Økt bemanning i barnehager gir resultater

Leder ved Senter for barnehageforskning, utvikling og innovasjon ved Universitetet i Sør-Norge, professor Karin Hognestad, er prosjektleder for en gruppe forskere som forsker på økt grunnbemanning i barnehager. I Tønsberg kommune har et bemanningsprosjekt ved tre barnehager vist klare tendenser til blant annet økt trivsel og et bedre pedagogisk opplegg for barnehagebarna.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Adobe Stock / privat
Dato

I løpet av de siste årene har flere kommuner over hele landet finansiert prøveprosjekter som skal vise virkningene av økt bemanning i både private og kommunale enkeltbarnehager.

Senter for barnehageforskning, utvikling og innovasjon (SEBUTI) forsker på et prosjekt i Tønsberg kommune, der hver av de tre barnehagene som er med har blitt tildelt to stillinger utover bemanningsnormen; en pedagogisk leder og en fagarbeider.

Karin Hognestad er professor i pedagogikk og leder for Senter for barnehageforskning (SEBUTI).
Hognestad er professor i pedagogikk og leder for Senter for barnehageforskning (SEBUTI). Foto: USN.

– Over flere år har vi intervjuet styrerne, personalet og vikarer om deres erfaringer med å jobbe i avdelinger med økt bemanning. Vi har også observert barnegruppene for å identifisere hva som skjer under de samme forholdene samt intervjuet foreldrene om hvordan dette har påvirket dem, forklarer Hognestad.

Forskningsprosjektet har også inkludert en tidsstudie, der målinger av hvor mange ansatte som faktisk er til stede i avdelingene har blitt gjennomført, både for avdelinger med og uten styrket bemanning.

Positive tendenser

Etter to års forskning er ikke prosjektet ferdig, men Hognestad kan si med sikkerhet at foreløpige funn viser positive tendenser;

– Vi kan ikke konkludere med noe ennå, men vi kan se at det er tendenser til endringer i avdelingene med styrket bemanning. De ansatte og barna får oppleve å ta del i lengre prosesser med hverandre, uten å bli forstyrret eller avbrutt. Lekesekvensene har vært lengre, det har vært roligere dager, og det har vært fang nok til de aller yngste. Det er noe positivt som skjer med det pedagogiske miljøet i barnehagen, sier Hognestad.

Hognestad påpeker at det ikke er en nødvendig sammenheng mellom økt bemanning og positive endringer. Imidlertid har dette forskningsprosjektet ikke bare vist tendenser til positive endringer for barnehagebarna, men også at mellomlederne, ledelsen og eiersiden, i dette tilfellet er sistnevnte kommunen, har vært sterkt involvert og aktive. Dette kan ha stor betydning for den positive tendensen som vises.

– Det har vært en veldig klar tendens i løpet av flere år med intervjuer at ledelsen til de pedagogiske lederne, styrerne og eierne, og samarbeidet mellom disse, også har opplevd positive endringer.

Ikke tilstrekkelig

Et interessant funn i forskningen viser at to ekstra stillinger i hver av de tre barnehagene er et kjærkomment tilskudd for å demme opp for et vedvarende underskudd av ansatte med tanke på bemanningsnormen.

– Avdelingene som har fått økt bemanning i dette prosjektet er, til tross for dette, bare så vidt oppe på bemanningsnormen med ansatte pr barn på avdelingen i kjernetiden. Men det er ikke mye over, og skal man oppfylle tilstrekkelig tilstedeværelse for barnehagebarna i henhold til denne normen, så må man styrke bemanningen generelt, forklarer Hognestad.

Les også: Er du styrer eller pedagogisk leder i barnehage

Hun mener at dette sier mye om hvilke utfordringer personalet i barnehagene opplever i hverdagen.

– De positive tendensene i dette forskningsprosjektet viser at økt bemanning gir personalet muligheten til å få til litt mer, og har et litt større handlingsrom som utnyttes veldig godt. Det sier kanskje litt om hvilke virkninger en styrket bemanning vil ha å si for barnehagene. Det sier også litt om hvor mye barnehagepersonalet strekker seg til vanlig, uten disse to ekstra stillingene.

