Er arbeidskontrakten din god nok?
SJEKKLISTEN FOR ARBEIDSAVTALEN

Er arbeidskontrakten din god nok?

Hva bør arbeidskontrakten alltid inneholde, og hva gjør du dersom den er mangelfull? Advokat i Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus, Thomas Ostermann, guider deg gjennom arbeidsavtalen fra a til å.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
Getty Images
Sist oppdatert

Som ansatt har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Arbeidsmiljøloven definerer hva som skal stå i avtalen, og i tillegg til de absolutte kravene er det en rekke punkter som bør være inkludert.

Men i lykkerus over å ha fått et nytt jobbtilbud er det lett å fokusere mest på lønnen og glemme andre vesentlige forhold. Det kan potensielt skape trøbbel senere i arbeidsforholdet.

Thomas Ostermann jobber som advokat i Lederne og har lang erfaring innenfor arbeidsrett. Han bistår både medlemmer og tillitsvalgte med arbeidsrettslige saker og spørsmål, og har hjulpet mange med deres arbeidskontrakter.

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Vi hjelper deg med alle arbeidsrettslige spørsmål og har en rekke gode medlemsfordeler! Les mer og meld deg inn her.

Syv tips til hva du bør sjekke før du signerer arbeidskontrakten:

 1. Tariffavtale

Er virksomheten tariffbundet bør det fremgå i arbeidskontrakten. Ostermann råder til å også sørge for at det er spesifisert hvilke foreninger som har inngått avtale med bedriften.

 1. Særskilt uavhengig eller ledende stilling

Beskrivelsen «ledende eller særskilt uavhengig stilling» er en gjenganger i mange kontrakter. Er du en av dem som har en slik stilling, bør det spesifiseres.

Ostermann er imidlertid tydelig på at Arbeidstilsynet har strammet inn praksisen for når arbeidsgiver har anledning til å kontraktsfeste dette:

– Det må innebære enn reell uavhengig stilling. Dersom du for eksempel fører timer eller registrerer når du kommer og går på jobb – altså en hyppig bruk av overvåkning – har du i praksis ikke en uavhengig stilling.

Han fortsetter: – Har du likevel denne beskrivelsen i kontrakten bør varsellampene lyse, ettersom dette ikke gir deg rett til overtidsbetaling.

 1. Arbeidstid

Mange går ut ifra at de har fleksitid, men i realiteten stemmer ikke dette alltid. Derfor råder Ostermann til å sjekke nøye om du er omfattet av fleksitid eller om du er pålagt å jobbe innenfor et spesifikt tidsrom, eksempelvis fra 8-16.

 1. Lønn

Det er kanskje åpenbart, men sørg for at lønnen alltid er med i kontrakten. Eventuelle tillegg til lønn må også med.

 1. Oppsigelsestid

– Veldig mange tror man har krav på tre måneders oppsigelsestid. Selv om dette er vanlig praksis er det ikke lovbestemt, sier Ostermann.

Hovedregelen er én måned, med mindre du har fastsatt lengre oppsigelsestid i kontrakt eller tariffavtale. Derfor er det viktig at du får definert hvilken oppsigelsesfrist som gjelder i kontrakten.

 1. Ferie

Alle arbeidstakere har krav på 25 virkedager hvert ferieår, så lenge du har tiltrådt i stillingen senest 30. september. Det er regulert i ferieloven.  Stadig flere har seks ukers ferie og er du en av dem, bør du sørge for at dette står svart på hvitt i kontrakten din.

 1. Prøvetid

Arbeidskontrakten skal inneholde informasjon om du er omfattet av prøvetid eller ikke. I denne perioden har du et litt dårligere stillingsvern.

– Hvis arbeidsgiver glemmer å opplyse om prøvetid i kontrakt eller i annen skriftlig avtale, gjelder ikke bestemmelsen om prøvetid selv om du er nyansatt.

Få flere tips relatert til arbeidsliv og ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

I tillegg til de overnevnte punktene, råder Ostermann deg til å tenke på tre andre forhold som er av betydning for arbeidskontrakten og arbeidsforholdet ditt:

 1. Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett er et ulovfestet prinsipp som gir arbeidsgiver rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Som arbeidstaker har du rett til medbestemmelse ved beslutninger som er av betydning for arbeidsforholdet.

– For å bevare styringsretten er det vanlig at stillingsbeskrivelsen er generelt beskrevet, forklarer Ostermann.

– Har du signert en avtale som for eksempel sier at du «for tiden har arbeidsplass i Oslo», har arbeidsgiver styringsrett til å flytte deg til et annet sted. Det kan være greit å være klar over, fortsetter han.

 1. Overtid

Bestemmelsene om overtid er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-6. I utgangspunktet har du krav på overtidsbetaling, men i mange kontrakter står det at «overtid inngår i lønn».

Det mener Ostermann man bør være oppmerksom på, særlig hvis du er nyutdannet eller relativt fersk arbeidstaker.

– Har du en ledende eller særlig uavhengig stilling og ikke får utbetalt overtid, bør du i praksis ha en betydelig høyere grunnlønn som kompensasjon. Det er ikke lovpålagt, men det er også vanlig å få en ekstra ferieuke.

 1. Stillingsendring

Når virksomheten eller en del av en virksomheten overdras til en annen arbeidsgiver, kalles dette for virksomhetsoverdragelse. Det er særlig aktuelt for privat sektor.Virksomhetsoverdragelse kan få betydning for deg som arbeidstaker.

Ostermann forteller at du har rett til å beholde de opprinnelige betingelsene som følger den individuelle avtalen, selv om du får utstedt en ny arbeidskontrakt. For eksempel har du rett på å få videreført lønnen du hadde.

Hva gjør du hvis du er usikker på arbeidskontrakten din?

Som medlem i Lederne kan du få råd og juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt, slik som arbeidskontrakt, stillingsendringer og oppsigelse.

I seksjon for arbeidsliv og jus bistår rådgivere, jurister og advokater medlemmer og tillitsvalgte i saker relatert til lønns- og arbeidsvilkår og stillingsvern.

Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, kan du sende e-post til arbeidsrett@lederne.no eller ringe Ledernes vakttelefon på 23 68 86 86 (mandag til fredag kl. 08.30 – 15.00).

Her kan du lese mer om arbeidsrettslig bistand fra Lederne og om privatjuridisk bistand.

Ikke medlem, men kunne tenkt deg å bli det? Les mer om medlemsfordelene i Lederne og meld deg inn her.

Kilder: Lovdata.no og arbeidstilsynet.no

Publisert i Karriere, Ukens sak
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 190 kr/mnd.
Du kan reservere deg mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på post@lederneforsikring.no eller post@lederne.no.Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år).

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten er fradragsberettigetmed inntil 3850 kr/år.