Slik lager du en effektiv strategi

En strategi er en langsiktig plan og angrepsmåte for å nå et mål. Det handler om å finne muligheter og trusler i omgivelsene, og koble disse sammen med de interne styrkene og svakhetene i virksomheten. I en tid med stor endringstakt, har strategiske metoder blitt viktige verktøy i enhver leders verktøykasse. Her er en oversikt som hjelper deg å lykkes med strategien.

Tekst
Inger Kringlebotten og Signe Marie Sørensen
Foto
Canva / Getty Images
Dato

Strategiske beslutninger handler om hva organisasjonen skal være på lenger sikt, og har stor betydning for hvilke handlinger man iverksetter, ressursbruken og hvilken presedens som skapes. Uten en god strategi, er det vanskelig å vite hva som skal prioriteres. Det kan fort føre med seg både usikkerhet, ineffektivitet, mistillit og mistrivsel på arbeidsplassen. Derfor er strategisk kunnskap viktig å bygge fra bunnen av, og sørge for at du har hele organisasjonen med på implementeringen.

Les også: Ta eierskap til organisasjonens strategi – uansett hvilken rolle du har

Hva er strategi?

En klar strategi viser den overordnede retningen og veivalgene i en gitt tidsperiode, og gir føringer for hvilke områder, endringer og forbedringer som skal prioriteres.

Begrepet strategi er satt sammen av de greske ordene «stratos» som betyr hær, og «agein» som betyr å lede. Faget har sine røtter fra militæret, særlig i forbindelse med større operasjoner. I denne sammenheng kan en god eller dårlig strategi bety forskjellen mellom liv og død. For en virksomhet handler strategiske beslutninger i stor grad om å bidra til at virksomheten manøvrer både raskere og bedre i et komplekst og dynamisk marked. Planlegging av egen aktivitet i forhold til endringer i omgivelsene er et av de viktigste strategiske grepene en kan ta.

I dag er de fleste bransjer utsatt for press og store omveltninger – enten det er snakk om digitalisering, sentralisering, klimakrise eller en usikker verdensøkonomi. Det fordrer god strategisk ledelse. Les mer om strategisk ledelse i endringstid.

Hva kjennetegner en god strategi?

God strategisk planlegging innebærer at en griper mulighetene som finnes og oppstår som følge av endringer i omgivelsene. Virksomheten må utvikle og tilpasse sine produkter og tjenester i henhold til disse endringene, eksempelvis endringer i etterspørsel eller endringer i konkurransebilde. Effektiv planlegging forutsetter at man skaffer seg en oversikt over de eksterne mulighetene og truslene. Dette for å unngå strategiske overraskelser og sikre at man er på rett vei når det gjelder den langsiktige utviklingen.

Ifølge en av vår tids mest innflytelsesrike strateger, Harvard-professor Michael E. Porter, handler all strategi om å forstå konkurransebildet. Videre handler det om å finne ut hva som gjør nettopp deg som aktør unik i ditt marked og verdifull for folkene du er til for.

Les også: Verdibasert ledelse – verdier er vårt moralske kompass.

 

Når du vet hvem du er, er det lettere å finne ut hvor du skal. Når du vet hvor du skal, er det dermed enklere å definere hva du skal og ikke skal gjøre for å komme dit.

 

Kort sagt, en god strategi gir deg et tydelig rammeverk å styre etter. Kan du huke av på alle disse, er du godt på vei mot en vellykket strategi:

 • God kjennskap til egne og konkurrenters styrker og svakheter
 • God forståelse av hvem du er til for og ikke
 • Tydelige mål med konkrete handlingspunkter
 • En klar plan som er enkel å kommunisere og få med folk på

God selvledelse er viktig for effektivitet og måloppnåelse. Lær deg selv og andre å lykkes med selvledelse.

Hva bør en strategi inneholde?

For å sikre at alle drar i samme retning, gjelder det å gjennomføre alle steg i strategiprosessen. Dette vil som regel innebære at en jobber i fire faser. I første fasen skanner man omgivelsene og analyserer styrker og svakheter. Andre fasen er selve strategiformuleringen. Tredje fasen omfatter implementeringen, mens fjerde fasen er evaluering og kontroll. Det vil være kobling mellom de fasene, og man jobber frem og tilbake. Det finnes en rekke metoder og prosessverktøy en kan ta i bruk. Felles for dem er at de skal tydeliggjøre et eller flere av de følgende punktene:

 • Posisjon: Hvem konkurrerer vi mot, og hvordan ligger vi an i forhold til dem?
 • Verdier: Hvem er vi, og hva tror vi på?
 • Mål: Hva ønsker vi å oppnå på kort og på lang sikt?
 • Visjon: Hvorfor driver vi med det vi gjør, og hvordan ser fremtiden ut?
 • Muligheter: Hva skal til for å oppnå målet vårt?

