Stønader

Stønad ved arbeidsledighet og permittering

Du som er arbeidsledig eller permittert kan søke om økonomisk støtte. Støtten gir deg kr. 135 pr. dag i maksimum 100 dager – en maks utbetaling på kr. 13.500.

Følgende regler gjelder for å være berettiget til stønad:

  • Man må være arbeidssøkende, arbeidsfør og uforskyldt blitt arbeidsledig/permittert (50 prosent eller mer)
  • Ha betalt ordinær kontingent i minst 12 måneder og samtidig være á jour med kontingent før stønad kan utbetales. Stønaden betales ut etterskuddsvis, men ikke lenger tilbake enn 6 måneder.
  • Er maksimal støtte utbetalt (100 dager), må man for å opparbeide seg ny rett til støtte ved arbeidsledighet, ha innbetalt full kontingent i 12 måneder etter at en sist mottok slik støtte.
  • Antall stønadsdager er begrenset til 200 dager i løpet av en periode på 5 år.
  • Arbeidsledigheten må vare mer enn 6 dager, og det betales full kontingent i perioden man mottar støtte fra Lederne.
  • Det må søkes på eget skjema sammen med meldekortet fra NAV. Det er dette meldekortet som bekrefter antall dager du er berettiget til stønad.
  • Er man fortsatt arbeidsledig etter 100 dager kan du søke om redusert kontingent.
Julebidrag

Medlemmer som har vært sykemeldt ut over 1 år, og fortsatt er syk eller på arbeidsavklaringspenger, eller som har fått utbetalt maksimal arbeidsledighetsstønad og fortsatt er arbeidsledig, kan søke om å få utbetalt julebidrag.

Har man fått innvilget uføretrygd, blitt førtidspensjonert eller pensjonert er man dessverre ikke berettiget til dette bidraget.

Bidragets størrelse fastsettes av sentralstyret. Det utsendes årlig informasjon til avdelingsstyreren og til medlemmene. Pr. dato er bidraget på kr 2.500.

Du søker om bidraget ved å logge inn på www.lederne.no/min-side og velge linken «Skjema».

Begravelsesbidrag

Når et medlem eller partner* dør etter det kalenderår medlemmet fyller 72 år utbetaler organisasjonens stønadskasse et begravelsesbidrag. Etter det kalenderår medlemmet fyller 72 år og fram til og med det året man fyller 75 år utbetales kr 15.000 ved medlemmets død og kr 15.000 ved medlemmets partners død. Etter det kalenderår medlemmet fyller 75 år utbetales følgende beløp: Kr 6.500 ved medlemmets død og kr. 6.500 ved medlemmets partners død.

Begravelsesbidraget utbetales til avdødes partner. Eller til avdødes barn dersom medlemmet ikke etterlater seg partner. Hvor medlemmet ikke har partner eller barn utbetales det kr 3.750. Utbetaling ved partners død gjelder så lenge medlemmet er i live.

Kontakt Lederne på tlf. 22 54 51 50 eller e-post post@lederne.no. Du søker om bidraget ved å logge inn på www.lederne.no/min-side og velge linken «Skjema».

* Partner = ektefelle/samboer/registrert partner

30 års medlemskap

For å gjøre ære på medlemmer som oppnår 30 års uavbrutt, fullt betalende medlemskap, ønsker vi å gi en påskjønnelse på kr 2 500,-. Du vil automatisk motta et brev fra oss med opplysninger om hvordan gaven mottas.