Beregningsgrunnlag for permitteringslønn etter permitteringslønnsloven

Høyesterett avsa 31. januar 2019 dom i en sak som gjaldt tvist om beregningen av lønn i arbeidsgiverperioden ved permittering.

Tekst
Stein Zander
Dato
Stein Zander, seksjonsleder, seksjon for arbeidsliv og jus i Lederne.

Tvisten gjaldt beregningen av lønn etter permitteringslønnsloven § 4 i arbeidsgiverperioden på 10 dager. Fra 1. januar 2019 er denne perioden utvidet til 15 dager.

I den aktuelle saken hadde selskapet Transocean begrenset grunnlaget for beregningen av lønnen til 6 G (grunnbeløpet i folketrygden). Arbeidstaker derimot mente at han hadde krav på full lønn.

Høyesterett kom enstemmig til at det ikke gjelder en begrensning på 6 G ved beregning av permitteringslønn etter permitteringslønnsloven § 4, og at dette følger av lovens ordlyd og forarbeidende for øvrig.

Arbeidstakere som permitteres har således krav på full lønn i arbeidsgiverperioden på 10 dager (15 dager fra 1. januar 2019) beregnet etter bestemmelsene i folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30.

Det er grunn til å tro at flere selskaper kan ha tolket loven feil og begrenset utbetalingene til 6 G. Har du blitt rammet av en slik begrensning, bør du kontakte arbeidsgiver og kreve differansen mellom full lønn og 6 G utbetalt.