En innføring til prosjektledelse – slik lykkes du som prosjektleder

En dyktig prosjektleder er den største suksessfaktoren i ethvert prosjekt. En fleksibel leder med et håndplukket og kompetent team er nøkkelen til smidig gjennomføring og et vellykket resultat.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Getty Images
Dato

Et prosjekt kan defineres  som «et tiltak som har et avgrenset omfang, og gjennomføres én gang for å nå et gitt mål innenfor en gitt tids- og ressursramme» (snl.no). I arbeidslivet er det vanlig å opprette en midlertidig prosjektorganisasjon for å gjennomføre prosjektet. En prosjekteier er bindeleddet mellom virksomheten og prosjektorganisasjonen, gjerne med en styringsgruppe som støtteorgan. Prosjektlederes rolle er å sikre at planlegging og gjennomføring skjer innenfor rammene som er satt av prosjekteieren. 

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hva kjennetegner prosjektet som arbeidsform?

Det finnes mange ulike typer av prosjekter, og måten de gjennomføres på avhenger av hva målsettingen er. Et leveranseprosjekt er en konkret bestilling fra en kunde, eller et anbud i konkurranse med andre leverandører. Et utviklingsprosjekt handler om å utvikle produkter, systemer eller en organisasjon, ofte basert på innovasjon.  

Prosjektets livssyklus

Prosjekter deles gjerne inn i en livssyklus som inneholder flere faser. I forkant har prosjekteieren definert prosjektets omfang og mål, og utarbeidet et mandat for prosjektleder. Selve prosjektet starter når prosjektlederen overtar ansvaret.

 • Oppstart:

Prosjektet planlegges i tett dialog med en kunde eller intern prosjekteier, basert på en kartlegging av ønsker og behov. Klare mål for innhold, arbeidsomfang, ansvarsfordeling, fremdriftsplan, rutiner for rapportering og tids- og kostnadsbruk fastsettes i en prosjektplan. Jo bedre innsikt og tydelige mål, jo større er sjansen for å lykkes. Hvordan sette gode mål

Prosjektlederen setter sammen et håndplukket team med riktig kompetanse. Pass på at team-størrelsen harmonerer med prosjektets omfang, og at deltakerne faktisk har nødvendig kapasitet og kompetanse.

 • Gjennomføring:

Nå skal planleggingen settes ut i livet og prosjektet realiseres. Prosessen deles inn i delfaser som inneholder kontrollporter, milepæler og rapportering til prosjekteieren. Tett oppfølging av fremdriften fra prosjektlederen er avgjørende for suksess. En prosjektorganisasjon som hviler på et stødig fundament vil bedre håndtere avvik, usikkerhet og endringer underveis.

Slik håndterer du endringer. En god avslutning av prosjektet er viktig, og kjennetegnes ved at resultatet overleveres prosjekteieren i henhold til avtaler. Avslutningen er også en sentral arena for kunnskaps- og erfaringsoverføring.

 • Gevinstrealisering:

En gevinst av et prosjekt er en positiv effekt som er målbar i penger eller kvalitet. Ifølge Norsk forening for Prosjektledelse innebærer gevinstrealisering å «planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av et prosjekt, og å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert.» Ønskede gevinster av prosjektet bør defineres allerede i planleggingsfasen, gjerne i form av en egen gevinstrealiseringsplan. For at gevinstene skal oppnås er det avgjørende at de kommuniseres tydelig til prosjektteamet. 

Prosjektlederens rolle

Prosjektlederens oppgave er å sørge for at teamet oppnår prosjektets mål innenfor rammebetingelsene i prosjektplanen. Denne personen har ansvar for å planlegge arbeidet, delegere oppgaver, ha tilsyn med aktiviteter og deltakere, og styre alle aspektene ved prosjektet. Kort sagt er det prosjektlederen som skal definere «hvordan» og «hvem».

Prosjektlederens utgangspunkt er mandatet som er gitt av prosjekteieren. Det er en oppdragsbeskrivelse som inneholder en beskrivelse av ønskede resultatmål, arbeidsomfang og ressursrammer. Basert på mandatet etablerer prosjektlederen et team som har nødvendig kompetanse, kapasitet og motivasjon til å gjennomføre bestillingen. 

Kommunikasjon og teamledelse 

Kommunikasjon spiller en vesentlig rolle for alle prosjektledere. En åpen og tydelig dialog både med prosjekteieren og prosjektteamet sikrer en felles forståelse av prosjektets innhold, leveranse og gevinster.

Prosjektteam dannes for alle typer prosjekter. Fra de aller minste prosjektene, til de virkelig store, langvarige og svært kostbare. Felles for alle prosjektteam er at de er en midlertidig sammensatt gruppe med ett felles prosjektmål. Sak om teamledelse

Som prosjektleder er du ansvarlig for å delegere arbeidsoppgaver og holder oversikt over hvem som gjør hva, og for at kommunikasjonen flyter godt på tvers av organisasjonen.

Prosjektkultur

Ifølge rapporten «Tomorrow’s Teams Today» fra amerikanske Project Management Institute (PMI). øker behovet for raske, fleksible og smidige prosjektteam som tilpasser seg kundenes endrede behov. Det krever prosjektledere med et sterkt engasjement for samarbeid, empati og innovasjon. Et prosjektteam er sammensatt av ulike personligheter med variert erfaring og tilnærming. Din rolle som leder er å samle laget slik at alle trekker i samme retning. Det innebærer å sørge for at alle vet hva ønskede mål og gevinster av prosjektet er. Tett oppfølging av deltakerne i teamet og jevnlige statusmøter er smart for å holde deg oppdatert underveis og unngå at avvik forplanter seg. 

Fallgruver i prosjekter

Alle prosjekter inneholder risikofaktorer. Dette er typisk hendelser det er vanskelig å forutse, og som vil kunne påvirke påvirke resultatet.  Risikostyring handler om å identifisere sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår, hvilke konsekvenser de kan få og hvordan de kan håndteres.

En godt utarbeidet prosjektplan i planleggingsfasen øker sannsynligheten for at prosjektet gjennomføres knirkefritt. Prosjektplanen bør ha tydelige mål, uten å være for detaljert. Rom for fleksibilitet gjør prosjektet smidigere. Det er også viktig at prosjektplanen er solid forankret hos prosjekteieren. En felles forståelse for prosjektets mål fra start reduserer risikoen for senere misforståelser.

En god prosjektleder bør:

 • Ha en god dialog med prosjekteieren.
 • Sette tydelige mål.
 • Kjenne innholdet i prosjekt- og gevinstrealiseringsplan i detalj.
 • Etablere et egnet prosjektteam, både i størrelse og kompetanse.
 • Kommunisere mål og planer tydelig til teamet.
 • Håndtere uventede hendelser, endringer og avvik uten å miste fokus.
 • Delegere oppgaver og følge opp teamet underveis.
 • Være fleksibel, smidig og empatisk – og sørge for at teamet trekker i samme retning.
 • Sikre en ryddig avslutning av prosjektet innenfor avtalte tids-og kostnadsrammer.
 • Jobbe for at kunnskap og erfaring deles og tas med videre inn i nye prosjekter.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.