kvinne på hjemmekontor foran dataskjerm i Teams-møte
Fersk studie fra AFI

Hjemmekontor – fordeler, ulemper og konsekvenser

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet publiserte nylig sin kartleggingsrapport om omfang, utviklingstrekk og konsekvenser ved bruk av hjemmekontor. Her er noen av hovedfunnene.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Getty Images
Dato

Rapporten baserer seg på kvalitative og kvantitative undersøkelser blant arbeidstakere og ledere. Et overordnet mål ved kartleggingen var å komme nærmere en beskrivelse av hvilke typer arbeid og under hvilke vilkår hjemmekontor fungerer godt for alle parter. Den har gitt noen tydelige svar, men løfter også noen dilemmaer ved bruk av hjemmekontor. 

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hjemmekontor oppleves som et gode 

Et viktig hovedfunn i rapporten er at hjemmekontor gir få negative konsekvenser på kort sikt. Faktisk viser det seg at muligheten til å velge hjemmekontor noen dager i uken, oppleves som et fleksibilitetsgode for arbeidstakere. Et viktig kriterium for at det skal oppleves som nettopp et gode, er altså at det må være frivillig og valgfritt. 

Også arbeidsgivere har sett fordelene av hjemmekontor og har åpnet for økt fleksibilitet. I dag har 50 prosent av norske arbeidstakere muligheten til å jobbe noe hjemmefra. Av disse er det 53 prosent som minst ukentlig jobber hjemmefra. De fleste gjør det flere dager i uken. De færreste arbeidstakere ønsker å jobbe hjemmefra hver dag, men minst en dag, og en konsentrasjon på to dager i uken.  

Fordeler ved hjemmekontor 

 • Når det er valgfritt og fleksibelt, oppleves det som et viktig gode for ansatte.  
 • Bedre arbeidsro til å utføre oppgaver som krever ekstra fokus og konsentrasjon. 
 • Ansatte leverer som de skal, ofte med økt produktivitet.
 • Digitale informasjons- og allmøter er effektive, tidsbesparende og gjør det enkelt for alle å bli med. 
 • Utvider mulighetene for rekruttering av mennesker som bor langt unna.   
 • Økt frihet til å styre egen hverdag gjør at ansatte føler høy grad av tillit fra ledelsen.
 • Kan redusere sykefravær ved å gi anledning til å jobbe så mye som man er i stand til, dersom formen ikke er på topp (obs! Se ulemper lenger nede i saken). 

Hjemmekontoret har flere fordeler, men er slett ikke uten ulemper. Som følge av ulempene, ser det ut til at de fleste ledere har ønske om at ansatte skal jobbe så mye som mulig fra selskapets lokaler. 

Hjemmekontor kan svekke arbeidsmiljøet 

Rapporten viser at hjemmekontor ikke har gått ut over fellesskapsfølelsen i norske bedrifter. Det kan ha med følelsen av at vi var sammen om å måtte ha hjemmekontor. Med utstrakt bruk av hjemmekontor, løftes imidlertid spørsmålet om negative konsekvenser over tid. 

Til tross for at ledere og ansatte kan ha forskjellige ønsker og behov når det gjelder fleksibilitet i hverdagen, viser undersøkelsene at de aller fleste likevel opplever at «noe» blir borte med økt bruk av hjemmekontor. Elementer som læring, erfaringsdeling og sosial omgang reduseres eller forsvinner. Særlig unge og nyansatte med behov for veiledning og utvikling forteller at det er vanskeligere å spørre om hjelp. Det er altså mye av det uformelle samspillet og utviklingen som ser ut til å bli borte med økt bruk av hjemmekontor. 

Ulemper med hjemmekontor

 • Vanskeligere å lede, følge opp og sikre god HMS på en tilfredsstillende måte. 
 • Vanskeligere å vedlikeholde det sosiale arbeidsmiljøet og fellesskapet. 
 • Opplevelsen av mening med jobben synker i takt med hyppighet av hjemmekontor. 
 • Mange opplever at de mister «gnisten» med økt bruk av hjemmekontor. 
 • Ser ut til å øke risikoen for redusert helse og velferd – krever mer forskning over tid.  
 • Fordrer gode evner til selvledelse. 
 • Mange ansatte opplever fraværende ledelse fra hjemmekontor. 
 • Datasikkerheten kan reduseres når arbeidet flyttes ut av jobblokalene. 

Den gode balansen er avgjørende 

Lederne som ble intervjuet i forbindelse med AFI-undersøkelsen, kunne fortelle at en viktig grunn til at de to årene med mye hjemmekontor gikk såpass bra, handlet i stor grad om at bedriftene hadde et godt arbeidsmiljø som utgangspunkt. De hadde sosiale «reserver» å tære på. På lang sikt, er de derimot usikre på om det holder å se kollegene en gang iblant.

Den 1. juli 2022 trådte Regjeringens nye regler for hjemmekontor i kraft. Disse skal gjøre det enklere for ledere å lage gode retningslinjer som ivaretar de ansatte. Her er endringene du bør være oppmerksom på.  

Like viktig som å kunne tilby fleksibilitet i arbeidshverdagen, er det å finne den gode balansen mellom jobbkontor og hjemmekontor. Dette krever god relasjonskompetanse og kommunikasjonsevner hos ledere og fortløpende tilpasninger for å ivareta både virksomheten, behovene for fellesskap og behovene til hver enkelt arbeidstaker. 

Et tips kan være å holde på muligheten til å velge hjemmekontor noen dager i uken, og i tillegg gjøre det mer attraktivt å velge jobb-lokalene som arbeidssted. I denne artikkelen finner du en rekke tips til hvordan øke trivselen og styrke bedriftskulturen med sosial hygge på jobb.  

Vi bygger gode ledere

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk.

 

Kilde: Oslo Mets AFI-rapport 

 

Publisert i Arbeidsmiljø
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.