Å være tillitsvalgt gir kompetanse

Lokal kunnskap er gull verdt for å ivareta medlemmenes interesser. Medlemmene trenger tillitsvalgte, slik som de tillitsvalgte trenger medlemmene.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato
Manglende tillitsvalgt gir andre innflytelse

Hvis man som ansatt og medlem av Lederne er omfattet av hoved- og tariffavtale, gir dette noen gjensidige forpliktelser og rettigheter. Imidlertid er det først når medlemmene har sin egen representant og tillitsvalgt at rettighetene får en bred verdi.

Sagt på en annen måte – hvis medlemmene i en arbeidstakerorganisasjon ikke har egne tillitsvalgte, har man lite eller ingen innflytelse på beslutninger som planlegges gjennomført, eksempelvis omorganiseringer, bemanningsreduksjoner og så videre. Da er det ofte andre organisasjoner som styrer premissene og prosessene.

Lokal kunnskap er gull verd

Hovedavtalen forplikter arbeidsgiveren til å ha dialog med de tillitsvalgte og gjennomføre jevnlige drøftelser knyttet til informasjon og alle mulige beslutninger som berører virksomheten. En del av innholdet i tariffavtaleverket, særlig lønnsbestemmelsene, forplikter til dialog og utveksling av informasjon mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Kunnskap om lokale forhold er grunnleggende viktig både når man snakker om overordnede ledelsesbeslutninger, som kan bety endringer i arbeidsmiljøet, og når det dreier seg om lokale lønnsforhandlinger.

Å være tillitsvalgt gir kompetanse

Å være tillitsvalgt gir bredere kunnskap om arbeidsgiverens totale ansvarsområder, og bidrar dermed til et bredere kompetanseløft som kan komme til nytte senere i jobbsammenheng. I tillegg gir det å være tillitsvalgt et sterkt utvidet nettverk både hos overordnet ledelse, blant andre grupper av tillitsvalgte og blant sine egne medlemmer.

Gode ledere og arbeidsgivere ser ofte verdien av å bruke en dyktig tillitsvalgt som samtalepartner sammen med andre ledere.

I Lederne tilbyr vi kurs for tillitsvalgte for å øke kompetansen og muligheten for å bygge nettverk med Ledernes tillitsvalgte hos andre arbeidsgivere.

 

Hvis din arbeidsplass ikke har tillitsvalgt for Ledernes medlemmer, og/eller du synes det kunne være interessant å være tillitsvalgt, må du gjerne ta kontakt med oss.
Send en e-post til post@lederne.no eller ring 22 54 5150 og be om å få snakke med Ragnar eller Christen.