Støyproblemer: Mann kommer gående gjennom et åpent kontorlandskap.
Bedre samarbeid eller støyproblemer

Trives du best i åpent landskap?

Undersøkelser avdekker både fordeler og ulemper ved åpne kontorlandskap. Men trenden er klar: Cellekontorene blir færre og kontorlandskapene flere. Hva er egentlig best for oss?

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Det norske arbeidslivet er inne i en storstilt endringsprosess. Vegger rives,  cellekontorer forsvinner og erstattes av åpne kontorlandskap. Fortetting av arbeidsplasser kan være økonomisk hensiktsmessig fordi det sparer kvadratmetre. Det argumenteres også for at åpne landskap fører til bedre kommunikasjon og mer samarbeid. Åpne kontorlandskap kommer i mange varianter, fra de små med fire-ni personer til de store, der mer enn 24 mennesker sitter i samme rom. Mange bedrifter praktiserer også såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser, hvor de ansatte ikke har en fast plass. De setter seg der hvor det er mest hensiktsmessig ut fra hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre den dagen, og sammen med hvem.

I den såkalte arealnormen fra 2015 bestemte regjeringen at kontorer i framtidige statlige byggeprosjekter ikke skal overstige 23 kvadratmeter bruttoareal per ansatt. Det betyr i praksis at flere ansatte blir nødt til å jobbe i samme rom. Det nye regjeringskvartalet er et av prosjektene som bygges etter den nye normen.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Støyproblemer

Det finnes en rekke studier som har sett på fordeler og ulemper ved åpne kontorlandskap. Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet og førsteamanuensis Knut Inge Fostervold ved Psykologisk Institutt ved UiO har gått gjennom 26 norske og internasjonale studier om åpne kontorlandskap. De publiserte sine resultater i en spesialutgave av Helserådet i september 2017. (Helserådet nr. 16/17: http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helseradet)

Konklusjonen er at kontorlandskap «kan være gunstig for arbeidstakere og team med samarbeid som krever løpende kontakt i grupper. For arbeid som krever konsentrasjon og uforstyrret korttidshukommelse fungerer det dårlig.»

Disse arbeidstakerne opplever blant annet «dårligere arbeidsmiljø, mer stress og slitenhet, mindre produktivitet, dårligere helse og økt sykefravær.»

– Kostnader ved dårligere arbeidsmiljø, nedsatt produktivitet, økt sykefravær og tap av høyt kvalifisert og motivert arbeidskraft kan langt overstige innsparte arealkostnader, sier Bakke til studentavisa På Høyden ved UiB.

Økt sykefravær

Forskere fra København Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark utførte i 2011 en undersøkelse blant 2403 kontoransatte i ulike bedrifter. Ansatte i åpne kontorlandskap med flere enn seks personer, rapporterte om 62 prosent flere sykedager enn ansatte i cellekontorer. Undersøkelsen ga ingen forklaring på det økte sykefraværet, men ifølge øvrig vitenskapelig litteratur pekes det på fem hovedårsaker:

 • Økt eksponering for støy
 • Forskjeller i ventilasjon
 • Økt eksponering for virus
 • Forskjeller i det psykososiale arbeidsmiljøet
 • En følelse av mindre frihet og autonomi hos den enkelte

 

Ansatte i åpne kontorlandskap med flere enn seks personer rapporterte om 62 prosent flere sykedager enn ansatte i cellekontorer.

Ledere trives i åpent landskap

I en norsk undersøkelse fra 2014 utført av InFact på vegne av konsulentselskapet Vivento svarte bare 15 prosent av de spurte at de ble mer effektive av å sitte i et åpent kontorlandskap.

Ledere trives derimot godt i åpne landskap, skal vi tro en undesøkelse fra danske Lederne fra 2016. 894 ledere ble intervjuet om sine erfaringer med å sitte i åpne landskap, og 41 prosent mente at det gir flere fordeler enn ulemper. Bare hver fjerde leder foretrakk cellekontor. Lederne som var positive mente at åpne kontorlandskap bidrar til å styrke fellesskapet, og at det er lettere å samarbeide og dele på kunnskap.

