NHO og ASVL møtte Ledernes bransjeutvalg for arbeid og inkludering

Representanter fra arbeidsgiverorganisasjonene NHO Arbeid og inkludering og ASVL kom mandag 27. mai til Storgata 25 for å møte bransjeutvalget for arbeid og inkludering til konstruktive samtaler om bransjens utfordringer og veien fremover.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Bransjeutvalget for arbeid og inkludering er et politisk nedsatt utvalg i Lederne som jobber for å utforme politikk til medlemmenes beste. Intensjonen for mandagens møte var å få arbeidsgiverorganisasjonene i tale, og å få innblikk i utfordringene og problemstillingene som arbeids- og inkluderingssektoren står overfor, men også hvilke områder som går bra, og på hvilke områder partene kan jobbe sammen.

Audun Ingvartsen er forbundsleder i Lederne.
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

I påvente av en ny stortingsmelding om arbeidsmarkedstiltak, som vil lanseres før sommeren, er det knyttet stor spenning. Forrige stortingsmelding kom i 2016, så den nye vil dermed mest sannsynlig forme sektorens fremtid de neste åtte til ti årene fremover.

– Vi vil at myndighetene skal legge til rette for forutsigbare, stabile og gode vilkår for sektoren. Dette gjelder både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, kommenterer forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

God dialog

Bransjeutvalget hadde en god dialog med arbeidsgiversiden, der mange problemstillinger ble reist og diskutert. Det ble gjennomført konstruktive samtaler om blant annet anbudsprosesser, den høye arbeidsledigheten blant VTA-kandidater, Lærerkandidat-ordningen og sektorens overordnede samfunnsoppdrag.

Lave lønnsnivåer for ansatte i bransjen var spesielt interessant for bransjeutvalget å løfte frem. Det er ingen hemmelighet at lønnsnivåene til arbeidstakerne i sektoren er lave, og det hersket bred enighet om at lønnsnivåene skal følge inntekts- og kostnadsveksten som skjer ellers i samfunnet.

Sett fra bedriftenes side forutsetter dette at betalingen fra NAV reguleres tilsvarende. Det kom frem i møtet at dette er avgjørende både for å beholde arbeidstakerne i sine stillinger lengre og for å bevare kompetansen i sektoren på alle nivåer.

Arbeidsgiversiden var i møtet med Lederne også opptatte av NAV sin rolle i å fordele midler fra tiltaksbudsjettet. Disse midlene har NAV stadig fått mer av i de senere årene, og NAV-egenregi er i dag oppe i om lag 500 mill. kr.

Representanter fra NHO og ASVL i møte med Lederne.
Fra venstre: Dag Sandvik, direktør for ASVL, Modolf Moen, komm.sjef i NHO Arbeid og inkludering, og direktør Kenneth Stien i NHO Arbeid og inkludering.

Direktør i NHO Arbeid og Inkludering, Kenneth Stien, er i utgangspunktet ikke imot at NAV innehar en større rolle, men er samtidig opptatt av en balanse, og å lytte til forskning.

Stien refererte til forskning som viser at myndighetene får flere i jobb og mer for pengene ved å satse på arbeids- og inkluderingsbedrifter, når det handler om tjenester for personer med usikre forutsetninger på arbeidsmarkedet, og som krever tett og bred oppfølging for å komme i jobb.

Sammenfallende interesser

På det overordnede plan mener direktør Stien at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har mange felles mål;

– Det vi må jobbe med, og jobbe sammen om, er å sikre at de mest utsatte i arbeidsmarkedet får et godt tilbud, og i et omfang som gjør at de ikke opplever å vente lenge mellom avklaring fra NAV og inn i AFT. Det er her vi må sette inn støtet, sier Stien.

Direktør i ASVL, Dag Sandvik, gir sin tilslutning til Stiens utsagn, og utdyper;

– Vi har sammenfallende utgangspunkter til å jobbe sammen fremover. Nå er det avgjørende å sikre at vår sektor har en høy attføringsfaglig kompetanse, og hjelpe folk ut i arbeid. Det er veldig betenkelig at tidligere stortingsmeldinger signaliserer, og går langt på vei god for, at bestillende, utførende og kontrollerende instans skal være den samme [red.anm.: NAV]. Det er rett og slett feil på mange måter, poengterer Sandvik.

Lederne ser frem til å styrke samarbeidet med arbeidsgiversiden, men også med øvrige fagforeninger i sektoren i tiden som kommer.

– Den kommende stortingsmeldingen vil forme hele bransjen i mange år fremover, og det er viktig at alle aktører setter seg inn i myndighetenes forståelse av hvordan dette feltet skal se ut i fremtiden, kommenterer forbundsleder Audun Ingvartsen.