Velkjent tema

Barnehageleder for Villenga barnehage og Lederne-medlem, Geir Røkkum, har 18 års erfaring fra sin stilling, og innehar ansvaret for 90 barnehagebarn til daglig. Røkkum er godt kjent med bemanningsproblematikken;

Leder for Villenga barnehage og Lederne-medlem, Geir Røkkum.
Leder for Villenga barnehage og Lederne-medlem, Geir Røkkum.

– Dette har vært et hett tema siden pandemien, i og med at barnehagene fikk begrenset åpningstidene sine i løpet av denne perioden. Dette medførte at kjernetiden ble utvidet til å gjelde hele dagen. Da vi gikk tilbake til den vanlige driftsformen igjen, med vanlige åpningstider og færre timer med full dekning i løpet av åpningstiden, ble kontrastene åpenbare, forteller Røkkum.

Tilstedeværelsen av alle ansatte gjennom hele åpningstiden hadde sine klare fordeler.

– Det vi merket under pandemien var at vi hadde mye bedre tid til å følge opp hvert enkelt barn, og særlig de mest sårbare av dem. Vi kunne i tillegg dele opp barnegruppene i enda mindre grupper. I løpet av en vanlig dag er det en del praktiske oppgaver som må gjøres, og vi må forlate barnegruppa. I tiden med full dekning, så skjedde det i mye mindre grad. Vi ble også mindre påvirket av sykefravær, sier Røkkum.

Villenga barnehage har full bemanning kun mellom kl. 09.30 og 14.15, og ifølge Røkkum er det umulig å oppfylle hver eneste dag i løpet av et år. Utfordringen for mange barnehager er høyt sykefravær, og mangel på dyktige vikarer.

– Bemanningsnormen er noe vi har blitt vant med, men vi ser klare fordeler ved å være flere på jobb samtidig, sier Røkkum.

Påvirker sykefraværet

Carina Willander er medlem av Ledernes bransjeutvalg for barnehager, og er daglig leder for Læringsverkstedet Østmarka Idrettsbarnehage. Hun er heller ikke overrasket over tendensene som kommer frem i Hognestads forskning.

– Vi ser en veldig tydelig endring i barnegruppene etter pandemien. Under pandemien var det kortere åpningstid, noe som resulterte i at vi kunne ha alle ansatte på jobb samtidig. Etter pandemien, og med påfølgende redusert kjernetid, ser vi at det er mye mer utfordrende og utagerende atferd blant barna. De ansattes manglende mulighet til å være mer sammen med barna er en klar årsak, sier Willander.

Willander erfarer at lav bemanning har store konsekvenser på mange områder. Færre ansatte betyr manglende oppfølging, noe som går utover barna. Dette fører til mer utagerende atferd, som igjen øker arbeidsbelastningen til de ansatte. I tillegg har mengden med faglige og praktiske oppgaver økt i de senere årene.

– Arbeidsbelastningen for hver enkelt ansatt har økt, og uten en tilsvarende økning i bemanning tegner det seg en ond sirkel. Det er i aller høyeste grad en sammenheng mellom lav bemanning og sykefravær. Utmattede voksne og manglende tilstedeværelse er ingen god kombinasjon. Det går utover alle, forklarer Willander.

Hun berømmer sine ansatte for den daglige innsatsen de gjør.

– De er så løsningsorienterte, og innstillingen deres er å spørre seg hva de kan gjøre for barna og hverandre. Der er de helt sykt gode. De strekker seg så utrolig langt for å tilrettelegge for barnas beste – hver dag.

Det klare ønsket fra Willander er å øke bemanningen og redusere åpningstiden, slik at hver ansatt får tid til å oppfylle sine viktige oppgaver, og at kjernetiden sammen med barnegruppene blir utvidet.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler