Nestleder Liv Spjeld By.
Kvinnedagen

Et lederansvar: #Permisjonsopprøret2019 bør opprøre ledere over hele landet.

Økt pappaperm er et veldig viktig bidrag til økt likestilling i arbeidslivet, og samfunnet må verne om den og ikke la seg skremme til endring på grunn av de mange negative reaksjonene det har ført med seg.

Tekst
Liv Spjeld By
Foto
Lederne / Oda Hveem
Dato

For Lederne er fleksibilitet svært viktig, eksempelvis for olje- og gassbransjen og andre bransjer der familier selv må kunne velge hvordan de fordeler uttak av permisjonen.

Et inkluderende arbeidsliv som bygger opp lik mulighet til deltakelse for både kvinner og menn er viktig nå, og det er en stor fordel i fremtiden med godt etablerte og allerede velfungerende ordninger når arbeidsmarkedet blir stadig mer internasjonalt og flerkulturelt.

Vi vet at økt pappakvote gir økt uttak av pappaperm, og vi vet at økt uttak av pappaperm gir økt likestilling i hjemmet og tryggere barn. Vi vet foreløpig ikke hvilke positive eller negative konsekvenser tredelingen får, tross mye debatt om dette i media. Ordningen må få tid til å virke.

Glattere tilbakegang til arbeidslivet

At pappapermen må skjermes betyr ikke at problemstillingene som er reist i media i etterkant av den nye ordningen er reelle. Fleksibilitet er viktig, og en vurdering som må gjøres når effekten av tredelingen kommer tydeligere frem er hvordan dette slår ut i familier der én eller begge av foreldrene av ulike årsaker ikke kan ta ut permisjon.
I den grad det kommer en endring som tar hensyn til dette bør det kreves gode argumenter for å eventuelt få flytte den ene forelderens permisjonskvote over på den andre. Lederne må ta et spesielt ansvar for de som ikke dekker kravene.

Vi tror ikke kvinnene som tar del i opprøret er motstandere av likestilling i arbeidslivet, og heller ikke motstandere av at far eller medmor skal få mer tid hjemme med barnet. Når så mange likevel protesterer handler det om at det oppleves som rettighetene man selv har opparbeidet seg går på bekostning av barnets behov. Hva kan arbeidsplassen gjøre med det? Det er en verdi med det norske samfunnet at arbeidslivet lett lar seg kombinere med familieliv. Gode familieforhold gir trygge mennesker, som igjen gir gode ansatte. I noen situasjoner er det derimot ikke lett å kombinere arbeid med familie. Da må ledere ta ansvar og finne løsninger som fungerer for de det gjelder.

Mangel på dynamikk

Hver arbeidssituasjon og hver familie er unik, og det gjør selvfølgelig også at det ikke er lett å se for seg universelle løsninger som kan fungere for alle. Et sted å starte er ved god kommunikasjon mellom leder og den som skal ut av permisjon. Hvordan ser den ansatte på den forestående overgangen? Om svaret ikke er at det blir helt uproblematisk, hva kan den ansatte selv se for seg at vil lette situasjonen? Med god dialog med arbeidstaker bør det være mulig å finne gode, fleksible løsninger som ivaretar familieutfordringer samtidig som en kan utføre sin jobb.

En annen faktor som også har forsvunnet fra debatten er at langt i fra alle har krav på barnehageplass den måneden barnet fyller ett år. Noen familier blir derfor tvunget til at den ene forelderen, og da er det ofte kvinnen, må ta ut ulønnet permisjon med kontantstøtte frem til barnet kan begynne i barnehage. Kan lederen legge til rette for i det minste delvis yrkesdeltakelse i påvente av barnehageplass?

Likestilling må vedlikeholdes

En god og inkluderende permisjonsordning med selvstendig opptjeningsrett for begge foreldre, full barnehagedekning fra barnet blir ett år og individuelle løsninger som skaper glattere overganger mellom permisjon og arbeidsliv tror vi er nøkkelen til å komme enda nærmere et likestilt arbeidsliv, med alle fordeler dette fører med seg – spesielt for kvinner. Vi har fortsatt en vei å gå for å få flere kvinnelige ledere i Norge, og da er fars permisjonsrett et viktig moment for å hindre at graviditet og barsel blir brukt indirekte eller direkte som argument mot å ansette kvinnelige ledere.

#Permisjonsopprøret2019 bør opprøre ledere over hele landet. Når et viktig likestillingstiltak blir angrepet som likestillingsfiendtlig må vi stoppe opp og reflektere over hvor langt vi har kommet. Vi må lytte til de problemene som rent faktisk blir beskrevet. Gode, løsningsorienterte ledere kan bidra til et mer velfungerende og mer likestilt arbeidsliv.

Likestilling er som trening – vi må stadig vedlikeholde den for å ikke miste opparbeidede resultater, og vi må trene mer hvis vi vil bli enda sterkere.