En kvinnelig leder som snakker foran en gruppe ansatte i et møterom
Lederferdigheter

Slik kommuniserer du effektivt

Kunsten å kommunisere er den viktigste nøkkelen til en leders suksess. Effektiv kommunikasjon bygger tillit, sparer tid og stimulerer både engasjement og produktivitet.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Getty Images
Dato

Informasjon er budskapet du ønsker å formidle, mens kommunikasjon er måten du gjør det på. Effektiv kommunikasjon er prosessen med å utveksle ideer, tanker og meninger, på en slik måte at budskapet blir mottatt og forstått. Når vi kommuniserer effektivt, føler både avsender og mottaker seg fornøyde.

Abonner på Ledernes nyhetsbrev

For ukentlig inspirasjon for ledere.

Kommunikasjon på sitt beste

Effektiv kommunikasjon kjennetegnes av åpenhet, tydelighet og empati. En leder som lytter like mye som hun snakker, og som ikke skygger unna ubehagelige temaer, oppfattes som troverdig av medarbeiderne.

Som leder er du med på å sette standarden for kommunikasjon i organisasjonen. Er du bevisst måten du kommuniserer på, blir du et positivt forbilde for medarbeiderne. Relasjoner basert på åpenhet og tillit bidrar til å skape et hyggelig og produktivt arbeidsmiljø.

Dynamisk prosess

En rekke undersøkelser viser at mange ledere sliter med å nå frem til sine ansatte. Her er det altså mange fallgruver å gå i. Uklart språk, gjentakelse av forslitte fraser og manglende evne til å lytte til tilbakemeldinger er klassiske feil mange ledere gjør.

Kommunikasjon er en to-veis og dynamisk prosess som endrer seg ut fra situasjon, publikum og budskap. Derfor er det viktig at du tilpasser deg ulike kontekster. Om du skal presentere viktige resultater muntlig på et allmøte, sende ut et skriftlig budskap til ansatte eller snakke med én enkelt medarbeider – forskjellige fora krever ulike virkemidler. Fellesnevneren er likevel at du fremstår som ærlig, genuin, lyttende og at du bryr deg om ansattes reaksjoner.

Informasjon er budskapet du ønsker å formidle, mens kommunikasjon er måten du gjør det på.

Positiv påvirkning

Vår evne til å kommunisere kan være en kraftfull kilde til å påvirke andre. Den amerikanske sosialpsykologen Robert Cialdini hevder at å kommunisere med et inkluderende og relasjonsbasert språk er det mest effektive for ledere. Å bruke et positivt i stedet for negativt ladet språk kan fundamentalt endre måten mottakeren påvirkes av budskapet på. Evnen til å påvirke er en viktig lederkvalitet. Å påvirke er å ha innvirkning på andres atferd, holdninger, meninger og valg. Innflytelse må ikke forveksles med makt eller kontroll. Det handler ikke om å manipulere andre for å få viljen din, men om å legge merke til hva som motiverer ansattes engasjement og bruke den kunnskapen til å skape positive resultater.

5 tips for effektiv kommunikasjon:

 1. Tydelig budskap: Tenk gjennom hva du ønsker å formilde, og kommuniser det åpent og ærlig. Tydelig kommunikasjon defineres av at mottakeren oppfatter det samme budskapet som avsenderen har til hensikt å sende.
 2. Vær konsis: Dropp sjargong og utbroderende beskrivelser. Intetsigende fyllord, komplekse forbehold og tamme unnskyldninger gjør at du fremstår som usikker og utydelig. Hold deg til fakta, også når de er ubehagelige.
 3. Lytt aktivt: Effektive ledere vet når de trenger å snakke, men også når de trenger å lytte. Vis at du bryr deg ved å be om ansattes meninger, ideer og tilbakemeldinger. Delta aktivt i samtalen ved å stille spørsmål og ta notater.
 4. Ikke glem kroppsspråket: Rundt 70 prosent av kommunikasjon er non-verbal. Det hjelper ikke å holde en tale ment til å inspirere hvis du samtidig har knyttede never og rynkede øyebryn. Øyekontakt og ekte smil formidler tillit og varme.
 5. Vær empatisk: Sett deg selv i mottakerens sted for å forstå deres reaksjoner og perspektiver. Empati hjelper oss å kommunisere på en måte som gir mening for andre.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Kilde: Walden University 

Publisert i Kommunikasjon
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.