Avtale
Lønnsoppgjøret i privat sektor:

Mekling i flere tariffområder utenfor Ledernes tariffavtaler

Mange av lønnsoppgjørene innenfor tariffområdene til LO og YS har gått til mekling. Dette medfører at det er en reell streikefare som indirekte vil kunne påvirke Ledernes medlemmer.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Adobe Stock
Dato

En eventuell konflikt vil i utgangspunktet ikke berøre Ledernes medlemmer, men skulle det vise seg at bedriften ikke kan sysselsette andre arbeidstakere på en rasjonell måte, kan disse bli permittert. Dette gjelder både i bedrifter som er omfattet av konflikten og bedrifter som blir rammet av konflikten.

Permittering i bedrift som er i konflikt

Arbeidsgiver har anledning til å permittere arbeidstakere som ikke er omfattet av streiken dersom disse ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte som en følge av streiken.

I slike tilfeller er arbeidsgiver unntatt fra plikten til å betale lønn i arbeidsgiverperioden. Dette forutsetter imidlertid at arbeidsgiver gjennomfører drøftelser med de tillitsvalgte og har varslet arbeidstakerne med en frist på 14 dager. Bedriften har imidlertid plikt til å betale lønn i 14 dager fra det tidspunktet drøftelsene er gjennomført og protokollen er undertegnet.

Varselet til arbeidstakerne kan gis ved oppslag i bedriften for eksempel på oppslagstavle eller intranett. Ansatte som er midlertidig fraværende varsles på annen hensiktsmessig måte.

Varselet skal så langt som mulig angi hvilke arbeidstakere som eventuelt vil bli permittert, og den enkelte skal få konkret varsel så lang tid forut som mulig.

Permittering i annen bedrift

Leveransestopp eller lignende fra en bedrift i konflikt kan medføre at andre bedrifter ikke kan sysselsette sine arbeidstakere på en rasjonell måte.

Hvis dette er tilfelle kan en bedrift som selv ikke er i konflikt benytte permittering. I et slikt tilfelle er det ikke påkrevd å gi 14 dagers permitteringsvarsel. Så snart bedriften har rimelig oversikt over i hvilken utstrekning permittering blir nødvendig, skal det imidlertid varsles.

Plikten til å betale lønn i arbeidsgiverperioden gjelder heller ikke i dette tilfelle.

Retten til dagpenger

Arbeidstakere som blir permittert skal få et skriftlig bevis fra arbeidsgiver. Beviset skal angi grunn til permitteringen og permitteringens sannsynlige lengde.

De som blir permittert på grunn av arbeidskonflikt ved bedriften en selv er ansatt i, har bare krav på dagpenger dersom lønns- eller arbeidsvilkårene ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten.

Utfallet av en streik blant medlemmer i et annet forbund vil normalt ikke påvirke våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Unntak kan tenkes. Utgangspunktet vil derfor være at våre medlemmer vil ha rett på dagpenger etter 3 ventedager i henhold til de vanlige dagpengereglene.

Ansatte i bedrifter som blir rammet av en streik i en annen bedrift enn den de selv er ansatt i, har rett til dagpenger under permittering etter 3 ventedager i henhold til de vanlige dagpengereglene.

Ved permittering er det viktig straks å melde seg hos NAV for å få dagpenger.

Opptreden  

Begrepet streikebryteri er et betent begrep med historiske røtter. Tradisjonelt betyr begrepet streikebryteri at arbeidsgiver leier inn uorganisert arbeidskraft for å utføre de oppgaver som de streikende normalt utfører.

Arbeidstakere i den samme bedriften, som ikke er i streik, må kunne utføre sine oppgaver, men ikke de oppgaver som de streikende normalt utfører.  Ledere i rett oppadgående linje kan imidlertid overta sine underordnedes arbeidsoppgaver uten at det regnes som streikebryteri.