Kvinne med blondt hår smiler til mannlig kollega. Illustrasjon til sak om å lykkes med HR for Lederne
Organisasjon og ledelse

Lykkes med HR? Her er det som skal til

Skal du lykkes med HR kreves det at du følger med i tiden. Les hva som er viktige fokusområder fremover, og hvordan sosiale medier kan være til god hjelp.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
Getty Images
Dato

Et arbeidsliv i hyppig endring stiller store krav til både ansatte og ledere. Slik er det også for dem som jobber for å lykkes med HR, som har en sentral rolle i arbeidet med å omstille ansatte og utvikle morgendagens organisasjon.

Voldsom utvikling

De siste årene har stadig flere arbeidsplasser erstattet de tradisjonelle personalavdelingene med HR-avdelinger. Ifølge Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, er HR tettere knyttet mot virksomhetens mål enn det personalavdelingene noen gang var.

–  Det er ikke lenger snakk om å være på medarbeidernes eller ledernes side. Virksomheten avgjør. Det som er bra for virksomheten, er i overveiende grad også bra for de ansatte og samfunnet. Oppgavene for en HR-avdeling blir mer allsidige enn det de var for personalavdelingen, har han tidligere uttalt til Lederne. 

Les også: Personal eller HR – hva er forskjellen?

Sjekk ut medlemskap hos Lederne!

Registrer deg for mer informasjon.

Irene Selland, HR Business Partner i ingeniørselskapet Apply, opplever at HR-

rollen har utviklet seg de siste årene fra hun startet å jobbe med HR i 2010. Nå ser hun tydelige tendenser på at mange innenfor HR-feltet tar en mer strategisk retning og beveger seg vekk fra den administrative funksjonen.

Også innad i HR-avdelingene er det større skiller enn tidligere, med mer spesialiserte HR-funksjoner og ansvarsområder. Selland eksemplifiserer med nedbemanningsprosesser. Der har noen ansvar for den administrative delen med blant annet utarbeidelse av lister, mens andre har et strategisk ansvar, slik som å gjennomføre samtaler med ansatte og jobbe med videre prosesser.

Nye takter med digitalisering

Som et resultat av korona har digitaliseringen skutt fart på mange norske arbeidsplasser. Den nye arbeidshverdagen med digital samhandling, hjemmekontor og fjernledelse vil mest sannsynlig gjøre seg gjeldende også etter korona. Det stiller krav til ansatte, ledere og HR-avdelingen.

I Apply hadde digitaliseringen kommet langt allerede før pandemien inntraff. Selland mener digitale systemer og nye måter å jobbe på har vært positivt. Mye vil være nyttig å ta med seg videre.

 

For å lykkes med HR fremover er det sentralt å få vist hvilken nytte HR faktisk har. Synlighet er utrolig viktig.

Irene Selland

 

– Det har gitt bedre flyt innad i organisasjonen og det har blitt mer transparent. HR har blitt mer synlig. Vi har måttet snu oss rundt og bruke systemene på en annen måte, blant annet for å få gjennomført ledertreninger og lederoppfølginger, sier hun.

– Det har også frigjort mye tid. Nå er alt samlet i ett system. Digitaliseringen har gjort at det har blitt mer tid til strategiske prosesser. 

Sosiale medier for å lykkes med HR

I tiden fremover vil HR ha en viktig oppgave med å beholde og tiltrekke de beste hodene. Å forsterke de sosiale båndene på arbeidsplassen kan skape samhold, og sørge for at arbeidsforholdet gir mening.

Selv om Selland ble overrasket da de første bedriftsprofilene dukket opp på sosiale medier i starten av karrieren, anser hun i dag sosiale medier som viktig for å nå disse målene. Hun oppfordrer ledere til å forstå viktigheten av å være synlig på plattformer som LinkedIn, Facebook, Instagram eller Snapchat.

Noe av grunnen er for å tiltrekke seg nye ansatte og styrke bedriftens posisjon som en attraktiv arbeidsgiver. Men ifølge Selland er det vel så viktig å tenke på sosiale medier som et viktig middel for å bygge stolthetskultur innad i bedriften, og for å knytte medarbeiderne tettere til selskapets kultur.

– Det er viktig for ansatte å være stolt av arbeidsplassen sin. Med sosiale medier har vi nye måter å samhandle med hverandre og andre på. Det er lojalitetsbyggende og skaper engasjement. I tillegg er det sentralt i fremtidige ansettelsesprosesser å vurdere om kandidaten vil kunne representere selskapet på en god måte.

 

Synlighet er avgjørende

En dreining fra en administrativ til en mer strategisk rolle, nye mulighetsrom som følge av digitalisering, samt forståelse for hvordan sosiale medier kan brukes strategisk i både kulturbygging og rekruttering, er noen av stikkordene for å lykkes med HR i fremtiden.

Men det kanskje aller viktigste er å bevise hvilken nytte HR har for organisasjonen. Ifølge HR Norge viser forskning fra McKinsey at «administrerende direktører på tvers landegrenser ser på HR som den åttende eller niende viktigste funksjonen i selskapet». Det er en klar utfordring for HR, som trenger støtte fra ledelsen for å gjennomføre prosjekter og prosesser. Selland tror en av årsakene skyldes at arbeidet som gjøres ikke nødvendigvis er synlig.

Hold deg oppdatert om ledelse!

Meld deg på nyhetsbrevet til Lederne.

– HR holder jo ofte hjulene i gang uten at man tenker så mye over det, det er ikke alltid slik at arbeidet som gjøres blir lagt merke til. For å lykkes med HR fremover er det sentralt å få vist hvilken nytte HR faktisk har. Synlighet er utrolig viktig, understreker hun.

– I HR må du være proaktiv og ta eierskap til prosessene. Sitter du på et kontor og puncher, får du ikke vist hva du faktisk gjør. Du må sørge for å ta deg tid til å bli kjent med organisasjonen og de ansatte, og få dem med deg. Det er relasjonene som gjør at du får tillit og kan drive arbeidet videre. Derfor er relasjonsbygging helt sentralt.

 

Hva er strategisk HR?

 • HR-avdelinger som har fullt fokus på virksomhetens mål og strategier.
 • Avdelingen skal sikre at organisasjonen anskaffer, utvikler og anvender menneskelige ressurser på en optimal måte for at virksomheten skal nå sine mål.
 • Det innebærer blant annet å ta ut potensiale i ansatte, sørge for kompetanseutvikling, effektiv organisering og gjennomføring av omstillinger, samt å legge til rette for samhandling gjennom effektive prosesser og å ta i bruk ny teknologi.

Kilde: Interimleder.

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.