En tykk lovbok.

Reglene for innleie av arbeidskraft innstrammes

Stortinget vedtok nylig endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Adobe Stock
Dato

Målet med endringene er å sikre hele, faste og direkte ansettelser som bygger opp under topartsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Endringene innebærer blant annet:
• Retten til fast ansettelse styrkes. Arbeidstaker som i mer enn tre år har vært sammenhengende innleid fra bemanningsforetak vil få rett på fast ansettelse hos innleier.
• Det vil ikke lenger være adgang til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter».
• For byggenæringen vil det i forskrift komme et geografisk avgrenset forbud mot innleie fra bemanningsforetak; trolig i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
• Tydeliggjøring av grensen mellom innleie og entreprise.
• Det etableres en godkjenningsordning for bemanningsforetak.
• Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med overholdelsen av reglene og kan ilegge overtredelsesgebyr.

Det er foreløpig ikke endelig avklart når de nye reglene trer i kraft, men ikrafttredelse blir trolig 1. april 2023, med en overgangsordning på tre måneder for allerede inngåtte kontrakter.

Lederne følger saken og avventer endelig avklaring vedrørende tidspunkt for ikrafttredelse av lovendringen, innhold i forskrift og overgangsbestemmelser. Vi vil sende våre tillitsvalgte nærmere informasjon om temaet i 2023.

Publisert i Nytt fra Lederne