Stønader

Begravelsesbidrag

Når et medlem eller partner* dør etter det kalenderår medlemmet fyller 67 år utbetaler forbundets stønadskasse et begravelsesbidrag. Etter det kalenderår medlemmet  fyller 67 år og fram til og med det året man fyller 75 år utbetales kr 15.000 ved medlemmets død og kr 15.000 ved medlemmets partners død. Etter det kalenderår medlemmet fyller 75 år utbetales følgende beløp: Kr 6.500 ved medlemmets død og kr. 6.500 ved medlemmets partners død.

Begravelsesbidraget utbetales til avdødes partner. Eller til avdødes barn dersom medlemmet ikke etterlater seg partner. Hvor medlemmet ikke har partner eller barn utbetales det kr 3.750. Utbetaling ved partners død gjelder så lenge medlemmet er i live.

Kontakt Lederne på tlf. 22 54 51 50 eller e-post post@lederne.no. Du søker om bidraget ved å logge inn på www.lederne.no/minside og velge linken «Skjema».

* Partner = ektefelle/samboer/registrert partner

Støtte ved arbeidsledighet

Til medlemmer som har betalt full kontingent de siste 12 måneder og som uforskyldt blir arbeidsledige, ytes det etter søknad, økonomisk støtte fra forbundet i inntil 100 dager.

Stønaden utgjør kr. 135 pr. dag, og utbetales for 6 dager pr. uke.

Etter 100 dagers ledighet, kan medlemmet søke om å få redusert kontingent så lenge man går arbeidsledig, slik at det i den perioden kun betales kvart kontingent.

Ny rett til stønad under arbeidsledighet inntrer for den som har betalt full kontingent i minst 12 måneder etter utløpet av siste 100 dagers periode.

Antall stønadsdager er begrenset til 200 dager i løpet av en periode på 5 år.

Du søker om bidraget ved å logge inn på www.lederne.no/minside og velge linken «Skjema».

Julebidrag

Medlemmer som har vært sykemeldt ut over 1 år, og fortsatt er syk eller på arbeidsavklaringspenger, eller som har fått utbetalt maksimal arbeidsledighetsstønad og fortsatt er arbeidsledig, kan søke om å få utbetalt julebidrag.

Har man fått innvilget uføretrygd, blitt førtidspensjonert eller pensjonert er man dessverre ikke berettiget til dette bidraget.

Bidragets størrelse fastsettes av forbundsstyret. Det utsendes årlig informasjon til avdelingsstyreren og til medlemmene. Pr. dato er bidraget på kr 2.500.

Du søker om bidraget ved å logge inn på www.lederne.no/minside og velge linken «Skjema».

30 års medlemskap

Medlemmer som oppnår 30 års uavbrutt, fullt betalende medlemskap er berettiget til en gave på kr. 2.500 fra forbundets stønadskasse når de gir forbundet melding om det.

Du søker om bidraget ved å logge inn på www.lederne.no/minside og velge linken «Skjema».