Beregning av lønn under permittering i arbeidsgiverperioden

Stavanger tingrett avsa 27. november 2017 dom i en sak som gjaldt tvist om beregningen av lønn i arbeidsgiverperioden ved permittering. Tingrettens avgjørelse er i overensstemmelse med hvordan Lederne har tolket rettstilstanden - arbeidstakere som permitteres har således krav på full lønn i arbeidsgiverperioden på 10 dager.

Tekst
Stein Zander
Dato
Stein Zander
Stein Zander

Tvisten gjaldt beregningen av lønn etter permitteringslønnsloven § 4 i arbeidsgiverperioden på 10 dager.

I den aktuelle saken hadde selskapet Transocean begrenset grunnlaget for beregningen av lønnen til 6 G (grunnbeløpet i folketrygden). Arbeidstaker mente derimot at han hadde krav på full lønn.

Transocean begrunnet sitt standpunkt med den endringen i permitteringslønnsloven som skjedde i forbindelse med vedtagelsen av ny folketrygdlov i 1997.

Tingretten kunne imidlertid ikke se at «lovens ordlyd og system» er klar på at begrensingen på 6 G skal gjelde etter permitteringsloven. Endringer i permitteringslønnsloven var ikke noe tema i forbindelse med arbeidet med ny folketrygdlov, og i merknaden til endringen framgår det klart at det kun var en henvisningsjustering som ble foretatt i permitteringslønnsloven. Tingretten kunne derfor ikke se at verken ordlyd eller forarbeider ga noe grunnlag for å innfortolke en endring slik Transocean hevdet.

Tingrettens avgjørelse er i overensstemmelse med hvordan Lederne har tolket rettstilstanden. Arbeidstakere som permitteres har således krav på full lønn i arbeidsgiverperioden på 10 dager.

Det er grunn til å tro at flere selskaper har tolket loven feil og begrenset utbetalingene til 6 G. Har du blitt rammet av en slik begrensning, bør du kontakte arbeidsgiver og kreve differansen mellom full lønn og 6 G utbetalt.

Det gjøres oppmerksom på at dommen ikke er rettskraftig, da ankefristen ennå ikke er utløpt.