Endringer innen arbeidsretten

Det skjer mange endringer innen arbeidsrett for tiden. Her får du oversikt over noen viktige endringer fra 2023 og i 2024, for deg som er arbeidstaker eller tillitsvalgt.

Tekst
Tamar Thorud
Foto
Adobe Stock
Dato

Heltidsansatte

Retten til heltidsstilling ble fra januar 2023 styrket. Arbeidsmiljøloven § 14-1b fastslår nå at arbeidstakere som hovedregel skal ansettes på heltid. Hvis arbeidsgiver ansetter på deltid, må arbeidsgiver først dokumentere behovet for deltidsansettelse.

Innleie av arbeidskraft

Reglene om innleie fra bemanningsforetak ble betydelig strammet inn fra april 2023. Formålet er i hovedsak å sikre hele, faste og direkte ansettelser. Utgangspunktet er at det ikke lenger er lov for arbeidsgiver å leie inn til arbeid av midlertidig karakter. På visse vilkår kan arbeidsgiver likevel få unntak fra denne regelen ved avtale med tillitsvalgte.

ESA mener at innstrammin- gene er i strid med EØS-avtalen og har åpnet sak mot Norge. I tillegg har flere virksomheter gått sammen om gruppesøksmål mot staten. Med dette som bakteppe er det ikke utenkelig at reguleringen av innleie igjen vil endres.

Sykmelding

En regelendring som kan være nyttig å kjenne til er at leger fra 2023 har adgang til å sykmelde etter e-konsultasjon jf. folketrygdloven § 8-7. Utgangspunktet er at pasienten så raskt som mulig etterpå skal bli fysisk undersøkt av legen. Hvis pasienten og diagnosen derimot er kjent for legen, kan legen vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse og legen anser det som faglig forsvarlig med e-konsultasjon, er det ikke nødvendig med etterfølgende fysisk undersøkelse.

Selvstendig oppdragstaker

Grensen mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker er betydningsfull. Arbeidsmiljøloven § 1-8 (1) innebærer fra januar 2024 at man er å anse som arbeidstaker med mindre oppdragsgiver gjør det «overveiende sannsynlig» at det er snakk om et selvstendig oppdragsforhold.

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Dette er ordninger som ivaretar viktige funksjoner på arbeidsplassen. Fra januar 2024 må flere virksomheter ha disse ordningene. I virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal det være verneombud, og virksomheter med tretti eller flere arbeidstakere må ha arbeidsmiljøutvalg.

Omstilling og nedbemanning

Endrede regler kommer nå arbeidstakere i konsern til gode. Fra 2024 innebærer arbeidsmiljøloven § 15-7 (3) at arbeidstaker skal tilbys «annet passende arbeid» i andre virksomheter i konsernet før oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold besluttes. Fortrinnsrett til ny ansettelse gjelder også i andre virksomheter i konsernet jf. § 14-2.

Informasjon og drøfting

I 2024 kommer det i arbeidsmiljøloven § 8-4 nye regler om informasjon og drøfting i konsern. I konsern som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere skal morselskapet etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom foretakene i konsernet og arbeidstakerne i konsernet. Planer om utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger som kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i flere virksomheter i konsernet, skal så tidlig som mulig informeres om og drøftes. Formålet med endringen er å bedre arbeidstakernes mulighet for medvirkning i konsern.

Foreslåtte endringer?

I tillegg til de omtalte endringene, er det flere foreslåtte endringer, som kan tre i kraft i løpet av det kommende året. Følg med på lederne.no og nyhetsbrev for oppdatert informasjon.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler