Ny resolusjon vedtatt på Ledernes kongress

På Ledernes kongress i Bergen ble resolusjonen "Lavere organisasjonsgrad truer velferdsstaten" vedtatt enstemmig.

Tekst
Redaksjonen
Dato

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt av kongressen den 10. juni. Den skal løftes opp fra Ledernes prinsipprogram. Tematikken skal prioriteres i den kommende fireårsperioden og aktivt kommuniseres;

Lavere organisasjonsgrad truer velferdsstaten

Lederne ser med bekymring at graden av innleide arbeidstakere og sosial dumping øker. Dette gir et samfunn der stadig færre velger å organisere seg og den norske samarbeidsmodellen vakler. Når store utenlandske aktører nekter sine ansatte å organisere seg og våre tradisjonelle industrier og utdanningsinstitusjoner taper terreng, da trues velferden i Norge.

Lederne vil ta sitt medansvar for et velfungerende trepartssamarbeid og tror på et produktivt arbeidsliv der god ledelse og samhold skaper verdier for samfunnet vi lever i. Et organisert arbeidsliv er løsningsorientert og kjennetegnes av høy grad av tillit, der den enkelte opplever stor frihet under ansvar. Lederne jobber for et bærekraftig arbeidsliv, tuftet på prinsippet om de ansattes rett til reell medbestemmelse og innflytelse.

Den norske arbeidslivsmodellen må videreutvikles gjennom høyere organisasjonsgrad, og den norske eierskapsmodellen må sikre økte verdier på norske hender. Et konstruktivt trepartssamarbeid sikrer omstilling for et bedre norsk arbeidsliv og velferden i Norge. Dette påkrever aktiv og god ledelse fra arbeidstakere, arbeidsgivere og den norske stat.

Publisert i Nytt fra Lederne