Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

Regjeringen har nå forlenget den midlertidige lovendringen som åpnet for at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen der arbeidsgivere opprinnelig har ordning hvor ansatte skal meldes ut ved permittering. Den midlertidige loven er nå forlenget til og med 30. juni 2021.

Tekst
Redaksjonen
Dato

Regjeringen skriver på sine hjemmesider at:

Adgangen gjelder for arbeidsgivere i privat sektor som har ordninger hvor ansatte i utgangspunktet skal meldes ut av pensjonsordningen dersom de permitteres som følge av driftsinnskrenkninger mv. Arbeidsgiver kan i tilfelle velge om de permitterte ansatte fortsatt skal være omfattet av pensjonsordningens forsikringsdekninger. Permitterte som ikke får videreført sine forsikringsdekninger, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte som forblir medlemmer i pensjonsordningen, får fordelen av at det ikke utstedes pensjonskapitalbevis, og at arbeidsgiver dermed betaler for administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonsmidler.

Hovedregelen er at arbeidstaker meldes ut av pensjonsordningen ved permittering. Dette innebærer at kostnadene til arbeidsgiver opphører, og arbeidstaker får utstedt et pensjonskapitalbevis. Dersom lovens hovedregel fravikes, skal dette fremgå av pensjonsavtalen.

Vedtaket om forlengelsen av lovendringen betyr imidlertid at permitterte fortsatt kan bli stående i pensjonsordningen, samtidig som det kuttes i pensjonsopptjening og/eller risikoytelser. Dette er en bedre løsning for den permitterte enn full utmelding, spesielt om en fortsatt dekkes av risikoytelsene.

Må selv kjøpe fortsettelsesforsikring

Når bedriftens risikodekninger ikke gjelder, er det viktig for den permitterte å være klar over at man selv må kjøpe fortsettelsesforsikring hvis man ønsker å være dekket i tilfelle man blir syk i perioden som permittert. Leverandørene har plikt til å tilby fortsettelsesforsikring, og skal informere de permitterte om muligheten.

Ledernes nestleder Liv Spjeld By støtter forlengelsen av denne midlertidige loven, og fremhever viktigheten av at de permitterte følger nøye med på detaljene rundt dette.

Her ser du nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.
Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

– Det er positivt at det åpnes for at en viderefører pensjonsordningen vedrørende permittering. Det er utrolig viktig at den permitterte følger med og holder seg oppdatert vedrørende sin private tjenestepensjon i denne perioden, kommenterer Spjeld By.

En del bedrifter har fra tidligere ikke valgt hovedregelen, men har en avtale der de permitterte blir stående i pensjonsordningen, og der sparingen fortsetter basert på den lønn man hadde før permitteringstidspunktet, og med fortsatte risikodekninger.

Annet alternativ

Som alternativ til løsningene ovenfor, og som en del av krisetiltakene, er det vedtatt et alternativ der permitterte kan bli stående i ordningen, samtidig som sparing og risiko opphører for perioden. Bedriften må da dekke administrasjons- og forvaltningskostnader.

Det åpnes også for en noe utvidet mellomvariant der sparingen stanser mens risikodekningene løper videre. I disse løsningene blir det ikke utstedt pensjonskapitalbevis, og den permitterte slipper å betale for administrasjon og forvaltning.

(Kilder: Regjeringen.no, Tekna / NHO)