Enighet i lønnsforhandlingene for stat og kommune

I løpet av den siste helgen i april kom partene i tre viktige lønnsoppgjør til enighet. Staten, KS og Oslo kommune har alle landet sine sentrale forhandlinger.

Tekst
Seksjon arbeidsliv og jus
Foto
Canva/Getty Images
Dato

Enighet i KS

Ett døgn før fristen gikk ut kom partene til enighet i kommuneoppgjøret og med en økonomisk ramme på 5,4 %. Det var forventet at det ville bli krevende å bli enige i forhandlingene i år og spesielt siden arbeidstakersiden hadde gått høyt ut og krevd at resultatet skulle ligge over frontfaget som endte på 5,2 %. Med dette resultatet har vi fått et resultat som også vil gi en reallønnsvekst.

Lønnsveksten i frontfaget skal være en norm over tid, og frontfagsmodellen gir rom for å rette opp avvik som oppstår. Forhandlingsresultatet bidrar, etter Ledernes syn til at frontfagsmodellen virker etter formålet.

Ledere lønnet etter HTA kapittel 4 gis et lønnstillegg på 5,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2023. Dette gjelder ledere i stillingskodene 7003, 7004, 7451, 7453, 7459, 7951 og 7954.

De fleste medlemmene i Lederne får sin lønnsjustering i de årlige lokale forhandlingene. Lederne forventer at våre medlemmer også vil få et resultat i de lokale forhandlingene som er på nivå med de sentrale forhandlingene. For våre medlemmer i kapittel 3 og 5 så vil denne rammen på 5.4 % ikke være fasiten på hva du kan forvente, men den vil være en indikator på hva våre medlemmer kan forvente i de lokale forhandlingene.

Det ble i tillegg enighet om at det til neste år skal settes av en pott til lokale forhandlinger også for de som er ansatt i kapittel 4. Størrelsen på denne potten blir avgjort i neste års forhandlinger.

Lederne er fornøyd med dette resultatet og mener det ligger til rette for et godt oppgjør for våre medlemmer når det skal forhandles lokalt. De fleste kommunene forhandler etter sommeren, men noen har allerede forhandlet og noen flere vil forhandle før vi tar sommerferie.

Enighet i Oslo kommune

En økonomisk ramme på 5,4 % gjorde at Oslo kommune kom bedre ut enn frontfaget. Dette er et viktig resultat og vil bidra til at det økonomiske etterslepet til privat sektor reduseres.
Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 6 % med virkning fra 1. mai 2023.
Med et slikt oppgjør vil våre medlemmer i Oslo kommune få en lønnsutvikling som gir økt kjøpekraft dersom prisstigningen blir som forventet.

Enighet i staten

For Ledernes medlemmer i staten er det to mulige utfall av årets lønnsforhandlinger. I begge tilfellene har oppgjøret en økonomisk ramme på 5,2 % som er identisk med frontfaget.

Det er to ulike tariffavtaler i staten og de av våre medlemmer som er omfattet av avtalen mellom LO/YS og staten vil få et generelt lønnstillegg på kr. 31 000,- fra 1. mai 2023. I tillegg settes det av en økonomisk ramme på 0,85 % til lokale forhandlinger. Disse tilleggene gis også med virkning fra 1. mai 2023. Disse forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober.

For de av Ledernes medlemmer som er omfattet av avtalen mellom Akademikerne/Unio og Staten er den økonomiske rammen i sin helhet avsatt til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Det betyr for Ledernes medlemmer at resultatet for den enkelte ikke er avklart enda og dette vil bli avklart gjennom de lokale forhandlingene.

Vi anbefaler alle våre medlemmer å be om en lønnssamtale med egen leder for å sette fokus på egen lønnsutvikling.

Her kan du lese våre tips til lønnsamtalen.

Her kan du lese mer om lønnsoppgjøret 2023.

Publisert i Nytt fra Lederne