Tiltak for å stimulere aktiviteten i olje- og gassnæringen

Petroleumsnæringen risikerer investeringsstopp slik situasjonen er nå. Et omfattende antall arbeidsplasser innenfor hele industrien står i fare. Det krever snarlige tiltak fra myndighetene, og Lederne har derfor sendt brev til Stortinget og Regjeringen.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Equinor / Marit Hommedal
Dato

Reduserte investeringer gir tapte arbeidsplasser

Den negative utviklingen som skjer innenfor olje- og gassnæringen som følge av koronakrisen virker sterkt underkommunisert. Lederne ønsker derfor at regjeringen så snart som mulig utarbeider konkrete tiltak knyttet til spesifikke støtteordninger for bransjen utover det som er gitt så langt.

Her ser du forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Målet er å sikre at flere viktige prosjekter ikke stopper opp og risikere at de senere ikke blir startet opp igjen fordi konsekvensene av dette kan bli dramatisk for sysselsettingen på lengre sikt. Nåværende situasjon gir på mange måter en dobbel krise for petroleumsnæringen – negative effekter både av koronapandemien og lav oljepris, sier Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne.

Rystad Energi estimerer et redusert investeringsnivå i 2022 på rundt 40 prosent, og nærmere halvparten av denne reduksjonen skyldes koronasituasjonen. Tallene er innhentet fra operatørselskapene.

Leverandørindustrien både på land og på sokkel har igjen opplevd en dramatisk nedgang i oppdrag og aktiviteter. Usikkerhet hos operatørselskapene gir sterke, negative konsekvenser i leverandørleddet, og hele verdikjeden står i fare ved at nåværende, erfart kompetanse forsvinner i forhold til nye generasjoner og nysatsninger i framtiden.

Direkte utgiftsføring vil gi økte investeringer

– I Lederne har vi i lang tid pekt på at opparbeidet kompetanse og teknologiutvikling i olje- og gassnæringen allerede brukes i mange andre og helt ulike næringer. I tillegg har vi pekt på at eksisterende kompetanse og teknologi vil være grunnleggende faktorer i en omstillingsprosess til lavutslippsløsninger, karbonfangst- og lagring, samt i annen havindustri og ulike havnæringer, sier Ingvartsen.

Kontantstrøm og likviditet er nøkkelord for olje- og gasselskapene i sammenheng med investeringer i nye utbygginger og prosjekter.

Norsk olje og gass har lansert det de mener kan være det mest målrettede tiltaket for å stimulere til fortsatte investeringer for å bibeholde aktiviteten i operatørselskapene. Forslaget innebærer direkte utgiftsføring ved at selskapene i en midlertidig periode får fradrag for hele investeringskostnaden i det året hvor investeringen foretas i stedet for avskriving over flere år.

Videreføring av kompetanse

På samme måte som kraftig brems i investeringer blant operatørene skaper alvorlige sysselsettingskonsekvenser i leverandørkjedene, vil stimulering av investeringer skape en motsatt effekt ved sikring og bevaring av kompetansen i leverandørindustrien.

– Alle burde også være opptatt av et effekten av levedyktige bedrifter er at de fortsetter å ta inn lærlinger og nyutdannede som potensielt vil videreføre viktig kompetanse og bringe høy teknologikunnskap videre i framtidens industri. Derfor støtter Lederne forslaget fra Norsk olje og gass, samtidig som vi også oppfordrer regjering og storting til å bidra med tilgang på tilskudd og virkemidler både til fortsatt eksistens og til omstillinger i forbindelse med overgang til lavutslipp, avslutter forbundsleder Audun Ingvartsen.