Mellomlederens datamaskin full av huskelapper
Mellomlederrollen

Mellomlederen – en agent for endring?

Mellomlederrollen kan være svært krevende, særlig nå som kontinuerlig endringer har blitt den nye normalen. Lojalitetskonflikter, ulike krav og stadig større behov for smidig lederskap er noe av det en mellomleder må håndtere.

Tekst
Anne Wenneberg
Foto
Hampus Lundgren
Dato

 

Professor i ledelse, Tom Karp, forteller at mellomlederrollen ofte forbindes med å komme i skvis, og at den har en tendens til å være den som skal holde unna mye motgang – både fra ledelsen og medarbeiderne for øvrig.

– Både topp- og førstelinjeledere opplever også det, men typisk for mellomlederrollen er lojalitetskonflikter. I en gitt situasjon, skal lojaliteten gå oppover eller nedover? Spør han retorisk og understreker at alt nedenfra ikke behøver å komme ledelsen for øre, og alt ovenfra ikke behøver komme medarbeiderne for øre.

Slik tar du den vanskelige praten

Trenger vi mellomlederen?

En annen utfordring er at det kan være et sprik mellom hva som faktisk kreves, og hva som sies:

– Det forventes gjerne struktur, orden og kontroll, mens evnen til å bygge gode relasjoner ofte trekkes fram i festtalene uten at det egentlig tillegges så stor betydning.

At selvledelse og autonome team vil gjøre mellomlederen overflødig, har imidlertid Tom Karp liten tro på.

– Kanskje i noen kreative og akademiske miljøer vil det fungere, men jeg tror ikke mellomlederrollen er på vei ut. Flatere strukturer er likevel en klar tendens, sier han.

Lær mer om relasjonsledelse her

En usikker jobbhverdag

Framover mener Karp det blir svært viktig for mellomledere å kunne stå i usikkerhet. Korona er et eksempel på det, men også mye annet gjør terrenget uoversiktlig. Det kan være snakk om hastighet på utviklingen, økonomisk usikkerhet, kundepreferanser i rask endring og så videre.

– Beslutninger må tas kjappere, ofte på et svakt kunnskapsgrunnlag. Smidighet og robusthet blir viktig. Og da må mellomlederne trenes på det, mener han.

Vi utvikler gode ledere

Meld deg inn i Lederne i dag

Særlig korona har satt mellomlederrollen på prøve, og god endringsledelse har vært avgjørende for å lykkes. Ifølge Monica Rydland er nemlig endring den nye normen. Hun er forsker ved Senter for næringslivsforskning og programdirektør for Excecutive master i ledelse ved Norges Handelshøyskole.

Endringsagenten i arbeidslivet

– Min forskning viser at mellomlederen må evne å bevege seg i et endringslandskap, preget av mange parallelle og kontinuerlige endringer, sier Rydland og understreker at vi er helt avhengige av dyktige mellomledere for å sikre omstillings- og innovasjonsevne. Ideen om at mellomlederen først og fremst er en kontrollør er helt avleggs, ifølge henne.

– Mellomledere er viktige endringsagenter, som må håndtere balansekunst i endringsprosesser. At medarbeidere i kunnskapsbedrifter er mer selvstyrte og organisasjonene blir smidigere, betyr ikke at mellomlederen er overflødig.

Hun mener kjernespørsmålet som må stilles for å sikre endrings- og innovasjonskraft, er hvilke ferdigheter og kunnskaper mellomledere trenger når de både skal endre seg selv, bidra til å endre andre, forholde seg til mange ulike interessenter og sikre balansen mellom drift og iverksetting av ulike endringer.

Evnen til omstilling regnes som den viktigste egenskapen i norsk arbeidsliv.

Illustrasjon av mellomlederens hånd med en postit som sier "bra jobba"
Hva slags rolle inntar du som mellomleder?

Ulike mellomlederroller

Rydlands forskning viser at også mellomledere er gode på ulike ting, og at de som regel tar en av følgende roller som endringsagent. Kjenner du deg igjen i en av disse?

 • Markedsbeskytteren er opptatt av nåværende kunder og dagens praksis. De er opptatt av å bevare de eksisterende, og trenerer til dels nye endringer.
 • Fornyeren er opptatt av framtidens kundebehov, og er en som stadig stiller spørsmål ved eksisterende praksiser. De kan glemme at medarbeidere og kolleger ikke nødvendigvis er like nysgjerrige og har samme endringsvilje som de selv har.
 • Fasilitatoren søker iverksetting av konkrete endringer i avdelingen sin, men han eller hun er ikke oppmerksom på behovet for helhetlig verdiskaping og samarbeid på tvers i organisasjonen.
 • Samskaperen sørger for endring både i egen lederrolle og eget team, og bidrar aktivt i hele organisasjonen, i grensesnittet mellom avdelingene og markedet.

Hun mener framtidens arbeidsliv må løfte fram mellomledere og utvikle dem til å bli nettopp dyktige endringsagenter.

Lyst til å utvikle deg som leder? Sjekk kursoversikten her

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.