Barnehageledelse

Vil ha tydeligere ledere i barnehagen

Barnehagestyrer Janne Asphaug mener styrer og pedagogiske ledere må ta ansvar for få bukt med myten om at «alle» kan jobbe i barnehage. Hun savner mer ledelse i barnehagene.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
Chris Aadland
Sist oppdatert

Hun har jobbet i barnehage i 20 år. Først som pedagogisk leder og nå som styrer. Ikke bare brenner hun for at barna skal ha det bra, utvikle seg og lære i barnehagen, Janne Asphaug brenner for å få mer og tydeligere ledelse inn i barnehagene.

– Organisasjonskartet i barnehagene kan være litt diffust. Når det blir utydelig hvem som har ansvar for hvem og hva, så blir også kommunikasjonen dårlig. Og med dårlig kommunikasjon blir det dårlig stemning, sier Asphaug.

Hun fikk for alvor interesse for faget for noen år siden, da hun jobbet som pedagogisk leder. Da hadde hun en styrer som ønsket å ha Asphaug som «elev», og som videreformidle det hun lærte på ulike ledelseskurs hos Lederne.

­– Da vokste interessen fort, og jeg skjønte at jeg manglet mye kompetanse om ledelsesfaget, selv som pedagogisk leder, sier Asphaug.

 

Det ligger mer lederskap i en barnehage enn det kanskje mange tenker på.

Heidi Bachmann

 

Dersom man ikke er bevisst sin egen rolle og står ut med faget sitt, er hun redd det vil gå på bekostning av kvaliteten på jobben man utfører.

­– Hvis du har ledere som har ledelsesfokus, så får du også en bevisstgjøring rundt faget. Vi er en blanding av pedagoger og assistenter i barnehagene, og det er pedagogenes ansvar å drive en ledelse som gjør jobben god for assistentene og dialogen god med foreldrene.

Hun mener det er viktig at pedagogiske ledere tar ledelsesfaget på alvor, utvikler seg selv og overfører kunnskapen til de andre ansatte.

­– Det handler om å sette forventninger til medarbeiderne, utfordre og støtte, slik at også de får en spennende arbeidsdag og får lyst til å gå på jobb, sier Asphaug.

20170125-redink-lederne-liland-barnehage_0205

Pedagogisk leder Heidi Bachmann (f.v.) og styrer Janne Asphaug i Liland barnehage i Bergen, jobber bevisst for å gjøre ledelsesfaget tydeligere i barnehagen.

Ønsker mer kunnskap

Heidi Bachmann jobber som pedagogisk leder i Liland barnehage i Bergen, hvor Asphaug er styrer. Hun kjenner seg igjen i viktigheten av at også pedagogiske ledere bør fokusere mer på ledelsesfaget.

­– Det ligger mer lederskap i en barnehage enn det kanskje mange tenker på, og jeg har blitt mer bevisst på hvor viktig det er med god ledelse etter at Janne begynte å ha fokus på dette. Hun viderebringer det hun lærer fra kursene hun deltar på. Hun er godt i gang med å utvikle sin lederrolle, og jeg ser at også vi pedagogiske ledere i større grad bør har fokus på lederutvikling, sier Bachmann.

Bli medlem!

Bli medlem av Lederne og få kunnskap som utvikler deg i arbeidslivet.

For ikke bare leder hun de andre ansatte som jobber på avdelingen, de pedagogiske lederne veileder både studenter og har en viktig veiledende rolle for foreldrene. Bachmann mener det handler om å finne en balansegang mellom den gode samtalen, og den informative, konstruktive tilbakemeldingen.

­– Jeg merker jeg har utviklet meg mye når det gjelder å lede kollegene mine. Her i Norge er det mye mer fokus på det enn det var da jeg jobbet i Tyskland. Likevel har vi mye å lære, og jeg skulle ønske det var enda mer tid til lederutvikling også for de pedagogiske lederne, sier Bachmann.

barnehageledelse_liland barnehage

For at både de ansatte og barna skal trives i barnehagen, er det avgjørende med en klar og tydelig ledelse. Både fra styrer, men også hos pedagogiske ledere, mener styrer Janne Asphaug i Liland barnehage.

God hverdagsledelse

Jana Jarosova jobber som daglig leder i Hasselbakken FUS barnehage og er leder av Unge Lederne. Hun mener det er helt avgjørende med en god ledelse for å utvikle kvaliteten i barnehagene.

– Å lede en kunnskapsbedrift handler om å lede kunnskap og arbeidskraft i ønsket retning, slik at man oppnår resultater sammen med andre, sier Jarosova.

Hun understreker at lederen i barnehagen hele tiden skal håndtere mange ulike oppgaver. Der toppledere i de fleste andre virksomheter gjerne begrenser sine oppgaver innenfor et spesifikt område, har daglig leder i en barnehage faglig ansvar, ansvar for økonomi, marked, hms samt daglig drift med store og små oppgaver. Dette i samarbeid med pedagogiske ledere som skal forankre dette på sine avdelinger, beskriver hun.

– Med så bredt ansvarsområde må man være en tydelig leder både i ord og handling. Å være sterk som person, ha gode verktøy for god hverdagsledelse og øke innsikt i egen rolle vil være avgjørende.

Hun oppfordrer både styrere og pedagogiske ledere til å oppsøke ulike nettverk for å få faglig påfyll og mulighet for refleksjon i sin egen praksis, som kan være med på å utvikle hvordan man er i lederrollen.


 

Velger Lederne

Visste du at en tredjedel av daglig ledere innenfor barnehagesektoren har valgt Lederne som sin organisasjon? Det vil si at Lederne har 500 medlemmer på lederavtalen med Private Barnehagers Landsforbund. Lederne har også 153 medlemmer fra offentlige barnehager. Også pedagogiske ledere har mulighet til å være medlem av Lederne og dermed få tilgang til nyttig kurs og kompetanse som er med på å utvikle lederrollen.

 

Publisert i Karriere, Ledertips
Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

  • yrkesaktive
  • studenter/lærlinger
  • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til lokalavdelingen din kommer i tillegg. For informasjon om kontingent for din avdeling, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg
180 kr pr. mnd.
Du kan reservere deg mot forsikringen når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Studenter, lærlinger og pensjonister fra 67 år har gratis medlemskap.

Livs- og familieulykkesforsikring
0 kr

Fradragsberettiget skatt
inntil 3850 kr. pr. år