Lederne-medlemmet Anna Kirsti Skare.
Arbeidstidsbestemmelser

Stort tidspress for butikkledere

Butikkledere i varehandelsbransjen blir ansatt i ledende eller særlig uavhengige stillinger. De opplever at arbeidsmengden spiser mer og mer av fritiden, og særlig gjelder det for butikkene med færrest antall ansatte.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Butikkleder Anna Kirsti Skare får hjulene til å gå rundt i Coop Marked-butikken på Sandsøya i Møre og Romsdal, men det er bare så vidt. Mye tid går med på å jobbe utenom arbeidstiden, og fritid med familie og venner blir dermed mer og mer begrenset. Skare har vært butikksjef helt siden 2009, og har opplevd utviklingen på kroppen.

Stadig mer å gjøre

– Det føles ikke rett. Du blir pålagt stadig flere rutiner og oppgaver som må gjøres utenom den normerte arbeidstiden, og det har blitt mer og mer i løpet av de siste årene. Det kommer hele tiden nye ting man blir pålagt og må forholde seg til, og dette får vi ikke betalt for, sier Skare.

Skare beskriver videre at denne utviklingen har skjedd gradvis. Butikken hennes har fire faste ansatte samt en ekstravakt. Når noen av de ansatte er syke, så må butikksjefen trå til og ta vakten deres uten at det synes på lønnsslippen. Hun forklarer at det noen ganger er slik at enkelte ansatte tjener bedre enn henne når ekstravakter, tillegg og overtid regnes med.

– Jeg tror ikke generelt sett at dette har noe å gjøre med at vi er en liten butikk på et lite sted, men det kan jo ha litt å si på antall ansatte som er tilgjengelige for ekstravakter, sier Skare.

Aldri fri

Vi ringer et annet Lederne-medlem og butikkleder i Coop, Anne Formo, og spør om hun har tid til å svare på noen spørsmål.

– Jeg har ikke tid, men jeg tar meg tid, sier Formo.

Formo er butikksjef for en Coop Prix-butikk i Trøndelag, og opplever lignende arbeidsforhold som Skare. I gjennomsnitt regner hun med å ha jobbet mellom 20 til 30 prosent utover sin stilling i løpet av de 25 årene hun har vært butikkleder. Butikken har 18 ansatte og er døgnåpen syv dager i uken.

– Det føles ut som du aldri har helt fri. Enten det er kveld, morgen, en søndag eller på ferie, så bør du være tilgjengelig på telefon, og det er ofte man må rykke ut for å se til en fryser som har gått eller andre alarmer og oppdrag, forklarer Formo.

Det er ikke utrykninger til butikken eller telefoner utenom arbeidstiden som føles verst for Formo. Følelsen av at inntjeningen må prioriteres over oppfølgingen av de ansatte synes hun er vondt å gå rundt og tenke på.

Bli medlem i dag

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk.

Lederne-medlemmet Anne Formo.
Lederne-medlemmet og butikksjef Anne Formo.

– Jeg synes det pålagte merarbeidet går utover tiden jeg burde ha brukt på å ta vare på mine ansatte. Tid til å utføre medarbeidersamtaler og oppfølging av dem. Møter med de ansatte begrenses jo på grunn av tidsnøden, og hvis jeg tar meg tid til altfor mange oppgaver på siden av selve driften, så må jeg ta dette igjen på kvelden, sier Formo.

Den reduserte tiden til oppfølging av medarbeiderne tror Formo kan gå utover velværet og sykefraværet. Med sin lange fartstid som butikkleder mener hun at dette er vanlige tilstander for de fleste butikkledere i varehandelsbransjen.

Les også: – Lederne gir meg trygghet og nettverk

Krav på en forsvarlig arbeidshverdag

Lederne ser at stillingskategoriene ledende og særlig uavhengig stilling blir brukt i mye større omfang enn det som har vært meningen. Dette innebærer at mange blir unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Ofte mangler en konkret vurdering av stillingens reelle innhold og funksjon, slik lovgiver har lagt til grunn.

Frøydis Vandvik Løvdal i Lederne.
Seksjonsleder for arbeidsliv og jus i Lederne, Frøydis Vandvik Løvdal.

– Alle arbeidstakere, også de som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, har krav på en forsvarlig arbeidshverdag. Ledere har selv et ansvar for å begrense arbeidsmengde og arbeidstid til det forsvarlige, men for mange av våre medlemmer i service- og varehandelsbransjen er det i praksis umulig å styre sin egen arbeidstid. De må stort sett være tilgjengelig, og jobber langt utover alminnelig arbeidstid, sier seksjonsleder for arbeidsliv og jus i Lederne, Frøydis Vandvik Løvdal.

Løvdal viser i tillegg til at den teknologiske utviklingen har medført at grensen mellom jobb og fritid viskes ut. Tilgjengelighet og fleksibilitet vil oppleves både positivt og negativt, men kan utvilsomt påvirke arbeidstakerens helse og sosiale liv i en negativ retning. Dette er noe Lederne vil ha fokus på fremover.

– Vi ser også at mange av våre medlemmer har en lønn som ikke står i stil med arbeidsbelastningen og det ansvaret som ligger til stillingen, kommenterer Løvdal.

Aktuelle spørsmål rundt arbeidstid og unntak fra arbeidstidsbestemmelsene er prioritert i Ledernes prinsipp- og handlingsprogram. Dette er problemstillinger vi skal jobbe med fremover. Vi skal blant annet se på hvordan vi kan påvirke praktiseringen av disse bestemmelsene.

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler
Meld deg inn i Lederne her

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.