Ansatte som er kreative sammen på jobb
Det nye gullet

Slik får du fart på kreativiteten

Digitalisering og automatisering har blitt en integrert del av hverdagen, og evnen til tilpasning og nytenking har blitt avgjørende for selskapers konkurransekraft. Da er det lurt å være kreativ, men vet du egentlig hva som skal til? Her får du gode tips. 

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Getty Images
Dato

I arbeidslivet er arbeidstakeres vilje og evne til å tenke kreativt en forutsetning for å lykkes. Dette pekte Nordisk Ministerråd på allerede i 2011, i lys av en sammenfatning av tre studier om kreativitet. Siden har utviklingen eksplodert. Det har også behovet for kreative krefter – i alt fra varehandel og industri, til ulike deler av leverandørkjeden, for å nevne noen.   

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Kreativ på hjemmekontor? 

I 2022 har rundt halvparten av norske arbeidstakere muligheten til å velge å jobbe hjemmefra. En fersk rapport fra AFI tar for seg konsekvensene av hjemmekontor, og viser at valgfrihet til å jobbe hjemmefra oppleves som et gode av mange arbeidstakere.  

Om det ikke tas bevisste valg knyttet til hvilke oppgaver som kan løses fra hjemmekontoret, kan det imidlertid gi negativt utslag på kreativiteten. Omfattende studier, utført på rundt 1500 ingeniører fra seks ulike land, viser at det kommer 20 prosent færre gode ideer når brainstormingen mellom kolleger har foregått digitalt. Spar derfor idémyldringen til en dag du er fysisk til stede og omgitt av gode kolleger. 

Inntrykk og impulser viktig

En viktig årsak til at kreativiteten hemmes foran skjermen, er at blikket trenger å vandre for å hente impulser og inntrykk. Det visuelle fokuset er med andre ord en viktig faktor for både fokus og kreativitet. Du har kanskje opplevd det selv – hvordan ideene kan strømme på når du går en tur, sitter på bussen eller har sett noe nytt? 

Her er 3 triggere: 

 • Meditasjon: Ved å ønske alle tanker velkomne, uten å rette fokus på én ting eller ett tema, trenes hjernen opp til å være åpen for nye ideer. 
 • Rammer: Det er en myte at kreativitet fungerer best uten begrensninger. Faktisk fungerer hjernen slik at dersom vi ikke gis noen form for rammer, er det nærliggende å gå for den enkleste og mest opplagte løsningen. Med gode rammer trigger vi evnen til å tenke nytt. 
 • Farger: Farger har ulik virkning på oss og bør brukes bevisst. Blått assosieres med naturen, fred og ro, og gir dessuten en følelse av trygghet. Trygghet er viktig for fri tankeflyt. En annen farge som stimulerer til kreativitet, er gult. 

Sammenheng mellom trivsel og kreativitet 

I forskningen blir evnen til å finne en fellesnevner mellom tre helt ulike begreper brukt som et mål på kreativitet. Ved hjelp av metoden Remote Association Test (RAT), har man identifisert fire faktorer som viser seg å være bærende i et kreativt miljø: 

 1. Muligheten til å initiere, utforme og definere egne prosjekter og tiltak. 
 2. Innflytelse over beslutninger og prosjekter man er involvert i. 
 3. Unngåelse av byråkratisk innblanding eller detaljstyring. 
 4. Følelsen av trygghet på jobb. 

Ser du nærmere på disse faktorene, handler de i stor grad om å ha kontroll og påvirkningskraft på egen arbeidssituasjon – som igjen er tegn på trivsel og et godt arbeidsmiljø

Tilrettelegg for de gode ideene

Heldigvis er det ikke sånn at kreativitet enten er medfødt eller fraværende. Du kan trene den opp og legge til rette for den. Som leder er det altså en rekke ting du kan gjøre, både for å booste egen kreativitet og for å tilrettelegge for andres. Her er noen ideer: 

 1. Skap avslappende soner som gjør det naturlig for ansatte å møtes for å lufte tanker og ideer for hverandre. Alt fra dedikerte idémyldringsrom til en liten sofagruppe kan være nok til å få fart på ideene. Bruk gjerne stimulerende farger på vegger og interiør, som nevnt over. 
 2. Lag rutiner for erfaringsdeling på tvers av fagfelt og ekspertiseområde, eksempelvis ukentlige inspirasjonsforedrag der de ansatte rullerer på å vise frem noe de selv har jobbet med, eller noe de har latt seg inspirere av fra andre. Lav terskel for deling er nøkkelen. 
 3. Bygg trygghet ved hjelp av åpenhet og relasjonsbygging. Er du nysgjerrig og oppriktig interessert i dine medarbeidere, er det også lettere å utløse den gode kreative energien som bor i hver av dem. 

 

Lykke til! 

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

 

Kilder: Bi.no/forskning, Nature.com, Psykologisk.no, Phys.org  

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.