Her ser du høyspentledninger i norsk natur.

Økning i nettleie kan ødelegge for industrien

22 av 45 industribedrifter rammes nå av Statnetts økning i nettleie, men det er de som hadde høyest reduksjonsfaktor i utgangspunktet som merker det best, altså Hydro, Alcoa, Elkem og Borregaard. Forslaget fra Statnett gir for eksempel en foreløpig beregnet økning i nettariffen fra 2019 til 2020 på i underkant av 40 millioner kroner for Alcoa. Lederne ber om at Statnetts styre engasjerer seg sterkt for å sikre et tett samarbeid med relevante industriaktører for å sikre omforente løsninger.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Adobe Stock
Dato

Statnett har gjennom store investeringer i kraftsambandet fått et stort kapitalbehov. Noe av dette hentes inn via generell økning i nettleie. En del kraftkrevende industri har lenge hatt en reduksjon i nettleien, men nå ønsker Statnett at reduksjonsfaktoren skal senkes markant, slik at industrien dermed får økte kostnader.

Her ser du forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Lederne er kjent med at også industrien har forståelse for behovene for endringer, og at de fleste industriområder innser at nettleiekostnadene som følge av høyt investeringsbehov vil komme til å øke. Imidlertid virker det ikke som prosessen Statnett har lagt opp til er særlig tillitsvekkende, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Industrien som er berørt av dette preges av mange ulike former for bruk av nettet, både på grunn av ulikheter i størrelse, produksjonsvolum og når man tidsmessig kjører produksjonen. Det vil si at nettbelastningen kan være veldig forskjellig fra bedrift til bedrift.

– Industrien ønsker derfor tid til å få etablert en rettferdig tariffmodell, men ønsker også en rimelig overgangstid og -tempo på senkningen av reduksjonsfaktoren, slik at berørte industribedrifter får bedre muligheter til å håndtere de ekstra kostnadene og dermed sikre en levedyktig økonomi både for eiere, drift og arbeidsplasser, avslutter Ingvartsen.