– Altfor lite fokus på god ledelse i regjeringsplattformen

Mens forhandlingene pågikk oversendte Lederne innspill til regjeringsplattformen hvor vi satte søkelys på god ledelse som en grunnleggende faktor for å lykkes gjennom økonomisk og næringslivsmessig omstilling og en forventet teknologisk utvikling.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Terje Bendiksby / NTB Scanpix
Dato
Nestleder Liv Spjeld By kritiserer regjeringsplattformen.
Nestleder Liv Spjeld By

– Dessverre må vi nå konstatere at det er lite fokus på god ledelse eller ledelse overhodet i regjeringsplattformen, sier både forbundsleder Audun Ingvartsen og nestleder Liv Spjeld By.

Regjeringen skriver i Granavollen-erklæringen at de fortsatt ønsker å legge til rette for et organisert arbeidsliv.

– Denne ambisjonen henger ikke sammen med at regjeringen ikke ønsker å bidra til økning av fradragssatsen på fagforeningskontingent, en sats som har stått uendret i mange år, sier Ledernes nestleder Liv Spjeld By.

Arbeidslivsspørsmål omtalt

Regjeringen uttrykker imidlertid at de fortsatt ønsker et velfungerende trepartssamarbeid, at de vil styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og at de ønsker å styrke Arbeidstilsynet. Lederne har i mange år bidratt sterkt til viktigheten av trepartssamarbeidet gjennom Ledelsesbarometeret, og forbundsleder Audun Ingvartsen peker på behovet for handling og involvering fra regjeringens side for å sikre et fungerende trepartssamarbeid også i framtiden.

Forbundsleder Audun Ingvartsen kritiserer regjeringsplattformen.
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Det vil også være et løft om regjeringen sikrer en lovfestet rett til drøfting og varsling i forbindelse med permittering, slik de lover, fortsetter Ingvartsen.

Andre forhold som kan bidra positivt i arbeidslivssammenheng er en styrking av programmer for kompetanseheving i arbeidslivet. I erklæringen har man satt som mål at ledergruppene i statlige selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av 40 % av begge kjønn, og man ønsker generelt å iverksette tiltak for å motarbeide diskriminering i arbeidslivet. Nestleder Liv Spjeld By peker på disse forholdene som svært viktige tiltak for å oppnå en enda bedre likestilling i det norske arbeidslivet.

Regjeringen viser til NOU 2016:1 fra Arbeidstidsutvalget (regulering av arbeidstid), hvor regjeringen fikk kritikk for sammensetningen av utvalget uten arbeidstakerrepresentanter, og lover at vurderingene som gjøres av regjeringen fra denne NOU skal skje i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Audun Ingvartsen påpeker at Lederne skal minne regjeringen på denne lovnaden når dette kommer på dagsorden, særlig når det gjelder reglene omkring unntak fra arbeidstidskapittelet i AML.

Regjeringen uttaler at de gjerne vil stimulere til fleksible turnusordninger i kommunene, og at de vil arbeide med tilpasninger til lovverket i forhold til at flere skifter arbeidssted, og i forhold andre tilknytningsforhold til arbeidslivet.

– Her blir det viktig for partene i arbeidslivet å påvirke hvilke løsninger som blir foreslått, noe som utvilsomt er en nøkkelfaktor for å oppnå gode løsninger, kommenterer Ingvartsen.

Næringslivsspørsmålene

Etter at regjeringen bidro til at det meste av gruvedriften på Svalbard, gjennom statseide Store Norske, bygges ned, mener regjeringen at de tar et kompenserende ansvar ved å love et særskilt fokus på flere forhold for å sikre et fortsatt levedyktig samfunn på Svalbard. Fokuset settes blant annet på strategi for næringsutvikling og innovasjon, oppfølging av strategier knyttet til næringsliv, turisme, forskning, utdanning og infrastruktur.

– Arbeids- og næringslivet på Svalbard er spesielt ømfintlig når et omfattende antall arbeidsplasser rammes slik resultatet ble etter regjeringens nedleggelse av aktivitetene i Svea, noe som også rammet mange av Ledernes medlemmer. Når det er åpenbart at Norge fortsatt ønsker å ivareta suvereniteten på Svalbard, er det særlig viktig at storsamfunnet gir sine bidrag. Lederne vil gjennom sine lokale representanter følge opp det regjeringen skriver om dette området i Granavollen-erklæringen, sier nestleder Liv Spjeld By.

Samtidig signaliserer regjeringen fortsatt oppfølging og forbedring av den tidligere Nordområdestrategien (Arktis, Nord-Norge), selv om flere nordnorske kommentatorer hevder at det er lite «kjøtt på beina» beskrevet i plattformen.

Regjeringen skriver om evaluering av mineralloven med sikte på en bærekraftig ressursutvikling. Utvalget som arbeidet med dette utga sin rapport i desember 2018. Forbundsleder Audun Ingvartsen oppfordrer regjeringen til å følge hovedanbefalingene i rapporten, særlig behovet for forenklinger i forskriftene, forutsigbarhet for aktørene, kompetansekrav til aktørene og at samfunnsmessig lønnsomhet inngår som premisser i søknadsbehandling.