 Framtidens arbeidsplass

Selv om åpne kontorlandskap er i vinden akkurat nå, er det slett ikke sikkert at det vil fortsette slik. Den digitale utviklingen gjør at vi kan jobbe nesten overalt, slik at statiske arbeidsplasser sannsynligvis vil bli færre. Rådgivnings-selskapet Cushman & Wakefield har publisert en rapport med seks trender de mener kan påvirke framtidens arbeidsplasser:

Smarte bygg: Mange arbeidsplasser står av ulike årsaker tomme i løpet av arbeidsdagen. I framtiden kan du kanskje se via en app på telefonen hvor det finnes ledige plasser, hvordan inneklimaet er akkurat der og mye annen informasjon. Dermed kan kontorarealet utnyttes optimalt.

Velbefinnende: Et hektisk arbeidsliv med få faste holdepunkter krever at arbeidsgivere legger enda bedre til rette for de ansattes helse og velbefinnende. Det kan være tilgang til treningsmuligheter og sunn mat, grønne planter, godt inneklima og fravær av støy og forstyrrelser.

Urbane miljøer: Det er en global trend at selskaper søker seg inn mot sentrum i byene. Bedre kollektivmuligheter, muligheter til å benytte seg av byens tilbud og sosiale sammenkomster etter jobb er blant årsakene.

Sosialt ansvar: Flertallet av de såkalte «millenials«», mennesker som er født mellom 1980 og 2000, er opptatt av bedriftens sosiale og miljømessige arbeid, og det avgjør hvor de vil jobbe.

Coworking: Både i Norge og resten av verden dukker det stadig opp nye såkalte coworking spaces – felles kontorlokaler hvor man leier seg en plass uten å være ansatt.

Frilansere: Få av dagens unge har ambisjoner om å jobbe lenge i ett og samme selskap. Økt forflytting i arbeidslivet gjør at bedrifter må legge til rette for arbeidsplasser til midlertidige ansatte.

Støyproblemer: Blid, ung kvinne står foran åpent landskap med hodetelefoner rundt halsen.
Blir det mye støy i åpent landskap, kan det være lurt å skaffe gode hodetelefoner.

Hvilke hodetelefoner bør du velge?

Støyproblemer kan være en del av hverdagen når man jobber i kontorlandskap. Gode hodetelefoner kan være en smart måte å gi deg ro og stillhet på, eller du kan lytte til favorittmusikken mens du jobber. Her er noen tips å ha i bakhodet  før du går til innkjøp av hodetelefoner:

Aktiv støydemping: Hodetelefonene er utstyrt med små mikrofoner som fanger opp ytre støy og lager en «mot-støy», slik at lytteren opplever stillhet.
 Trådløse: Mange hodetelefoner har innebygget bluetooth, som du kobler sammen med telefonens bluetooth. Da kan du lytte til musikk eller podcaster fra telefonen din uten å bruke kabel. En annen fordel er at du slipper å bytte headset når du skal snakke i telefonen. Vær oppmerksom på at trådløse hodetelefoner trenger strøm, så sjekk batterikapasiteten på de ulike modellene.
Sammenleggbare: Hodetelefoner tar naturlig nok større plass i veska enn ørepropper. Skal du frakte dem med deg kan det være lurt å passe på at de er sammenleggbare. Hodetelefoner er fulle av ømfintlig teknologi og må behandles varsomt slik at ikke lydkvaliteten forringes.
Åpne eller lukkete: Lukkede hodetelefoner er helt forseglet på baksiden, slik at lyden ikke lekker ut til eller inn fra omgivelsene. Åpne hodetelefoner har mindre vibrasjonsflate og etterligner i større grad høyttalerlyd.

Og her er noen konkrete tips til gode hodetelefoner:

B&O Play Over Ear BT ANC H9: Trådløse hodetelefoner med aktiv støyreduksjon. Opptil 16 timer trådløs avspilling.

Bose QuietComfort 35: Trådløse hodetelefoner med aktiv støyreduksjon. Inntil 20 timer trådløs avspilling.

Beat Studio3: Trådløse hodetelefoner med aktiv støyreduksjon. Opptil 22 timer trådløs avspilling.

Bowers & Wilkins PX: Trådløse hodetelefoner med aktiv støyreduksjon. Opptil 22 timer trådløs avspilling.

Prisene varierer fra butikk til butikk, så sjekk på nettet før du går til innkjøp.

 

Publisert i Arbeidsmiljø
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.