Lederne følger opp mødrehjemmet i Brasil – overfører kr 156.000 for 2021

På 11 år har Lederne gitt mødrehjemmet Abrigo i Brasil over 1,6 millioner kroner – én krone per yrkesaktive medlem per måned. Dette er Ledernes samfunns- og samvittighetsprosjekt, som er vedtatt av sentralstyret og kongressen.

Dato
Mange av barna på Abrigo har sett og opplevd mye vondt. Trygghet og stabilitet er derfor viktig.

Nylig ble beløpet for 2021 overført. I henhold til vedtakene i Ledernes sentralstyre i august 2010 og Ledernes kongress i september 2010 overførte Lederne i januar 2011 til Abrigo et beløp tilsvarende én kr. pr. yrkesaktive medlem pr. måned – i 2011 totalt kr. 131.580. I januar 2012 ble det overført kr. 136.476, i januar 2013 kr. 142.200, i januar 2014 kr. 147.504, i januar 2015 kr. 151.584, i januar 2016 kr. 153.096, i januar 2017 kr. 152.304, i januar 2018 kr. 152.832, i januar 2019 kr. 153.972, i januar 2020 kr. 156.936 og i januar 2021 kr. 156.132. Dette hentes over eksisterende budsjetter og medfører ikke kontingentøkning. I tillegg har flere avdelinger og samarbeidspartnere valgt å gi gaver.

Bli medlem av Lederne

Finn ut mer her.

Lederne er den største enkeltstående bidragsyteren til Abrigo, som av frykt for korrupsjon ikke mottar støtte fra brasilianske myndigheter eller bedrifter. Kontonummeret for støtte (se ovenfor) er knyttet til «Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia» i Sverige, som er ansvarlig for Abrigos innsamlingsarbeid. Den bokfører, kontrollerer og overfører gaver og står under offentlig kontroll ihht svensk lov. Den kan ikke overføre midler til noen annen virksomhet.

Marcele og barna Gabriele og Vitoria har fått en ny start på Abrigo.

Dette har støtten fra Lederne bidratt til

Støtten fra Ledernes medlemmer bidrar til den daglige driften og til at Abrigo kan hjelpe stadig flere unge mødre og deres barn. Støtten har også gjort mødrehjemmet Abrigo i stand til å åpne en klinikk som gir psykoterapeutisk hjelp til kvinner og barn fra Rio de Janeiros slumområder. Mange kvinner bærer på vanskelige minner om vold og overgrep. Mange av barna har sett at deres mødre har blitt mishandlet. Resultatet har blitt at de selv tyr til vold i møtet med andre barn, og viser frykt når de møter voksne.

Mødrehjemmet Abrigo – 2018

Ansvarlig for virksomheten er psykologen Roberta da Vitoria, og hennes oppgave er å bygge tillit og trygghet:
– Vi har formulert et klart mål for klinikken: Integrering i samfunnet. De mødrene som bor på Abrigo kommer fra marginaliserte miljøer, ofte med ekstrem vold, overgrep og narkotika. De mangler perspektiv og håp for fremtiden, og bærer på en følelse av at deres skjebne er forutbestemt og ikke kan forandres til det bedre. Det overføres til barna, forteller hun.

– Som alt terapeutisk arbeid er veien lang: Det er mange undertrykte minner og følelser som må frem i lyset. Når det gjelder barna er målet å bygge opp tillit. Barn fra voldsomme miljøer kjenner ofte redsel når de møter voksne, og opptrer selv voldsomt i møte med andre barn. De kopierer de voksnes oppførsel. Ettersom de ikke kan sette ord på det de har opplevd får de gjennom lek og tegninger mulighet til å gi uttrykk for sine følelser. Det første smilet eller klemmen fra et barn som til da har dratt seg vekk i redsel og gråt kjennes som en stor glede og fremgang, sier Roberta da Vitoria, som har mye erfaring med å arbeide blant gatenes glemte befolkning.

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.