Lederne fornøyd med viktige punkter i regjeringsplattformen

Regjeringen la frem deres nye plattform torsdag 14. oktober, og flere punkter er i harmoni med Ledernes standpunkter. Fagforeningsfradraget dobles til 7700 kroner, innstramminger i arbeidsmiljøloven, og utvikling framfor avvikling av petroleumsnæringen er blant de viktigste.

Tekst
Redaksjonen
Illustrasjon
Regjeringen.no
Dato

Arbeidstakerorganisasjonen er fornøyd med enkelte punkter i regjeringsplattformen som ble presentert i dag. Her er de viktigste punktene.

Fagforeningsfradraget dobles
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Lederne har lenge jobbet for høyere organisasjonsgrad i Norge, og en av de viktigste tiltakene som kan gjøres er å gjøre det enklere for folk å organisere seg.

– En høy organisasjonsgrad er avgjørende for et velfungerende trepartssamarbeid og for arbeidstakernes trygghet i arbeidslivet. I en tid der organisasjonsgraden går nedover, er dette veldig positivt, kommenterer forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Kunnskapsspredning i skoleverket om trepartssamarbeidet

Den nye regjeringen vil bidra til å spre kunnskap om fagforeningers rolle og trepartssamarbeidet blant annet i skoler og lederutdanninger. Dette har Lederne frontet over lang tid, og sist i innspill til Arbeiderpartiets og Senterpartiets partiprogrammer.

Strammer inn for midlertidige ansettelser

Regjeringen vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Samtidig strammes det inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret, blant annet ved å endre arbeidsmiljøloven.

Det skal i tillegg igangsettes et lovarbeid hvis formål er å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle, gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett og sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstrukturer.

– På vegne av våre medlemmer er vi fornøyd med at regjeringen vil se på disse forholdene, og innføre innstramminger i bruken av midlertidige ansettelser og styrkingen av vilkårene til arbeidstakere under store omstillinger, sier Ingvartsen.

Pensjon fra første krone

Den nye regjeringen vil arbeide for at endring i loven om obligatorisk tjenestepensjon så snart som mulig slik at det gis pensjon fra første krone.

– Dette harmonerer med vår egen praksis internt i organisasjonen, og som vi sammen fikk gjennom på vår kongress. Vi har fremmet dette som en rettferdig ordning for arbeidslivet generelt, kommenterer Ingvartsen

Olje og energi: Petroleumssektoren skal utvikles, ikke avvikles

Hurdals-plattformen er klar på at man vil bygge på kompetansen fra olje- og gassindustrien i nye næringsområder gjennom det grønne skiftet. Det betyr at petroleumssektoren fortsatt skal betraktes som en viktig næring som gir Norge store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser gjennom aktivitetsnivået på sokkelen og påfølgende ringvirkninger på land.

– I plattformen finner vi flere forhold som Lederne gjennom energirapporten fra 2019 har anbefalt gjennomføring av. Vi snakker her om karbonfangst, å dra nytte av den viktige kompetansen vi har i petroleumsnæringen, utvikling av havvind-potensialet med mer, sier Ingvartsen

Regelverket for barnehagesektoren

I plattformen fremkommer det at man vil stramme inn regelverket for private barnehager hvor hovedmålet synes å være å bremse utviklingen av at flere barnehager eies av kommersielle selskaper.

– Vi håper man ser til både mindretallet og flertallets anbefalinger når man skal vurdere Storbergets rapport, samt at man går grundig inn i det store omfang av høringssvar som støtter mindretallets forslag til modell, sier Ingvartsen.

(Kilde: NRK, arbeiderpartiet.no)

Publisert i Nytt fra Lederne