Den nye IA-avtalen 2019 – 2022

I den nye IA-avtalen for perioden 2019-2022 har partene satt et uttrykt mål om at arbeidsplassen skal settes i sentrum, og at de nasjonale mål skal være reduksjon i sykefravær og reduksjon i frafall fra arbeidslivet. I tillegg skal man sikre et forebyggende arbeidsmiljøarbeid under omstillinger.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Regjeringen / Adobe Stock
Dato

I arbeidet med IA-avtalen har man konkludert med at bransje- og sektorvis utvikling innen arbeidsmiljø, sykefravær og frafall er en viktig innretning for å nå de nasjonale målene. Det har derfor vært ønskelig med en målrettet innsats inn i de bransjer som bl.a. har potensial til reduksjon av sykefravær og frafall. Andre kriterier og forutsetninger for valg av bransjer har vært om de er utsatt for omstilling, opererer både i offentlig og privat sektor, det forefinnes statistisk materiale for bransjen, partene er engasjert både lokalt og sentralt, etc.

Bransjene som det skal gjennomføres bransjeprogrammer i er:

• Sykehus
• Sykehjem
• Barnehager
• Leverandørindustri til Olje- og gassnæringen
• Næringsmiddelindustri
• (Person-)Transport
• Bygg og anlegg

Grunnlaget og retningslinjene for bransjeprogrammene for hver av bransjene er allerede beskrevet, retningslinjene er fastlagt og styringsgruppene blir “bemannet” av partnere som består av arbeidsgiverorganisasjoner, relevante (store) arbeidstakerorganisasjoner og representanter fra aktuelle myndigheter.

Ledernes medlemmers innflytelsesmuligheter ligger i følgende beskrivelser i alle bransjeprogrammene:

• Bransjeprogrammet må innrettes så det treffer de de faktiske utfordringene på ulike arbeidsplasser og for ulike yrkesgrupper.
• Alle parter på involverte arbeidsplasser skal ha mulighet til å delta i prosjektet der tiltak iverksettes.

I tillegg fordi alle ledere nødvendigvis må involveres.