En effektiv og helhetlig strategi inneholder kartlegging av alt dette. I prosessen kan det derfor være nyttig å ta i bruk flere ulike verktøy. Se liste i bunnen av saken.

I dag har de fleste store virksomheter bærekraft og samfunnsansvar som viktige mål – og handlingspunkter i sine strategier. Slik kan du også komme i gang med strategisk bærekraftsarbeid.

Hva er et strategisk mål?

I strategiske prosesser setter vi gjerne et overordnet mål, som er langsiktig og med på å realisere virksomhetens visjon og forretningsidé. De strategiske målene bør være en mest mulig nøyaktig formulering av hva strategien skal føre til, altså hva en ønsker å oppnå. Målet kan både være av kvalitativ eller kvantitativ art, som for eksempel vekstmål, å være bransjens mest bærekraftige aktør målt i co2-utslipp, eller mest lønnsomme målt i omsetning.

For at et strategisk mål skal være lett å jobbe ut ifra, gjelder det å jobbe godt med formuleringen av målet. Når målet beskrives, bør du være helt tydelig og konkret i forhold til hva du ønsker å oppnå. For at du skal kunne vite at målet er nådd, må det være målbart. Mange har nytte av SMART-modellen som ved hjelp av en liten sjekkliste gjør det enklere å sette tydelig definerte mål.

Hvordan lykkes med implementering av strategien?

En strategi er verdiløs om den ikke settes ut i live og får oppslutning hos folka den angår. Den må kommuniserer og implementeres. Her er 7 trinn for implementering av strategien:

 1. Definer delmål på veien mot det store hovedmålet. Bruk gjerne SMART-modellen for å sikre at de vil fungere i praksis.
 2. Fastsett roller og ansvar, og legg til rette for godt samarbeid og kultur. Det bygger eierskap til strategien på tvers av organisasjonen. Lær hvordan her.
 3. Kommuniser det store bildet, vis tydelig hvor vi skal og hva som skal til. Deleger oppgaver som underbygger dette. Synes du det kan være vanskelig? Lær å delegere bedre her.
 4. Iverksett plan, monitorer prosess og fremgang, men sørg for at alle ansvarshavende får tillit og veiledningen de trenger. Lær å bli en bedre veileder for dine ansatte.
 5. Implementering bør være en dynamisk prosess. Vær forberedt på at mål kan endre seg underveis. Ha kort vei til å rådføre deg med teamet om kursen bør justeres. Her finner du informasjon om endringsledelse.
  6. Pass på at alle på teamet har samme forståelse for hva som skal være endelig resultat. Husk at ulike mennesketyper trenger ulik type støtte og oppfølging. Sørg for at alle er godt ivaretatt og har det de trenger for å komme i mål. Samle nødvendige resultater underveis for rapportering.
  7. Evaluer prosessen, lær fra feilene til neste strategiske prosess.

God driv mot målet avhenger av motiverte folk. Her er en oversikt over spørsmål du kan stille deg selv og andre for å få fart på motivasjonen.

Nyttige strategiverktøy du kan ta i bruk

 • SWOT-analyse: Enkel kartlegging av virksomhetens nåsituasjon med interne styrker og svakheter, samt ytre muligheter og trusler. Videre ser man på hvordan dra nytte av styrker og muligheter, og redusere trusler og svakheter.
 • PESTEL-analyse: Rammeverk for å definere politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og lovmessige drivkrefter og hvordan de kan påvirkere virksomheten og markedet. Gjennom modellen kan en få et makroperspektiv på en bedrifts eller industris omgivelser og miljø. Disse kreftene kan slå ut både på kort og lang sikt
 • Porters fem konkurransekrefter: Er et verktøy som hjelper å kartlegge virksomhetens konkurransesituasjon og attraktivitet i markedet. Analysen er nyttig for å forstå de ulike konkurransekreftene og hvordan markedsandelene fordeles mellom dem. En god analyse avdekker egen konkurransekraft og hvordan posisjonere seg for å øke den. Et godt supplement til den noe enklere SWOT-analysen.
 • Business Model Canvas: Verktøy utviklet av Alexander Osterwalder for å kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviteter, partnere og kostnader. Særlig nyttig når det er behov for å tenke nytt eller alternativt.
 • VRIO-analyse: Et rammeverk for å identifisere hvilke ressurser, evner og egenskaper som kan generere konkurransefortrinn. VRIO står for Verdifull, Sjelden, Uforlignelig og Organisert.
 • OKR (Objectives and Key Results): Metode for å konvertere selskapets strategi, visjon, misjon og verdier til tydelige mål og delmål. Effektiv arbeidsmetode for stødig styring mot gode resultater.
 • BMS (Balansert Målstyring): Et flerdimensjonalt rammeverk for å kunne implementere, måle og, hvis nødvendig, justere strategiske handlingsplaner.

 

Kilder: Snl.no, Harvard Business School, “Strategi i praksis” av Erik Wilberg.

Publisert i Karriere, Ledertips