Intensjonsbasert ledelse
LEDELSESTEORI

Intensjonsbasert ledelse – fra teori til praksis

Intensjonsbasert ledelsesform (IBL) kommer opprinnelig fra militæret, og handler i stor grad om å dra i samme retning mot et definert mål. «Hvorfor» fremfor «hvordan» er sentralt og avhenger av hver enkeltes styrker.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Getty Images
Dato

Den IBL-orienterte lederen omgås medarbeiderne på lik linje med de andre, da fellesskapet og «vi-et» er selve navet i ledelsesteorien.

Samtidig handler det om respekt for hver enkelt, med rom for kreativitet og egne fremgangsmåter. Så langt er det kanskje ikke så mye som skiller IBL fra andre skandinaviske ledelsesprinsipper.

Ser du imidlertid litt nærmere på teorien og gjør den til din daglige praksis, vil du merke effekten i form av blomstrende medarbeidere med sterkt eierskap og ansvar.

Interessert i ledelsesfaget?

Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet vårt! Meld deg på her.

Prinsippene skal også legge til rette for gode relasjoner og samhold, og dermed lav terskel for initiativ. Høres det fristende ut? Her er noe av det som skal til:

Tydelig intensjon, felles mål

Som navnet tilsier, handler intensjonsbasert ledelse om intensjonen bak definerte mål. Denne må kommuniseres klart og tydelig. Er alle i teamet godt kjent med hvorfor, formes også viljestyrke og egenkontroll knyttet til oppgavene du får tildelt.

Du har sikkert kjent på forskjellen selv – følelsen av motvilje når du får en oppgave du ikke helt ser poenget med, og følelsen av aksept når du forstår og tror på intensjonen bak.

Så enkelt, men likevel så vanskelig. Prinsippene baserer seg på fem behov de aller fleste arbeidstakere har:

 1. Støtte gjennom tydelige forventninger
 2. De rette forutsetningene for oppgavene
 3. Konstruktive tilbakemeldinger underveis
 4. Hjelp når man trenger det
 5. Fortjent belønning, gjerne ved å løfte andre som «helter»

Svarer du godt på disse behovene som leder, skal du ifølge teorien lykkes med et miljø for effektiv oppgaveløsing. Noen flere verktøy skal du likevel ha med deg for å bli en fullblods IBL-leder:

Ros, ikke ris

Intensjonsbasert ledelse handler også om å se muligheter og skape kreativitet. Det gjøres best ved å aktivt lete etter det positive i hver situasjon og bruke det til å bygge kompetanse, erfaring og styrke.

En slik innstilling hos ledelsen reduserer frykten for å feile hos de ansatte. Dermed får du trygge og handlekraftige ansatte.

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Les mer om medlemsfordelene våre og meld deg inn her!

Snakk med, ikke til

Et annet viktig prinsipp er evnen til å snakke med sine kolleger, og ikke til. Ta deg tid til å lytte aktivt, og responder på det som blir sagt.

Gir du dine ansatte plass på denne måten, vil de fort oppleve at de har reell innflytelse, som igjen er viktig for både trivsel og lojalitet.

Å lytte betyr som regel også å lære andre å kjenne, og gir dessuten bedre forutsetninger til å delegere riktig.

Med et tydelig fokus på:

 1. hvem som har ansvar for hva
 2. hvilke forventninger du har til arbeidet
 3. hvordan du vil bidra for å støtte underveis

…er du godt på vei med intensjonsbasert ledelse.

Vis selvinnsikt, bygg tillit

Det handler imidlertid ikke bare om hvordan få mest mulig ut av andre. IBL, som i livet generelt, dreier seg i stor grad om å ta ansvar for seg selv av styrker og svakheter.

Ledelsesteorien vektlegger altså verdien i å søke innsikt om seg selv og ande for å forstå hvordan man sammen kan oppfylle målene som er satt. Transparens og kommunikasjon er en avgjørende.

Fyll på med kompetanse med våre gratis e-bøker! Se alle bøkene her.

Struktur for initiativ

Selv om en del av prinsippene forutsetter en viss flathet i strukturen, er den gode disiplinen bærende for ledelsesteorien. Som du kanskje også kjenner igjen fra militæret, er nettopp oppdragsbasert ordregiving og risikovurdering sentrale elementer.

Er alt det overnevnte på plass, skal verktøyene gi deg fortjent tillit og respekt. Dermed skal du ha gode forutsetninger for å bygge effektive team, godt samhold og konstruktive prosesser – der hvert oppdrag løses i tråd med felles intensjon og mål.

Les om Ledernes medlemsfordeler

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Karriere, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.