Liv Spjeld By og Audun Ingvartsen foran Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tar tempen på medarbeiderskap og tillit i arbeidslivet

– Medbestemmelsesbarometer 2020 viser at det generelt er høy tillit i det norske arbeidslivet. Undersøkelsen viser at stor grad av tillit og medbestemmelse gir høyere produktivitet, oppsummerer forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne etter lanseringen av årets barometer.

Tekst
Ingunn Larsen
Foto
Ingunn Larsen
Dato

Medbestemmelsesbarometeret er en årlig undersøkelse om medarbeiderskap i arbeidslivet. Årets hovedtema er tillitsrelasjoner, og hvordan det henger sammen med ledelse/styringsformer, digitalisering, overvåkning og produktivitet. I år ble det også stilt spørsmål om hvilken betydning tillit har for partssamarbeidet og arbeidstakerorganisasjoner.

– Funnene fra undersøkelsen stemmer godt overens med hva våre tillitsvalgte og medlemmer informerer oss om til daglig, mener nestleder Liv Spjeld By i Lederne.

Forbundsleder Audun Ingvartsen i paneldebatt om det norske arbeidsliv.
I debatt

Forbundsleder Audun Ingvartsen møtte Kristin Utne (Legeforeningen), Sigve Bolstad(Politiets Fellesforbund), Kjerstin Barsok (Norsk Tjenestemannslag), Kristin Dæhli (Forskerforbundet) i debatt under lanseringen under lanseringen av åretsMedbestemmelsesbarometer. Professor Eivind Falkum fra OsloMet innledet om styring- og ledelsesformer i arbeidslivet, og forskningsleder Christin Thea Wathne (Arbeidsforskningsinstituttet) fulgte opp med funn om tillit, ledelse og produktivitet og digitalisering.

Undersøkelsen er bygd opp på fire styrings- og ledelsesformer:
1. Medbestemmelse
2. Medvirkning
3. Standardisering og kontroll
4. Lojalitet og lydighet

Interessante funn i år:

• Ansatte i små virksomheter opplever større grad av tillit enn de som arbeider i store virksomheter.
• Leder og ansatte i norskeide selskap har høyere grad av tillit enn i de utenlandskeide selskapene, og de opplever høyere grad av rettferdighet.
• Økt grad av tillit og medbestemmelse gir økt produktivitet
• Den norske arbeidslivsmodellen en god modell for produktivitet
• Ledere med personalansvar har mer tillit enn de uten personalansvar.
• Ikke-organiserte har stor tillit til tillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene
• Offentlig sektor opplever mindre grad av rettferdighet enn privat sektor
• Rettferdighet oppleves høyest i de frie yrkene.
• Overvåkning på arbeidsplassen oppleves som mistillit fra ledelsen
• Overvåkning er ikke særling produktivitetsfremmende

Bransjer og overvåkning

Ida Drange er forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Under lanseringen av «Medbestemmelsesbarometeret 2020» redegjorde hun for utbredelsen av overvåkning via digitale løsninger på arbeidsplassen.

– Vi blir fulgt med på. Vi blir kontrollert via digitale tjenester, men det er lite kontroverser rundt bruken av digitale løsninger og hvordan data lagres. I noen grad oppleves digital overvåkning hemmende for faglig utøvelse, og det er ikke særlig produktivitetsfremmende. Undersøkelsen tyder på at overvåkning oppleves som mistillit fra ledelsen, oppsummerer Drange.

Følgende bransjer opplever mest overvåkning i arbeidslivet:

1. Transport og samferdsel
2. Helse og sosialtjenester
3. Forsvar/politi/rettsvesen
4. Olje/gass/energi
5. Offentlig sentralforvaltning
6. Reiseliv og restaurant
7. Industri/bygg og anlegg
8. IT/finans
9. Annet
10. Varehandel
11. Frie yrker
12. Undervisning

Mindre tillit i store virksomheter – hva da med sammenslåinger?

– Undersøkelsen viser hvor viktig det er med involvering av tillitsvalgte i arbeidslivet. Den norske arbeidslivsmodellen som er basert på medbestemmelse fungerer godt, men denne modellen fordrer tillit, mener forbundsleder Audun Ingvartsen.

Han biter seg merke i at ansatte i større foretak opplever mindre tillit enn i mindre foretak, og reiser spørsmål om dette i sammenheng med utviklingen av sammenslåinger av sykehus, politidistrikt og så videre. Det offentlige viser økt grad av outsourcing, og nestleder Liv Spjeld By tok opp ansettelsesforhold, også med tanke på internasjonal utvikling, under lanseringen. De politiske lederne i Lederne gledet seg imidlertid over positive funn i undersøkelsen som viser en økt tillit til tillitsvalgte – også blant arbeidstakere som ikke er organisert i arbeidstakerorganisasjoner.

Medbestemmelse og tillit i koronatid

Undersøkelsen og tallene i årets Medbestemmelsesbarometer er hentet fra før nedstegningen av Norge i vinter. Senere i høst skal arbeidsgruppen presentere en oppfølgingsundersøkelse som er gjennomført under koronatiden. Her vil spørsmålene dreie seg om tillit mellom partene og medbestemmelse i løpet av kronatiden.

Disse står bak Medbestemmelsbarometeret:

Lederne, OsloMet, AFI (Arbeidsforskningsinstituttet), NTL (Norsk Tjenestemannslag), FLT (Forbundet for ledelse og teknikk), Legeforeningen og Politiets Fellesforbund. Undersøkelsen har blitt foretatt årlig siden 2016 og måler trender i arbeidslivet.
Les hele undersøkelsen