Grafisk fremstilling av ulike personlighetstyper
Personlighetstyper

Sett pris på ulikhet

Som leder må du forholde deg til ulike personlighetstyper med forskjellige behov for støtte og oppfølging. Hvordan kan du bringe frem det beste i hver enkelt?

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Getty Images
Dato

Så vel som demografi og kulturell bakgrunn, handler mangfold av personlighetstyper på arbeidsplassen om hvordan vi tenker og løser oppgaver. En slik type ulikhet tilfører flere perspektiver og gir grunnlag for bedre beslutningstaking, økt effektivitet og bedre balanse i styrker og svakheter på arbeidsplassen.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Behandler du alle likt?

Som leder er det fort å tenke at det mest rettferdige er å behandle alle likt eller slik du selv ønsker å bli behandlet, men det stemmer faktisk ikke. Skal et team samhandle godt og hver enkelt prestere best mulig, trenger de ulike personlighetstypene forskjellig oppfølging. Det som fungerer for én, fungerer ikke nødvendigvis like godt for andre.

Noen er høylytte, multitasker og pusher på for å fullføre prosjekter, mens andre er tause på alle møter og jobber best for seg selv. Bedreviteren, den omsorgsfulle eller den som stritter imot all endring er andre eksempler. Ulike personligheter er positivt for gruppedynamikken, men det er din oppgave som leder å sørge for at alle individene fyller sin plass i gruppa.

Fire personlighetstyper 

I en studie fra Northwestern University i USA besvarte 1,5 millioner mennesker en rekke spørsmål. Basert på hvordan deltakerne scoret på de fem store personlighetstrekkene nevrotisisme, ekstroversjon, åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet, brukte forskerne algoritmer for å dele dem inn i fire personlighetstyper:

 • Gjennomsnittlig: Scorer midt på treet på alle de fem parametrene. De aller fleste faller inn i denne kategorien.
 • Reservert: Følelsesmessig stabile og pliktoppfyllende, men lite utadvendte.
 • Rollemodell: Peker seg ut som gode ledere som er til å stole på og er åpne for nye ideer.
 • Selvsentrert: Tar ofte stor plass i grupper, men kan være vanskelig å komme overens med.

På grunn av studiens enorme omfang har ideen om disse fire personlighetstypene fått solid fotfeste siden resultatene ble publisert i 2018. Personlighetstesten The Big Five er dermed en av de mest anerkjente verden over.

Hvordan bruke personlighetstester?

Ofte brukes personlighetstester i rekrutteringsprosessen. Når en ny medarbeider blir en del av teamet ditt, bør du sette av tid til å studere resultatene.

En annen tilnærming er å gjennomføre personlighetstester for alle medlemmene i teamet. Alternativt kan du observere medarbeidernes atferd og lytte til hva de sier. Hvordan reagerer de på endring, ros, motstand eller kritikk, eller når de får nye oppgaver og utfordringer?

Bli kjent og bygg relasjoner 

Ledere som kjenner sine medarbeidere, vet hvilke knapper de kan trykke på for at de skal trives på jobb og prestere godt både individuelt og i team. Derfor er det lurt å bruke tid på å bli kjent med hver enkelt, for å få et inntrykk av deres personlighet, styrker og svakheter.

Jo mer fleksibel du er i hvordan du kommuniserer og inspirerer, jo mer fornøyd og effektivt blir teamet. En tøff tilnærming kan være motiverende for én ansatt, mens mild oppmuntring er det som trigger en annen. Vis fintfølelse, og vær fleksibel.

Lest denne om hvordan tilrettelegge for selvgående ansatte? 

Selvinnsikt og tilpasning

Du bør også kjenne din egen personlighet godt. Det er lett å få bedre relasjoner med ansatte som har de samme karaktertrekkene som deg selv, og trekke seg unna dem du ikke er på samme bølgelengde med.

Ulike personligheter i et team kan av og til barke sammen, som er både energitappende og trekker fokus bort fra arbeidsoppgaver. I slike situasjoner er det viktig at du som leder ikke faller for fristelsen å holde med den som ligner din personlighet mest. I stedet handler det om å møte konflikten og jobber for å forstå begge sider.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

 

 

Publisert i Arbeidsmiljø
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.