Barnehageledelse som fremmer kvalitet

Lederne-medlemmet Åse Merethe Bakkemyr jobber som barnehagesjef i bydel Østensjø, og går i bresjen for forskningsbaserte kvalitetsforbedringer i barnehager. De systematiske forbedringene er basert på to banebrytende studier, og viser seg å fremme kvalitet der de blir implementert.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Adobe Stock / Privat
Dato

Åse Merethe Bakkemyr er utdannet innen barnehagepedagogikk og ledelse, og har jobbet for det meste i private barnehager i løpet av hennes karriere. Bakkemyr har både vært pedagogisk leder og styrer samt fagsjef for Espira-barnehagene.

Forskningsbasert kunnskap må til
Lederne-medlemmet Åse Merethe Bakkemyr jobber som barnehagesjef i bydel Østensjø.

Bakkemyr forteller at barnehagesektoren i Norge tradisjonelt vært preget av antakelser om at vi er «best i klassen», uten å kunne dokumentere det på en tilfredsstillende måte. Fokuset har, ifølge Bakkemyr, dreid seg mer om de strukturelle kvalitetene, det vil si bestemmelser med tanke på barnehagenes åpningstider, antall ansatte, arealnormer og lignende, enn om å kvalitetssikre barnas trivsel og utvikling.

Nå har banebrytende studier om dette viktige fagfeltet blitt publisert, og de gir innsiktsfulle svar på hvilken kvalitet det er i norske barnehager, og hvordan man kan oppnå bedre kvalitet i barnehagene på landsbasis.

– I disse studiene slås det fast at variasjonen i kvaliteten til barnehager i Norge varierer veldig mye, både mellom barnehager seg imellom, men også innad i hver barnehage. Det er på tide å bevege seg videre, og det gjør vi med forskningsbasert kunnskap forklarer Bakkemyr.

Den viktigste, strukturelle studien hun sikter til er Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN), som er det største forskningsprosjektet innen barnehagefeltet noensinne, og er det første i sitt slag til å ta for seg kvaliteten i norske barnehager og dens innvirkning på barn i barnehagen.

Denne studien ble støttet med 20 millioner kroner av Forskningsrådet, og ble skapt som et resultat av Kunnskapsdepartementets ønske om forskning på hvordan psykologiske mekanismer og læringsprosesser påvirkes av strukturelle faktorer i barnehagen. Prosjektet har undersøkt hva som karakteriserer en god barnehage, og hvilke faktorer som påvirker barnas trivsel, måloppnåelse og utvikling.

Trygg før 3

I sammenheng med GoBaN trekker Bakkemyr frem Trygg før 3, et unikt prosjekt i norsk barnehagesammenheng, der blant andre Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), NTNU og BI er samarbeidspartnere. I motsetning til GoBaN, som undersøker den strukturelle kvaliteten på barnehagene, har Trygg før 3 blant annet undersøkt i hvilken grad systematisk veiledning av barnehageansatte kan bidra til å heve barnehage-kvaliteten.

For Bydel Østensjø har forskningsprosjektet blitt starten på utviklingen av en modell for systematisk kompetanseutvikling og kvalitetsarbeid i de kommunale barnehagene. Trygg før tre har gitt tjenestestøtte til arbeid for kvalitet med fokus på daglig samspill, samtidig som forskingsprosjektet har undersøkt relasjonskvaliteten i barnehagene, barns utvikling og stressnivå, samt personalets trivsel.

– Mange av barnehageavdelingene i Bydel Østensjø som har deltatt i Trygg før tre har hatt en positiv utvikling i relasjonskvaliteten for barna, sier Bakkemyr.

Hver enkelt avdeling har fått en tilbakemelding i etterkant av observasjonene og mottatt systematisk veiledning som oppfølging av dette. Kvaliteten er så målt på nytte etter at veiledning og fagdager er gjennomført.

– Barnehagestyrerne som har vært med i Trygg før 3 har opplevd dette som veldig positivt. De sier at de endelig har fått et felles fagspråk og et konkret rammeverk som de kan forholde seg til, sammen med sine ansatte, i samtaler om kvaliteten i barnehagen, sier Bakkemyr.

Profesjonsutførelsen viktig
Jana Jarosova jobber som daglig leder i Hasselbakken FUS barnehage.

Jana Jarosova jobber som daglig leder i Hasselbakken FUS barnehage, og sier seg enig i det Bakkemyr sier. FUS-kjeden har stort fokus på å kvalitetssikre tilbudet til barn og utvikle kompetansen til de ansatte.

I løpet av 2019-2021 har kjeden deltatt i en kompetanseutviklingsprosess med følgeforskning fra universitet i Oslo. Målet med arbeidet er å øke kvaliteten i alle ledd i barnehagen, for å gi barna i FUS-barnehagene de beste forutsetningene for trivsel, utvikling og læring. Områder som er sentrale i dette arbeidet er sosial og emosjonell støtte, læringsstøtte og ledelse.

Jarosova mener at kvalitet i barnehagesektor avhenger i stor grad av selve profesjonsutøvelsen.

– De ansatte er den viktigste ressursen en barnehage besitter og kvalitet på barnehagetilbudet påvirkes i stor grad av de ansattes kunnskap om hva som skaper kvalitet. For at personalet skal få gode forutsetninger til å yte sitt beste, vil ledelse være avgjørende for hvorvidt kompetanseutviklingsprosesser lykkes, forklarer Jarosova.

Hasselbakken FUS barnehage har et sterkt fokus på verdibasert ledelse, der både arbeid, motivasjon og atferd bygges på gode prinsipper og verdier. En kultur som preges av læring og utvikling i felleskap, men også individuelt.

Les om våre medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne her

Kilder: tf3.no, goban.no