Stønader

Begravelsesbidrag

Når et medlem eller partner* dør etter det kalenderår medlemmet fyller 67 år utbetaler organisasjonens stønadskasse et begravelsesbidrag. Etter det kalenderår medlemmet fyller 67 år og fram til og med det året man fyller 75 år utbetales kr 15.000 ved medlemmets død og kr 15.000 ved medlemmets partners død. Etter det kalenderår medlemmet fyller 75 år utbetales følgende beløp: Kr 6.500 ved medlemmets død og kr. 6.500 ved medlemmets partners død.

Begravelsesbidraget utbetales til avdødes partner. Eller til avdødes barn dersom medlemmet ikke etterlater seg partner. Hvor medlemmet ikke har partner eller barn utbetales det kr 3.750. Utbetaling ved partners død gjelder så lenge medlemmet er i live.

Kontakt Lederne på tlf. 22 54 51 50 eller e-post post@lederne.no. Du søker om bidraget ved å logge inn på www.lederne.no/minside og velge linken «Skjema».

* Partner = ektefelle/samboer/registrert partner

Kontingentfritak ved permittering / arbeidsledighet

På grunn av den ekstraordinære situasjonen som har oppstått som følge av koronaviruset, har Lederne besluttet å erstatte ordningen med stønad under arbeidsledighet og permittering med kontingentfritak.

I perioden med kontingentfritak vil du ha samme tilgang til de medlemsfordelene som du var berettiget til før du ble permittert eller arbeidsledig (ihht gjeldende regler for hver medlemsfordel). Du må være mer enn 50 prosent permittert / arbeidsledig.

Du søker om kontingentfritak på denne siden (etter innlogging på «Min side»). Mer informasjon på denne siden.

Julebidrag

Medlemmer som har vært sykemeldt ut over 1 år, og fortsatt er syk eller på arbeidsavklaringspenger, eller som har fått utbetalt maksimal arbeidsledighetsstønad og fortsatt er arbeidsledig, kan søke om å få utbetalt julebidrag.

Har man fått innvilget uføretrygd, blitt førtidspensjonert eller pensjonert er man dessverre ikke berettiget til dette bidraget.

Bidragets størrelse fastsettes av sentralstyret. Det utsendes årlig informasjon til avdelingsstyreren og til medlemmene. Pr. dato er bidraget på kr 2.500.

Du søker om bidraget ved å logge inn på www.lederne.no/minside og velge linken «Skjema».

30 års medlemskap

Medlemmer som oppnår 30 års uavbrutt, fullt betalende medlemskap er berettiget til en gave på kr. 2.500 fra organisasjonens stønadskasse når de gir Lederne melding om det.

Du søker om bidraget ved å logge inn på www.lederne.no/minside og velge linken «Skjema».