TAR DU ANSVAR FOR EGEN UTVIKLING?

Hva bør du fokusere på for å utvikle deg som leder?

I dag stilles det store krav til lederskapet. Skal du lykkes, fordrer det at du ikke står på stedet hvil. Les hva to HR-rådgivere mener du bør fokusere på, og se hvordan Ledernes verktøykasse kan hjelpe deg.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
Getty Images
Dato

Den høye endringstakten i arbeidslivet, med store teknologiske skift og økt fokus på medarbeideropplevelsen, er noe av grunnen til at Jeanette Mohn mener lederutvikling er essensielt i tiden vi er inne i.

Den erfarne rådgiveren har jobbet med lederutvikling i 15 år, og har de siste fem årene jobbet i HR-huset innenfor hele spekteret av HR, ledelse og organisasjon.

– Vi er inne i en tid der medarbeideropplevelsen er viktigere enn noen gang, vi får stadig høyere kompetansenivå, ønsker involvering, utvikling og læring. De dyktige medarbeiderne er en knapp ressurs, og det er vanskelig å finne,  beholde og utvikle talentene. Forventninger og krav til samspill fra ansatte stiller også krav til lederskapet, sier hun.

Lederne er til for deg som er leder

Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet. Les mer om medlemsfordelene våre og meld deg inn her.

Sett eget lederskap på agendaen

– Vi «læres» ikke opp i hva det vil si å være leder. Å sette eget lederskap på agendaen er viktig. Det handler om å reflektere over hvem du ønsker å være, og hva du ønsker å bli husket som, sier Mohn.

 

Sett av tid til å evaluere og vurdere eget lederskap er en god ting for å utvikle seg som leder. Kanskje er det også en idé å skape et mantra som du forsøker å leve opp til?

Jeanette Mohn

 

– Å ha en ekstern coach eller bruke en lederkollega som sparringspartner kan være nyttig. Kanskje er det også en idé å skape et mantra som du forsøker å leve opp til? Det å sette av tid til å evaluere og vurdere eget lederskap er en god ting for å utvikle seg som leder. Da kan du også tilpasse lederskapet ditt til skiftene i organisasjonen og møte kollegers forventninger bedre, fortsetter hun.

Lederutvikling fordrer nysgjerrighet

Carina Carl, som er spesialisert i klinisk arbeidspsykologi og jobber med individuell lederutvikling, er enig med Mohn. Også hun råder til å reflektere over hva slags leder man ønsker å være.

– Skal du lykkes med å utvikle deg som leder, må du være nysgjerrig på hvordan du virker på dine omgivelser. Du bør forstå hva du kommuniserer til omgivelsene dine og hvordan. Det er en fordel å kjenne sine styrker og svakheter, og vite hvordan de spiller seg ut i en arbeidshverdag, sier hun.

Carl mener grunnleggende psykologikunnskap er et «must» for alle ledere:

– Det handler om å forstå hvorfor vi tenker, føler og reagerer som vi gjør. Er du på toppledernivå bør du reflektere over hvorfor du ønsker å bli leder, hvorfor noen skal følge deg og hva ditt unike bidrag er, sier hun.

Sett av tid til refleksjon rundt eget lederskap og engasjer en veileder som kan bistå og støtte deg i prosessen.

Carina Carl

– På mellomledernivå bør du tenke over hvordan du kan legge til rette for økt autonomi og mestring hos medarbeiderne dine. I tillegg bør du sette deg inn i grensesetting, prioritering, delegering og stressmestring.

Interessert i å lære mer om stressmestring?
Hos Lederne har du tilgang til et stort utvalg nyttige bøker om temaet – helt gratis! Her er to av våre mest populære bøker:

Lederutvikling gjennom Ledernes verktøykasse

Å sette eget lederskap på agendaen handler om å selv ta ansvar for egen utvikling. Et godt råd er å benytte seg av de verktøyene du har tilgjengelig.

Er du Lederne-medlem har du tilgang til gratisbøker, et stort nettverk av andre ledere og et variert kurs- og kompetansetilbud. Les mer om alle medlemsfordelene du får i Lederne.

Nyttige gratisbøker for ledere

Lederne tilbyr et stort utvalg gratisbøker til alle som er interessert i ledelse. Her er et knippe anbefalinger:

Aktuelle kurs for ledere

Er du Lederne-medlem har du tilgang til en rekke kurs – full oversikt over kurstilbudet ser du her.

Er du ikke Lederne-medlem, men ønsker å bli det? Meld deg inn her.

Tilrettelegg for den gode samtalen

En annet sentralt aspekt ved lederutvikling er å bli bevisst på hvor skoen trykker for en selv. Jeanette Mohn erfarer at kommunikasjon er en gjenganger på sine ledertreninger, og noe mange ledere opplever som vanskelig.

Hun tror noe av grunnen er at ledere er utrygge på hva som er tillatt eller ikke å kommunisere. Hun påpeker at det heller ikke er slik at alle ledere har et talent for å kommunikasjon.

– En leder som har et grunnleggende positivt menneskesyn og er nysgjerrig, har sannsynligvis lettere for å være en god relasjonsorientert leder enn ledere som er mer reserverte, er opptatt av kontroll eller har mer fokus på oppgavene. De opplever gjerne utfordringer med å møte forventningene medarbeiderne har, forklarer hun.

Mohn trekker frem medarbeidersamtalen som et eksempel på en dialogform som ikke nødvendigvis fungerer så godt i praksis.

– Jeg har mer tro på hverdagsledelse og tett involvering. Det kan være mye smartere å ha hyppige én-til-én-samtaler, enn en medarbeidersamtale to ganger i året. Kanskje bør man legge opp til samtaler en gang i måneden?

Jeg har tro på hverdagsledelse og tett involvering.

Jeanette Mohn

 

Hun oppfordrer ledere til å tilrettelegge for økt samhandling og dialog med den enkelte medarbeider.

– De selskapene som har en organisasjonskultur som fremmer involvering, delaktighet og tett interaksjon, lykkes bedre med dette enn de som er hierarkiske. Det handler om å skape en god dialogplattform hvor det ikke er fokus på hva jeg har gjort og ikke, men hvordan man har det. Da skaper man som leder engasjement og bygger samtidig kultur.

Er du interessert i flere ledelsesnyheter?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Sørg for å involvere organisasjonen

Det finnes mange ulike ledelsesfilosofier eller ledelsesmodeller. De siste årene har blant annet autonome team og agilt lederskap fått rotfeste i arbeidslivet.

Skal du lykkes med ledelses- og organisasjonsutvikling, er det en forutsetning å få med seg hele organisasjonen på endringen dere skal gjennom, og den nye måten å jobbe på og drive ledelse på, råder Mohn.

– Det er viktig at organisasjonen informerer de ansatte, og at lederne integrerer ledelsesmodellen i eget team, sier hun.

– Gjør du det, får du med deg medarbeiderne på laget. Da åpner du også for å få vurderinger og tilbakemeldinger, slik at du kan utvikle deg som leder. Du får også utviklet et stammespråk på arbeidsplassen som sørger for integrering og tilhørighet.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

 

Publisert i Karriere, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.