysgjerrig på?
 • Hvor ser jeg meg selv om et år?
 • Hvilke ferdigheter må jeg utvikle for å komme dit?

Kultur, konflikter og mellommenneskelige forhold 

Avhengig av hvem eller hva som er årsaken til konflikt eller dårlig stemning, er det viktig at du tar opp problemstillingen. I mange tilfeller vil det være klokt å ta det opp direkte med den du har problemer med, for å se om det kan løses på den måten først. Du finner gode tips for den gode samtalen og i denne saken. 

Oppleves personen du har utfordringer med som utilnærmelig og vanskelig å prate med, kan det være klokt å ta veien om andre. Om du har problemer med en leder, kan det være fornuftig å ta det opp med verneombud eller rådføre deg med tillitsvalgt i fagforeningen din først. Har du problemer med en kollega, kan det være verdt å rådføre deg med nærmeste leder for å finne ut hvordan dere sammen kan gå frem for å få til positive endringer. 

Ofte kan mye løses ved å lufte ut problemene og opprette forståelse for hverandres intensjoner, samt god kommunikasjon. 

Les også: Slik kan vi unngå at konflikter vokser – Lederne

Undersøkelser viser at sosiale samlinger på arbeidsplassen øker trivselen og bidrar til bedre bedriftskultur. Dessuten gir sterke sosiale forbindelser på jobb økt lojalitet til arbeidsplassen og gjør oss rett og slett lykkeligere og friskere. Det igjen påvirker arbeidsprestasjonene våre positivt. Kjenner du at det er det som skal til for å løfte trivselen din på jobb, kan det være verdt å ta det opp med lederen din. Se her flere tips og argumenter til hvorfor bruke tid og ressurser på smått og stort av sosial hygge på jobb. 

Når mistrivselen kommer av stress 

Stress i korte perioder kan virke fysisk og psykisk stimulerende. Det er først når du ikke ser noen ende på stresset at det utgjør en helserisiko. Langvarig stress på jobb kan redusere livskvaliteten din, og må tas tak i. Tegnene på stress er mange, og de individuelle forskjellene er store. For høyt stressnivå kan gi oss emosjonelle reaksjoner som irritabilitet og redusert evne til å se løsninger. I tillegg kan fysiske tegn som kvalme, muskelspenninger, hodeverk, konsentrasjons- og søvnproblemer og/eller generell uro i kroppen være tegn på at du er stresset.

Det er mange ting som kan føre til stress på en arbeidsplass, herunder arbeidsmengden, oppgavene i seg selv, en krevende leder eller en vrien kollega. Det gjelder å forstå hva som utløser stresset, bli kjent med egne grenser og finne metoder for å takle det. Les mer om hvordan du takler stress på jobb. https://lederne.no/artikler/slik-takler-du-stress-pa-jobben/

Tips for å øke trivselen på jobb:

 • Tenk gjennom arbeidssituasjonen din, og forsøk å identifisere de faktorene som gjør at du ikke trives eller vurderer nye muligheter.
 • Snakk med verneombud, tillitsvalgt eller arbeidsgiver om at du mistrives eller føler deg stresset på jobb.
 • Ikke utsett å ta tak i problemene – da vil de mest sannsynlig bare vokse.
 • Still deg selv noen grunnleggende spørsmål om hva du virkelig ønsker karrieremessig. 
 • Husk at du selv er den viktigste påvirkningsfaktoren for ditt arbeidsmiljø. Har du låst deg fast i en negativ innstilling som med tiden har blitt en vane?
 • Vær inkluderende, støttende og gi anerkjennelse og tilbakemeldinger til kollegene dine. Det kommer tilbake til deg og øker den gode lagfølelsen. 
 • Delta på sosiale samlinger. Positive pustehull i arbeidshverdagen gir økt trivsel.  

Meld deg inn i Lederne

For trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk.

 

Publisert i Arbeidsmiljø, Karriere
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.